पुणे मनपा आरोग्य खात्याकडील अशंदायी वैद्यकिय सहाय्य योजने अंतर्गत पॅनेलवर असलेल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सची नावे व पत्ते

अ.क्रं. हॉस्पिटलचे नाव पत्ता संपर्क क्रमांक
शारदा क्लिनिक ४०८/१ घोरपडी पेठ,एकबोटे कॉलनी,शंकरशेठ रोड पौर्णिमा टॉवर्स समोर, पुणे -४११०४२. ०२०-२६४५२२९०
हरजीवन हॉस्पिटल ९८३/३, सारसबागेसमोर, शुक्रवार पेठ, पुणे -४११००२ ०२०-२४४४०९८१
०२०-२४४४१२८४
पंचशील हॉस्पिटल ३६८, नानापेठ, पुणे -४११०४२ ०२०-२६३५२५२०
नाईक हॉस्पिटल ७८१/७८२, शुक्रवार पेठ, लक्ष्मी छाया, पुणे -४११००२ ०२०-४८१३०५१८
पुना हॉस्पिटल २७, सदाशिव पेठ,अलका टॉकीज शेजारी, पुणे -४११०३० ०२०-६६०९६०००
सहयाद्री सुर्या हॉस्पिटल कसबा पेठ, पुणे ०२०-२४५१३९००
मृण्मयी हेल्थकेअर प्रा. लि.(कॉलनी नर्सिंसग होम व्दारिका संगमनेरकर मेडीकल फाैंडेशन) ५०/५१ लक्ष्मी पार्क कॉलनी,नवी पेठ, पुणे -४११०३० ०२०-७११७७३१७
शेठ ताराचंद रामनाथ धर्मार्थ हॉस्पिटल ट्रस्ट ५८०/२ रास्ता पेठ, वैद्यनानल शास्त्रीपथ, पुणे -४११०११ ०२०-२६०५०४५२
लायन्स स्कॅन सेंटर आणि लायन्स क्लब ऑफ मुुकुंद नगर चॅरिटेबल ट्रस्ट कमला नेहरू हॉस्पिटल पुणे ४११०११ ०२०-२६०५०१३२
१० वाडिया हॉस्पिटल शुक्रवार पेठ पुणे ०२०-२४४८५४५१
११ के ई.एम.हॉस्पिटल ४८९, रास्ता पेठ, सरदार मूदलीयार रोड पुणे -४११००१. ०२०-२६१२४२८८
१२ कै.दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल एरंडवणा, पुणे -४११००४ ०२०-२५६५२४९७
०२०-२५६५३३३२
०२०-२५६५२७८१
०२०-२५६५५६५१
१३ संजीवन हॉस्पिटल प्लॉट नं.२३, ऑफ कर्वे रोड, एरंडवणे पुणे -४११००४ ०२०-६७२५००१२
१४ नॅशनल इ.ऑफ ऑफ्थॅल्मोलॉजी घोले रोड पुणे ०२०-४१९६०१००
१५ जोशी हॉस्पिटल कमला नेहरु पार्कसमोर ७७८, शिवाजीनगर पुणे -४११००४ ०२०-४१०९६६६६
१६ सहयाद्री स्पेशालिटी डेक्कन ३०८, एरंडवणे कर्वे रोड पुणे -४११००४ ०२०-२५४०३०४०
१७ एस हॉस्पिटल ३२/२, एरंडवणे मेहंदळे गॅरेज जवळ पुणे -४११००४ ०२०-२५४३४०७२
१८ दिनदयाळ हॉस्पिटल तुकाराम पादुका चौक, एफ.सी.रोड, पुणे ०२०-२५६५२४७९
०२०-२५६५३३३२
०२०-२५६५२७८१
१९ ए.एस.जी. आय हॉस्पीटल एफ.सी. रोड जवळ, शिवाजीनगर, पुणे -०५ ०२०-२९८०६२२१
२० कृष्णा हॉस्पिटल २, अंजनवेल प्रशांत सोसा.पौड रोड पुणे -४११०३८ ०२०-४१४०३७००
