आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
70% (2252 मत)
नाही
30% (981 मत)
एकूण मते: 3233