OVERVIEW & FUNCTIONING

DOCUMENTS

DEPARTMENT INFORMATION

HOD's Note
राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१३ रोजी जकात कराऐवजी स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी केली होती. पुणे महानगरपालिका हद्दीतील नोंदणीधारक व्यावसायिकांनी दायित्वानुसार स्थानिक संस्था कराचा भरणा करुन पुणे शहराच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावला आहे.
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे

पदनाम: उपायुक्त स्थानिक संस्था कर

ई-मेल आयडी: mahesh.doiphode@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 7720800333

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. उज्वला कांदे

पदनाम: वरिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 25501425

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.सचिन नलावडे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: स्थानिक कर विभाग, पुणे महानगरपालिका, स्वर्गीय शिवाजीराव आधाव भवन, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: localbodytax@punecorporation.org

Public Disclosure
Key Documents
image