२१ कुलकर्णी एन्डोसर्जरी इन्स्टीटयुट ॲण्ड रीकन्स्ट्रकटीव्ह, युरॉलॉजी सेंटर प्लॉट नं.३, राजपथ सोसा.वनाज कंपनी समोर पौड रोड पुणे -४११०३८ ०२०-२५३८०५५५
२२ सह्याद्री स्पेशालिटी कोथरुड प्लॉट नं.९८,नीना सोसा., सर्वे नं.१४८, पौड रोड, कोथरुड, पुणे - ४११०३८ ०२०-६७२१३३००
२३ शाश्वत हॉस्पिटल २२, हॅपी कॉलनी,कोथरुड, पुणे - ४११०३८ ०२०-२५३०९९००
२४ कॉन्टाकेअर आय हॉस्पीटल (वासन आय केअर) नंदन स्केवअर, करिष्मा सोसा. शेजारी, सिध्दार्थ टॉवर्स समोर, कोथरुड, पुणे -४११०३८ ०२०-६१६५७६००
२५ देवयानी हॉस्पिटल प्लॉट नं.१२१, लेन नंबर ४, डहाणूकर कॉलनी, कोथरुड, पुणे -४११०३८ ०२०-३९६२३९६२
२६ देवयानी हॉस्पिटल प्लॉट नं.९९, दिपश्री अपार्टमेंट, डहाणूकर कॉलनी, कोथरुड, पुणे -४११०३८ ०२०-३९६२३९६२
२७ डॉ.जोग अर्थोपेडीक क्लिनिक पौड रोड, पुणे ०२०-२५४३१७५८
२८ संजीवनी हॉस्पीटल एन.डी.ए. रोड, उत्तमनगर, पुणे-२३ ०२०-२५२९००५७
२९ मेडिपाँईंट हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड औंध-बाणेर उंड्री, डी.पी.रोड, औंध, पुणे -४११००७ ०२०-६७६४३२००
३० कोटबागी हॉस्पिटल १६३, डी.पी.रोड, औंध, पुणे -४११००७ ०२०-४३१००४००
०२०-४३१००४१०
३१ साईश्री ऑर्थोपेडिक सुपरस्पेशालिटी ॲन्ड जॉईंट रिप्लेसमेंट सेंटर २५१/२५२, रामबन सोसा.,औंध, पुणे -४११००७ ०२०-६७४४८६००
३२ शाश्वत हॉस्पिटल डी.ए.व्ही शाळेसमोर, औंध, पुणे -४११००७ ०२०-६७२९६४६४
३३ डॉ.माकन सर्जिकल मॅटर्निट ॲन्ड ॲक्सिडेंट हॉस्पिटल गंगानगर, जुनी सांगवी, पुणे -४११०२७ ०२०-२७२८११७५
३४ औैंध इन्स्टिटयुट ऑफ मेडीकल सायन्सेस (एम्स हॉस्पीटल) औैंध, पुणे -२७ ०२०-६७४००१२१
३५ हार्डीकर हॉस्पिटल गणेशखिंड रोड, पुणे ०२०-४१०९५०००
३६ रत्ना मेमोरियल हॉस्पिटल ९६८, सेनापती बापट रोड, पुणे -४११०५३ ०२०-४१००९७७७
०२०-४१०९७७९९
३७ ओम हॉस्पिटल अंजली अपार्टमंट, वेताळ बाबा चौक, शिवाजीनगर, पुणे -४११०१६ ७९४७१९३९४६
३८ कॉकलिया ई.एन. टी. क्लिनिक (कॉकलिया हॉस्पिटल डॉ.वाचासुंदर इ.एन.टी.क्लिनिक) शिवसागर सोसा, १६१/ए, मोतीबाग, गणेशखिंड, म्हसोबा गेट जवळ,शिवाजीनगर पुणे ०२०-२५५१९०९९
३९ सुश्रूत मेडिकल केअर ॲन्ड रीसर्च सोसायटी हर्डीकर हॉस्पिटल मॅग्नम हेल्थ केअर सोल्यूशन्स ११६०/६१, विद्यापीठ रोड, शिवाजीनगर, पुणे -४११००५ ०२०-४१०९५०००
४० रांका हॉस्पिटल १५७/५, सी.पी.डब्ल्यू डी.ऑफिस समोर, मुकुंदनगर, पुणे -४११०३७ ०२०-२४२६१६००
०२०-२४२६१५२९
०२०-२४२६१५३०
