परिपत्रक

E.g., 10/30/2020
E.g., 10/30/2020
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
4609 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी उद्यान विभागाकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांबाबत. 29.10.2020
4608 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 29.10.2020
4606 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड केअर सेंटर, स्वॅब संकलन केंद्र व इतर काक्षाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे प्रशासकीय कामकाजासाठी रद्द करणेबाबत. 29.10.2020
4607 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी यांचेबाबत. 29.10.2020
4605 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.10.2020
4604 सामान्य प्रशासन विभाग राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या शपथेबाबत. 29.10.2020
4603 आरोग्य विभाग शुद्धीपत्रक-कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 29.10.2020
4603 आरोग्य विभाग शुद्धीपत्रक-कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 29.10.2020
4602 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 28.10.2020
4602 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 28.10.2020
4601 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय मा.स्थायी समिती बैठकीमध्ये खातेप्रमुख यांचे उपस्थितीबाबत. 28.10.2020
4600 मध्यवर्ती भांडार विभाग Annual Requirement Circular of Central Stores Dept. 28.10.2020
4600 मध्यवर्ती भांडार विभाग Annual Requirement Circular of Central Stores Dept. 28.10.2020
4599 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.10.2020
4598 सामान्य प्रशासन विभाग पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 26.10.2020
4597 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग Swachh Sarvekshan 2021Competition Jahir Awahan 23.10.2020
4597 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग Swachh Sarvekshan 2021Competition Jahir Awahan 23.10.2020
4596 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मा.मंत्री,नगरविकास,सार्वजनिक बांधकाम यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र यांचेकडील प्रपत्र. 26.10.2020
4596 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मा.मंत्री,नगरविकास,सार्वजनिक बांधकाम यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र यांचेकडील प्रपत्र. 26.10.2020
4595 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना सन २०१९-२० या वर्षासाठी सामुग्रह अनुदान अदा करणे बाबत. 26.10.2020
4595 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना सन २०१९-२० या वर्षासाठी सामुग्रह अनुदान अदा करणे बाबत. 26.10.2020
4593 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२० व नोव्हेंबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.10.2020
4592 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - १ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.10.2020
4594 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. सागर ज्ञानेश्वर धाकतोडे ) 26.10.2020
4591 मुख्यलेखा व वित्त विभाग ठेकेदार (M/s Rutu Enterprises) यांची GST ची माहिती सादर करणे बाबत. 22.10.2020
4591 मुख्यलेखा व वित्त विभाग ठेकेदार (M/s Rutu Enterprises) यांची GST ची माहिती सादर करणे बाबत. 22.10.2020
4590 येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी व जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत 22.10.2020
4589 कामगार कल्याण विभाग पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारांकडील कंत्राटी कामगारांना सन २०१९ ते २०२० या आर्थिक वर्षातील बोनस आदा करणेबाबत 21.10.2020
4588 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (पुनर्विलोकन समिती अहवाल) 20.10.2020
4587 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (पुनर्विलोकन समिती अहवाल) 20.10.2020
4586 सामान्य प्रशासन विभाग वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथील प्रशासकीय कामकाजाकरिता पुणे मनपा येथे कक्ष स्थापन करणेबाबत. 19.10.2020
4585 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कामकाज करित असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 19.10.2020
4584 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महापालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्टयांबाबत. 19.10.2020
4583 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-शिक्षण मंडळ सभासद नावे 19.10.2020
4582 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-१७४ सभासद नावे 19.10.2020
4581 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-सभासद नावे 19.10.2020
4580 सामान्य प्रशासन विभाग सुधारित आश्वासित योजने अंतर्गत दिलेला ग्रेड पे शासनाप्रमाणे देणेबाबत.(लेखनिकी संवर्ग) 19.10.2020
4579 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महा मेट्रो प्रकल्पा अंतर्गत मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील सिटी स. नं.१९, फायनल प्लॉट नं.१०९, राजीव गांधी व जुना तोफखाना येथील पुनर्वसन करणेकामी अधिकारी/कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 16.10.2020
4578 चाळ विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या झोनिपु कार्यालया अंतर्गत चाळ विभागाकडे शिल्लक सदनिका प्रतिक्षा यादीतील सेवकांना वाटप करणेबाबत. 16.10.2020
4577 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे नेमणूकीबाबत. 16.10.2020
4576 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.10.2020
4576 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड केअर सेंटर, स्वब संकलन केंद्र व इतर कक्षाकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे प्रशासकीय कामकाजासाठी रद्द करणेबाबत. 15.10.2020
4575 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे नेमणूकीबाबत. 15.10.2020
4574 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग विधानमंडळ अधिवेशनाशी संबंधित कामकाज प्राधान्यक्रमाने हाताळण्याबाबत 14.10.2020
4573 आरोग्य विभाग 'माझे कुटुंब - माझी जबाबदारी' या मोहिमे बरोबरच 'पुण्याचा निर्धार-कोरोना हद्दपार' ची मोहिमे अंतर्गत दि. १४/१०/२०२० रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे बाबत 13.10.2020
4572 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. शिवाजी लंके, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) तथा प्रभारी अधिक्षक अभियंता भवन रचना विभाग यांचे रजाकालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.10.2020
4571 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उदिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.10.2020
4571 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 12.10.2020
