Quick Links

Overview & Functioning

Array

विभाग माहिती

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री अनिल मुळे

पदनाम: उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन)

ई-मेल आयडी: anil.muley@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 8424050847

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. प्रशांत चव्हाण

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी: prashant.chavan@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9822076099

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमाती. अश्विनी जागडे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 25501123

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) विभाग पुणे महानगरपालिका खोली क्र. 234, दुसरा मजला, शिवाजीनगर, पुणे 411005

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: dmcgeneral@punecorporation.org

Public Disclosure
Key Documents
image