४१ राव नर्सिंसग होम बिगबाजार शेजारी, सर्व्हे नं. ६९१ए/१ए -१ पुणे सातारा रोड बिबवेवाडी पुणे ०२०-२४२१३०८३
४२ डॉ.टेकावडे आय क्लिनिक ८/४, मुकुंदनगर, कृष्णा चेंबर्स, लक्ष्मीनारायण थिएटरसमोर, पुणे -४११०३७ ०२०-२४२६८६२८
४३ कर्णे हॉस्पिटल कृष्णा चेंबर, लक्ष्मीनारायण थिएटरसमोर, स्वारगेटजवळ, सातारा रोड, पुणे -४११०३७ ०२०-२४२६५१४८
०२०-२४२६४२१३
४४ पुणे ॲडव्हेंटिस्ट हॉस्पिटल पोस्ट बॉक्स १४०५, मार्केटयार्ड पोस्ट, सॅलिसबरी पार्क, पुणे -४११०३७ ०२०-२४५२६७७१
४५ पवार मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल ॲण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रा.लि. ४९/२२, बालाजीनगर, एलोरा पॅलेसमागे, पुणे- ४११०४३ ०२०-२४३७२००८
८०४२७८३२९५
४६ साई स्नेह हॉस्पिटल सातारा हायवे, पी.एम.टी.बस स्टँडजवळ, कात्रज, पुणे -४११०४६ ०२०-२६९५९२०९
०२०-२६९५९३०८
४७ डॉ.झंवर नेत्र रुग्णालय सोमशंकर चेंबर्स, सिटीप्राईड सिनेमा समोर, भापकर पेटा्रेल पंपजवळ, सातारा रोड, पुणे- ४११००९ ०२०-२४२२६२०९
०२०-२४२२९९४६
४८ भारती हॉस्पिटल पुणे सातारा रोड, धनकवडी, पुणे -४११०४३ ०२०-४०५५५५५५
४९ सहयाद्री हॉस्पिटल बिबवेवाडी ५७९, प्लॉट नं.१३, सिटी नं.२८१ स्वामी विवेकानंद मार्ग बिबवेवाडी पुणे -४११०३८ ०२०-६७२१३७००
५० चैतन्य हॉस्पिटल ॲण्ड नर्सिंसग होम सर्व्हे नं.१३३, राहीसखा अपार्टमंट, पुणे सिंहगड रोड, पर्वती, पुणे -४११००९ ०२०-२४३२९६६६
५१ ग्लोबल हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च इन्स्टिटयुट ५७७/२, दत्तवाडी पोलीस चौकी, पर्वती, पुणे -४११०३० ०२०-२४५२२४५२
५२ डॉ.डांगरे मधुकर हॉस्पिटल महालक्ष्मी सोसा.,हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे -४११०५१ ०२०-२४३४८२७३
५३ एन.एम.वाडिया इन्स्टिीटयुट ऑफ कार्डीओलॉजी जहांगीर हॉस्पिटल आवार, ३२, ससून रोड, पुणे -४११००१ ०२०-२६०५५८१३६
५४ रुबी हॉल क्लिनिक ४०, ससून रोड, पुणे -४११००१ ०२०-२६१२४५२९
०२०-६६४५५५०७
५५ जहांगीर हॉस्पिटल ३२, ससून रोड, पुणे -४११००१ ०२०-६६८११८०९
०२०-६६८१९९९९
५६ ससून जनरल हॉस्पिटल ससून रोड, पुणे स्टेशन, पुणे -४११००१ ०२०-२६१२८००
५७ कोमल नर्सिंसग होम मोहनवाडी प्रतिकनगर विश्रांतवाडी पुणे ०२०-२६६८००२९
५८ सहयाद्री स्पेशालिटी नगर रोड सर्व्हे नं.१८५ ,शास्त्रीनगर, नगररोड, पुणे -४११००६ ०२०-६७२१३४००
