Recruitments

Recruitment No Recruitment Title Department Name Recruitment File Start Date End Date
393 निवड यादी - पुणे महानगरपालिका संचलित माध्यमिक विभागामध्ये एकवट मानधनावर करार पद्धतीने ६ महिने मुदतीसाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग सोमवार, जुलै 15, 2019 सोमवार, जुलै 29, 2019
369 आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील वर्ग-१ मधील एकाकी पदांवरील हंगामी नेमणूकीबाबत. सामान्य प्रशासन विभाग शुक्रवार, जून 7, 2019 गुरुवार, ऑगस्ट 1, 2019