4570 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. विमानतळ येथील कोविड-१९ कक्षासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.10.2020
4570 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पद्वरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 12.10.2020
4568 सामान्य प्रशासन विभाग करोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणे बाबत. 08.10.2020
4567 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१४-१५ च्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुर्ण्वीलोकन अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी निवड केलेल्या परिच्छेेदाबाबत. 09.10.2020
4567 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१४-१५ च्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुर्ण्वीलोकन अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी निवड केलेल्या परिच्छेेदाबाबत. 09.10.2020
4566 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उपशिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2020
4565 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 08.10.2020
4569 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कडील घाणभत्ता नसलेल्या बिगारी सेवक तसेच घाणभत्ता असलेल्या सेवकांची माहिती मिळणेबाबत. 09.10.2020
4564 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणेबाबत 08.10.2020
4563 मुख्यलेखा व वित्त विभाग दि.०१/०४/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० अखेर प्रत्यक्ष जमा व खर्च तसेच दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा व खर्च माहिती देणेबाबत. 07.10.2020
4563 मुख्यलेखा व वित्त विभाग दि.०१/०४/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० अखेर प्रत्यक्ष जमा व खर्च तसेच दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा व खर्च माहिती देणेबाबत. 07.10.2020
4562 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय मा.स्थायी समितीस अभिप्राय सादर करणेबाबत. 07.10.2020
4561 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ब्रम्हानंद उद्धव गुळवे) 07.10.2020
4560 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती सुमन अर्जुन गायकवाड) 07.10.2020
4559 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरव रामदास वणवे) 07.10.2020
4558 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती रोहिणी गणेश कोळी) 07.10.2020
4557 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील ‘महापालिका सहायक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत 06.10.2020
4556 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर जंबो हॉस्पिटल पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 06.10.2020
4556 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर जंबो हॉस्पिटल पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 06.10.2020
4555 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपामध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कडील घाणभत्ता नसलेल्या बिगारी सेवकांची माहिती मिळणेबाबत. 06.10.2020
4554 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीबाबत. 05.10.2020
4553 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ती), पुणे महानगरपालिका या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 05.10.2020
4552 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियंत्रण कक्षात अधिकारी - कर्मचारी ऑक्टो २० 01.10.2020
4551 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 01.10.2020
4550 क्रीडा विभाग कोविड १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत पुणे शहरातील क्रीडा संकुले बंद ठेवण्याचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबधितांवर कारवाई करणेबाबत. 01.10.2020
4549 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोव्हिड जंबो हॉस्पिटल येथील निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी कक्ष स्थापन करणेबाबत. 30.09.2020
4548 आरोग्य विभाग सन २०२०-२१ सालातील कपडे धुलाईबाबत. 30.09.2020
4548 आरोग्य विभाग सन २०२०-२१ सालातील कपडे धुलाईबाबत. 30.09.2020
4547 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. मारुती भिमप्पा जाधव, हुद्दा - नर्सिंग ऑर्डली वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 28.09.2020
4546 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उदिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 28.09.2020
4545 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांच्या प्रभाग क्र.४२ अ व ४२ ब बाबत. 28.09.2020
4544 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग लेखापरीक्षण विभागाकडील ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत श्रीमती वर्षा द. अत्रे  28.09.2020
मुख्य लेखा परीक्षक विभाग लेखापरीक्षण विभागाकडील ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत श्रीमती वर्षा द. अत्रे  28.09.2020
4542 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे स्वयंसेवकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 26.09.2020
4541 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर २०२० व ऑक्टोबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.09.2020
4540 सामान्य प्रशासन विभाग माझे कुटुंब माझी जबाबदारी परिपत्रक 26.09.2020
4539 सामान्य प्रशासन विभाग सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 25.09.2020
4543 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 25.09.2020
4538 सामान्य प्रशासन विभाग कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्देष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील विविध हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.09.2020
4537 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.09.2020
4536 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय COEP जंबो हॉस्पिटल येथील सनियंत्रणाबाबत. 25.09.2020
4535 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पावसाळ्यापूर्वी विविध खात्यांनी करावयाची कामे व उपाय योजना बाबत बेठकीचे इतिव्रत 25.09.2020
4534 सामान्य प्रशासन विभाग उपआयुक्त या पदावरील अधिकारी यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 24.09.2020
4533 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोविड केअर सेंटरकरिता "मोकादम" सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.09.2020
4532 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१८-१९ व सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षातील वृत्तांत सादर करणे बाबत. 24.09.2020
4532 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१८-१९ व सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षातील वृत्तांत सादर करणे बाबत. 24.09.2020
4531 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागाचे खातेप्रमुख म्हणून मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.09.2020