५९ कोहकडे हॉस्पिटल नगर हायवे, चंदननगर, पुणे- ४११०१४ ०२०-२७०१९१०३
६० रक्षक हॉस्पिटल नगर हायवे, चंदननगर, खराडी, पुणे- ४११०१४ ०२०-४०७७०७७७
६१ श्री.हॉस्पिटल्स क्रीटीकेअर ॲन्ड ट्रामा सेंटर प्रा.लि. सर्व्हे नं.७/३/ब पार्ट, गुलमोहर सोसा.,खराडी, पुणे- ४११०१४ ०२०-४६९४११११
६२ इनलॅक्स ॲण्ड बुधराणी हॉस्पिटल ७/९, कोरेगाव पार्क, पुणे -४११००१ ०२०-२६१२९०८०
६३ सहयाद्री स्पेशालिटी बोपोडी सर्व्हे नं.१०ए,१३ ए, बोपोडी पोलीस स्टेशन, जुना पुणे हायवे बोपोडी, पुणे  
६४ संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल संत नगर, सेक्टर न. ४, मोशी प्राधिकरण, पुणे नाशिक हायवे, पुणे ०२०-६७९००९००
६५ वाय.सी.एम.हॉस्पिटल संत तुकाराम नगर, पिंपरी, जुना पंणे मुंबई रस्ता, पुणे ०२०-२७४२३४५६
०२०-२७४२४८१२
६६ लोकमान्य हॉस्पिटल चिंचवड, पुणे -४११०३३ ०२०-४६६०६८०२
६७ लोकमान्य हॉस्पिटल टिळकरोड, प्राधिकरण, निगडी, पुणे ४११०४४ ०२०-४०७१२८००
०२०-४०७१२८०१
६८ साईनाथ हॉस्पिटल संतनगर सेक्टर नं.४ ,मोशी प्राधिकरण, पुणे नाशिक हायवे, भोसरी पुणे -४११०३९ ०२०-६७३१३०००
६९ ओम हॉस्पिटल सर्व्हे नं.२०१/५, हुतात्मा चौक, आळंदी चौक, भोसरी, पुणे-४११०३९ ८८८८८२५६०१
७० धनश्री हॉस्पीटल जी-पी/६६, के. बजाज शाळेच्या बाजूला, एम.आय.डी.सी. चिंचवड, पुणे -१९. ७२७६००३२३४
७१ अमेय नेत्रालय दुसरा मजला, संत भूमी को.ऑप. सोसायटी, निगडी बस स्टॉपच्या मागे, निगडी, पुणे -४४. ०२०-२७६०२०६०
७२ नोबल हॉस्पिटल १५३, मगरपट्टा सिटी रोड, हडपसर, पुणे -४११००३ ०२०-६६२८५०००
०२०-६७४५२२९६
७३ वेलफेअर मेडिकल फाैंडेशन विलू पूनावाला मेमोरिअल हॉस्पीटल (वेलफेअर मेडिकल फाैंडेशन मोहिनतारा हॉस्पिटल) सर्व्हे नं.८४, पॉलिसीनी अपार्टमेंट, वैभव थिएटरमागे, हडपसर सोलापूर रोड, पुणे-४११०२८ ०२०-६७४५२२००
०२०-६७४५२२९६
७४ उषाकिरण हॉस्पिटल सर्व्हे नं.२२९/१ ए, कामधेनु इस्टेट, हडपसर, भाजी मंडईसमोर, पुणे -४११०२८ ०२०-२६९९९९१०
०२०-४३२८५०००
७५ मिलीटरी हॉस्पिटल (सी.टी.सी) वानवडी, पुणे ९९२३०७०८७५
७६ सह्याद्री स्पेशालिटी हडपसर सर्व्हे नं.२२९/१ ए, कामधेनु इस्टेट, हडपसर, भाजी मंडईसमोर, पुणे -४११०२८ ०२०-६७२१३४००
७७ सानेगुरुजी आरोग्य केंद्र हडपसर, पुणे- ४११०२८ ०२०-२६९९९४०५
७८ सत्यम हॉस्पिटल क्रांती चौक, आदर्श कॉलनी, हडपसर, पुणे ०२०-२६८३६४८७