4530 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. नंदकुमार गजानन ढमाले, हुद्दा - मोकदम वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 23.09.2020
4529 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने शाखा अभियंता व लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 23.09.2020
4528 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१९ अखेर सेवाजेष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 23.09.2020
4527 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड जंबो हॉस्पिटल येथील ऑक्सिजन पुरावठ्याबाबत 22.09.2020
4526 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री. प्रतिक प्रविण जाधव) 21.09.2020
4525 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 19.09.2020
4524 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 19.09.2020
4523 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डाटा एन्ट्रीसाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.09.2020
4522 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 18.09.2020
4521 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ.नितीन बिलोलीकर, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 18.09.2020
4520 दक्षता विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा मार्फत मान्य झालेल्या अर्थसंकल्पातील विविध कामासाठी निविदांची कार्यवाही करणेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतची कार्यवाही. 17.09.2020
4519 दक्षता विभाग कार्यालीन आदेश - पूर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 17.09.2020
4518 दक्षता विभाग कार्यालयीन आदेश - खरेदी उच्चाधिकार समिती रचना व अधिकार 17.09.2020
4517 दक्षता विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेकडील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे, तसेच सल्लागार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 17.09.2020
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय कोविड-१९ ऑक्सिजन सिलेंडर पुरवठा 16.09.2020
4516 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्षेत्रिय स्तरावर पथक तयार करणेबाबत. 16.09.2020
4515 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-कोविड जंबो हॉस्पिटल येथील समन्वयासाठी पुणे मनपा मुख्य इमारतीमध्ये कक्ष स्थापन करणेबाबत. 16.09.2020
4514 सामान्य प्रशासन विभाग कोव्हीड - १९ विशेष रजा मान्य होणेबाबत - श्री. अंबरीश गालिंदे, सह महापालिका आयुक्त (मुख्य लेखापरीक्षक) 16.09.2020
4513 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 16.09.2020
4512 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापना. 16.09.2020
4511 शहर अभियंता कार्यालय शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत 15.09.2020
4510 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयीन आदेश पावसाळी कामान बाबत. 15.09.2020
4509 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.09.2020
4507 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.09.2020
4506 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.Dedicated Covid Hospital (DCH) बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.09.2020
4506 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड-19 उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेडसचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 14.09.2020
4505 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणु आजाराच्या (कोविड-19) अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत 14.09.2020
4505 सामान्य प्रशासन विभाग श्री.संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांच्या अर्जित रजेबाबत. 14.09.2020
4504 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती रंजना गगे, उप आयुक्त यांचे वेतनाबाबत 14.09.2020
4502 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश 14.09.2020
4503 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश 14.09.2020
4501 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.09.2020
4500 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 11.09.2020
4499 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 11.09.2020
4498 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे आरोग्य कार्यालयाकडील कोरोना विषयक कामकाजाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.09.2020
4496 सामान्य प्रशासन विभाग अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 11.09.2020
4497 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे आरोग्य कार्यालयाकडील कोरोना विषयक कामकाजाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.09.2020
4495 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. 11.09.2020
4494 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. रामचंद्र हंकारे, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 11.09.2020
4493 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेडसचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 10.09.2020
4492 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या 'सहाय्यक आयुक्त' (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून पदस्थापना करणेबाबत. 10.09.2020
4491 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 10.09.2020
4490 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. राजकुमार जाधव संचालक (प्राणीसंग्रहालय), स्व. राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 09.09.2020
4489 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.09.2020
4488 प्राथमिक शिक्षण विभाग RTE २५% प्रवेश मुदतवाढ बाबत... 09.09.2020
4487 प्राथमिक शिक्षण विभाग माहिती मिळणेबाबत प्रतीवेदक प्रतिभा जोशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोथरूड पो.स्टे.पुणे शहर 09.09.2020
4486 प्राथमिक शिक्षण विभाग माहिती मिळणेबाबत प्रतीवेदक प्रतिभा जोशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोथरूड पो.स्टे.पुणे शहर 09.09.2020
प्राथमिक शिक्षण विभाग RTE २५% प्रवेश मुदतवाढ बाबत... 09.09.2020
4485 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2020
4484 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केयर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत. 08.09.2020
4483 सामान्य प्रशासन विभाग अधिकार सुपुर्ती आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-ब ते गट-ड मधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबी व प्रकरणाबाबत. 08.09.2020
4481 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Dedicated Covid Hospital (DCH), बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.09.2020
4481 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.09.2020