७९ सत्यानंद हॉस्पिटल कोणार्क पुरम समोर, कोंढवा खुर्द, पुणे -४११०४८ ८६००१४६६२४
०२०-२६८३८१९४
८० अपोलो स्पेक्टळ्रा हॉस्पिटल पत्ता-सणस स्पोटर्स ग्राउंडसमोर, सदाशिव पेठ, पुणे ३० ०२०-६७२०६५००
८४४८४४०९९१
८१ पाटील हॉस्पिटल पत्ता-सर्व्हे नंबर २८, हिंगणे खुर्द, पुणे ५१ ९२२५८२५४६१
८२ भाकरे सुपरस्पेशॅलीटी हॉस्पिटल ॲन्ड रीसर्च इन्स्टिटयूट प्रा.लि पत्ता-सर्व्हे नंबर ४३/१, दत्तविहार कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, पहिला व दुसरा मजला, दत्तनगर चौक, कात्रज, पुणे ४६ ८८३०४०९००१
८३ जगताप हॉस्पिटल पत्ता-आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे ५१ ०२०-२४३५७४९५
८४ राम मंगल हार्ट फाउंडेशन प्रा.लि.रसिकलाल एम.धारिवाल हार्ट केअर ॲन्ड रिसर्च इन्स्टिटयूट पत्ता-१७ए/१/२ १७ए/१/३ फन ॲन्ड शॉप बिल्डिंग, पुणे सोलापूर रोड, वानवडी, पुणे ४० ०२०-६७४४१६३५
०२०-६७४४१६००
८५ यश हॉस्पिटल पत्ता- सर्व्हेनंबर १६८/१०+११,केशव चौक, साडेसतरानळी, हडपसर, पुणे २८ ०२०-२६७३७०७१/७२
८६ विघ्नहर्ता हॉस्पिटल पत्ता- प्लॉट क्रमांक ०५, महेश सोसायटी, पेटळ्रोल पंपासमोर, बिबवेवाडी, पुणे ३७ ९९२१८८४४२२
८७ सिध्दीविनायक हॉस्पिटल पत्ता- सुखसागर नगर, पार्ट क्रमांक ०२, गल्ली क्र ०३, महेश बँकेजवळ, पुणे ४६, ०२०-२६९६१६००
८८ डॉ.सर्वत हॉस्पिटल पत्ता- मिठा नगर, गल्ली क्रमांक २, वेस्टर्न बेकरी शेजारी, कोंढवा खुर्द, पुणे ७७६९९७६८३३
८९ दिवाण हॉस्पिटल पत्ता-बी.जी.कॉर्नर, निगडी बस स्टॉप मागे, निगडी, पुणे ४११०४४ ८०८०७०७६९१
९० जीवनज्योती हॉस्पिटल पत्ता- शिवरत्न हॉटेल समोर, म्हस्के कॉम्प्लेक्स, काळेवाडी फाटा, पुणे१७ ९०९६१२५२४९
९१ श्लोक हॉस्पिटल पत्ता-मौजे खेड शिवापूर, कोंढणपूर फाटा, ता.हवेली, पुणे ४१२२०५ ७४४७७९६३९६/७
९२ आदित्य बिर्ला मेमोरीअल हॉस्पीटल पत्ता:- आदित्य बिर्ला हॉस्पीटल मार्ग, पी.ओ. चिंचवड, पुणे -३३ ०२०-३०७१७५००
९३ पी.बी.एम.ए.एस. एच.व्ही. देसाई आय हॉस्पिटल पत्ता- ९३, तारवडे वस्ती, मोहम्मदवाडी, हडपसर, पुणे ६० ०२०-२६९७४०००
०२०-२६९७४१०१
९४ भारती आर्युर्वेद हॉस्पीटल पत्ता- कात्रज-धनकवडी, पुणे -४३. ०२०-४०५५५६००
०२०-४०५५५६३०
९५ मोरया मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल पत्ता- अनुदत्त कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अभिरुची पोलीस चौकीच्या बाजूला, सिंहगड रोड, वडगाव बु, पुणे -४१. ०२०-२४३९२१२१
०२०-२४३९२४२४
९६ वेदांत मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल पत्ता:- जीपी/८३, जी ब्लॉक, रोटरी क्लबच्या बाजूला, आय.डी.सी., चिंचवड, पुणे-१९. ०२०-२७३७०१७०
०२०-२७३७०१७१
७८८७८८६२१९
९७ लाईफ लाईन हॉस्पीटल पत्ता-गट न.६४८/२, केसनंद फाटा, पुणे-नगर रोड, वाघोली, पुणे ४१२२०७ ०२०-३०४००४००
९८ डॉ. मार्डे्रवार्स चेस्ट ॲन्ड जनरल हॉस्पीटल पत्ता- शुभ कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-१, बँक ऑफ महाराष्ट आणि विष्णूमाता मंदिराच्या जवळ, ॲक्सीस बँकेच्यावर, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-३९. ९८२२३७००१६
९९ सिम्बॉयसीस युनिवर्सीटी हॉस्पीटल | रिसर्च सेंटर पत्ता- सीम्बॉयसीस युनिवर्सीटी नॉलेज कॅम्पस, लवळे, मुळशी, पुणे ७३५०२१६२१६
१०० न्यु लाईफ चाईल्ड केअर क्लिनिक ॲन्ड हॉस्पीटल पत्ता- डी मार्ट, मेन रोड, काळेवाडी, पुणे ७५१७५१००२२
१०१ सिल्व्हर बिर्च मल्टीस्पेशॅलीटी हॉस्पिटल प्रा.लि. पत्ता-सर्व्हे नंबर ७४/६, रायकर मळा,मौजे धायरी, पुणे ४१ ८०४८०५३४०९
१०२ शिवम मल्टीस्पेशॅलीटी ॲन्ड ॲक्सिडेंट केअर सेंटर प्रा.लि. पत्ता-लोणी टोलनाकयाजवळ, पुणे सोलापूर हायवे, फुरसुंगी, पुणे ४१२३०८ ८०४२७५४१२५
१०३ बोरीकर हॉस्पीटल पत्ता- फेडरल बँक /वारजे फलायओव्हर जवळ , एन.डी.ए. रोड, वारजे, पुणे ५८ ०२०-२५२३१००१
१०४ विघ्नहर्ता हॉस्पिटल पत्ता-स.नं.३७/२, भाडावले हाईट्स, कॅनरा बँकेच्या वरती, परि कंपनी चौक, नऱ्हे, पुणे ४११०४१ ८०८७७७१२८०
८३८०८३८३८०
१०५ शेठ ताराचंद रामनाथ धर्मार्थ आयुर्वेदीय रुग्णालय, ५८०/२ रास्ता पेठ, वै.नानल शास्त्री पथ, पुणे -११ ०२०-२६०५०४५१
०२०-२६०५०४५२
१०६ फिनिक्स़ हॉस्पीटल पत्ता- व्हिक्टोरिया -३ हॉटेल, काळेवाडी फाटा, थेरगाव, पुणे ८०४८०७०९८६
१०७ लुंकड हॉस्पिटल पत्ता-मुंबई-पुणे रोड, दापोडी पुणे १२ ०२०-२७१४८१९४
०२०-२७१४८१९५
१०८ यशोराही मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पिटल पत्ता-मुंबई-पुणे रोड, दापोडी पुणे १२ ९७३०५७७४०२
१०९ मिनव्र्हा हॉस्पिटल ॲन्ड रिसर्च सेंटर, स.नं.१३/१, इंगळे प्राईड, इंगळे कॉर्नर, एनडीए, खडकवासला रोड, शिवणे, पुणे २३ ०२०-२५२९३५२५
९९२३२३२२३३
११० मॉडर्न हॉस्पिटल पत्ता- ४६१ नाना पेठ,संत कबीर चौक, पुणे ०२ ०२०-६०२०४३८२