4480 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय COEP जंबो रुग्णालय येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत सुधारित आदेश. 07.09.2020
4482 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सन २०१९ - २० या प्रतिवेदन वर्षासाठी कार्यमुल्यमापन अहवाल भरणेचे कार्यवाहीबाबत. 07.09.2020
4479 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान शिवाजीनगर येथे कोविड जंबो हॉस्पिटल करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 05.09.2020
4478 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय COEP जंबो रुग्णालय येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत. 04.09.2020
4476 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत. 03.09.2020
4476 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत. 03.09.2020
4475 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे शहराचे माजी महापौर दत्ता एकबोटे यांचे दुख:द निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये दुपारनंतर बंद ठेवणेबाबत. 03.09.2020
4474 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Dedicated Covid Hospital (DCH), बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.09.2020
4473 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.09.2020
4508 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग विभागीय नियंत्रण कक्ष,पुणे नियुक्ती माहे सप्टेंबर-2020 15.09.2020
4472 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. अनिल मुळे, उप आयुक्त यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 31.08.2020
4471 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.08.2020
4470 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 31.08.2020
4469 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.08.2020
4468 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक : विकास निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक 31.08.2020
4467 आरोग्य विभाग प्लाझ्मा डोनेशन या विषयावर आयोजित चर्चा सत्राबाबत. 28.08.2020
4466 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक 28.08.2020
4465 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर येथील कोविद हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 28.08.2020
4464 सामान्य प्रशासन विभाग डेडिकेटेड कोविड-१९ हॉस्पिटल, बाणेर येथील कोविद हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 28.08.2020
4463 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर व स्वॅब संकलन केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 27.08.2020
4462 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक : विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक. 27.08.2020
4461 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. राहुल नामदेवराव तायडे, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 27.08.2020
4460 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. विनायक पुंडलिक बावीसकर, हुद्दा- सफाई सेवक वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 27.08.2020
4459 सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री.लोंढे गिरीश मनोहर, यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 27.08.2020
4458 सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री.लोंढे गिरीश मनोहर, यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 27.08.2020
4457 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 27.08.2020
4456 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.08.2020
4477 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "विविध संवर्ग" पदावरील सेवकांची दि. ३१/१२/२०१९ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 27.08.2020
4455 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असतान मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(श्रीमती स्नेहल राकेश भुजबळ) 26.08.2020
4454 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत दळवी हॉस्पिटलकरिता 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
4453 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग एस.आर.ए.स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
4452 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 26.08.2020
4451 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट २०२० व माहे सप्टेंबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 25.08.2020
4450 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. वर्ग-ड 25.08.2020
4449 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. विलास कानडे, उप आयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 24.08.2020
4448 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी  संवर्गातील  “उप अभियंता (स्थापत्य) व कनिष्ठअभियंता (स्थापत्य)” या पदावरील सेवकांना भामा आसखेड पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे  कामकाजचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत. 24.08.2020
4447 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शान्तनु गोयल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(वि) यांचे वैद्यकीय रजेतील कामकाजाबाबत. 24.08.2020
4446 कामगार कल्याण विभाग कोविड-१९ महापालिका अधिकारी/कर्मचारी उपाययोजना 24.08.2020
4445 कामगार कल्याण विभाग कोविड -१९ माहे मार्च इन एप्रिल २०२० च्या दुसऱ्या व अंतिम टप्यातील वेतन प्रदानाबाबत 24.08.2020
4444 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून पदस्थापना करणेबाबत 21.08.2020
4443 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘अतिरिक्त महापालिका आयुक्त’ या पदावर डॉ. कुणाल खेमनार, (भा.प्र.से.) यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 21.08.2020
4442 सामान्य प्रशासन विभाग वेतन देयकांबाबत. 21.08.2020
4441 सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 20.08.2020
4440 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता व लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 20.08.2020
4439 सामान्य प्रशासन विभाग " वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३" पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१९ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.08.2020
4438 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 19.08.2020
4437 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.08.2020
4436 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.केंद्र व राज्य शासन अनुदानाची माहिती मिळणेबाबत. 19.08.2020
4436 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.केंद्र व राज्य शासन अनुदानाची माहिती मिळणेबाबत. 19.08.2020

पाने