१११ शेख हॉस्पिटल पत्ता-११४,गणेश पेठ, ड़ुल्या मारूती मंदिराजवळ, पुणे ०२ ०२०-२६३५६२६४
०२०-२६३३१३५८
०२०-६०२०४३८४
९८२३०८१०४०
११२ मंत्री हॉस्पिटल पत्ता-९८ एरंडवणे, म्हात्रे पूलाजवळ, पुणे -०४ ०२०-२५४१२२२५७
०२०-२५४४०७३७
११३ झंवर फेलिसिटी प्रा.लि. पत्ता-क्रिस्टल एम्पायर,१ला मजला, सदानंद हॉटेल समोर, अंबर बिझनेस पार्क शेजारी, बाणेर, पुणे४५ ०२०-६५२९३६८२
०२०-६५२९३६८४
११४ वाडेकर नर्सिंसग होम पत्ता- सर्व्हे नंबर ३३, कुडळेपाटी टाउनशिप, बिल्डिंगए, तळमजला, वडगांव बुद्रुक, माणिकबाग, सिंहगड रोड, पुणे ५१ ०२०-२४३५२४४०
११५ आर्शीवाद हॉस्पिटल पत्ता-२१३/२६ हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे ५१ ०२०-२४३५०९१४
०२०-२४३५१५५८
११६ पुणे लाईफ लाईन टेस्ट टयूब बेबी सेंटर आणि साफल्य नर्सिंसग होम पत्ता-गुरूदीप चेंबर्स, पिंपरी स्टेशन रोड, पिंपरी,पुणे १८ ०२०-२७४२५६६४
०२०-२७४२५३६०
०२०-६८११४४४४
११७ भालेराव ई.एन.टी.हॉस्पिटल ॲन्ड लेझर सेंटर पत्ता-गणराज कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, म्हाळसाकांत चौकाजवळ, आकुर्डी प्राधिकरण रोड, पुणे ३५ ०२०-२७६५७५१२
११८ श्री साई हॉस्पिटल पत्ता-साई पार्क रोड, दिघी, पुणे११०१५ ०२०-६८११२६३३
११९ सहारा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल पत्ता- यश प्लाझा, पेट्रोल पंप, दांडेकर पुल, पुणे-४११०३० ०२०-२४३२१७७७
१२० शतायु हॉस्पीटल पत्ता- सोनावणे कॉम्प्लेक्स, बालाजीनगर, पुणे सातारा रोड, श्री शंकर महाराज मठाजवळ, धनकवडी, पुणे -४३. ७५८८०२५८२२
१२१ लाईफ लाईन मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल पत्ता- मदिना हॉटेल लेन, कौसर बाग, कोंढवा, पुणे ८२३७०३५०५५
१२२ सुर्यप्रभा नर्सिंसग होम पत्ता- प्लॉट नं.७, गुजराथ कॉलनी, पौड रोड, वनाझ कॉर्नर, कोथरुड, पुणे ८४८५८४१०७०
१२३ हिलींग हॅन्डस क्लिनिक पत्ता- दुसरा मजला, मिलेनियम स्टार ढक्स्टेंशन, रुबी हॉल प्रवेश, ढोले पाटील रोड, पुणे ०२०-२४४४४४४२
०२०-२४४४४४४१
०२०-२६१६४४८८
०२०-२६१६४४९९
१२४ महात्मा गांधी रुग्णालय पत्ता- ४६८/४, सदाशिव पेठ, पुणे ०२०-३२५०४२४७
१२५ आनंद हॉस्पिटल १५,मंदार सोसायटी, धनकवडी, पुणे ४३ ०२०-२४३७१९४९
०२०-२४३६९६८१
९८२२४३८००१
१२६ अनुप हॉस्पिटल, डी.बिल्डींग रक्षलेखा सोसा., गजेंद्र नगर, दत्तवाडी, पुणे ४११०३० ०२०-२४३२९९९९