परिपत्रक

E.g., 06/04/2020
E.g., 06/04/2020
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
4272 सामान्य प्रशासन विभाग पावसाळयापूर्वी करावयाची कामे व उपाययोजनांबाबत 04.06.2020
4271 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - पुणे महानगरपालिकेतील वर्ग १ ते 3 मधील मनपा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे मालमत्ता व दायित्वाबाबतचे विवारणपत्र सादर करणे बाबत 04.06.2020
4270 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप अभियंता/ शाखा अभियंता यांचे नेमणुकीबाबत 03.06.2020
4269 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.06.2020
4268 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - नागरी सुविधा केंद्र येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.06.2020
4267 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापन. 02.06.2020
4267 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापन. 02.06.2020
4266 मुख्यलेखा व वित्त विभाग जुलै २०२१ पर्यत मे,केंद्र शासनाप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा देय होणारा महागाई भत्ता गोठविणेबाबत. 02.06.2020
4264 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. स्मिता सुरेश धनराळे, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 01.06.2020
4263 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी यांचे माहे जुलै २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 01.06.2020
4265 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे जुन 2020 - 02.06.2020
4262 सामान्य प्रशासन विभाग लेखानिकी संवर्गातील "अधिक्षक" वर्ग - ३ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 01.06.2020
4261 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 01.06.2020
4260 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिका सहाय्यक आयुक्त (सिंहगडरोड) या पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत. 29.05.2020
4259 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्या दरम्यान आपत्कालीन कार्य केंद्र स्थापन करणे बाबत 29.05.2020
4258 सामान्य प्रशासन विभाग श्री अनिरुद्ध पावसकर,मुख्य अभियंता,(पाणीपुरवठा) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 29.05.2020
4257 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन आदेश - कोविड -१९ चे अनुषंगाने मा.स्थायी समिती बैठकीमध्ये खातेप्रमुख यांचे उपस्थितीबाबत. 29.05.2020
4256 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 29.05.2020
4255 सामान्य प्रशासन विभाग खाते प्रमुख समन्वयक मासिक आढावा बैठकीचे इतिवृत्त 28.05.2020
4254 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पावसाळ्यापूर्वी विविध खात्यांनी करावयाची कामे व उपाय योजना बाबत बेठकीचे इतिव्रत 28.05.2020
4253 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी यांनी सुरक्षित कामकाज करण्याचे उद्देशाने निर्देश देणेबाबत. 27.05.2020
4252 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. (परिमंडळ क्र. १) 27.05.2020
4251 समाज विकास विभाग पुणे महानगरपालिका पुरस्कृत महिला बचत गटांमार्फत कापडी मास्क खरेदी करणेबाबत 27.05.2020
4250 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटरकरिता उलब्ध करून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 25.05.2020
4249 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. देशांतर्गत विमान प्रवासाने येणाऱ्या प्रवाशांबाबत करावयाची कार्यवाहीबाबत. 25.05.2020
4248 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने अभियंता उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.05.2020
4247 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये (Containment Zone) समन्वयक म्हणून उप अभियंता / शाखा अभियंता उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.05.2020
4245 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. ४) 22.05.2020
4246 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. ५) 22.05.2020
4244 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. ३) 22.05.2020
4243 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. २) 22.05.2020
4242 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. १) 22.05.2020
4241 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. युनुस पठाण, महापलिका सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 22.05.2020
4239 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 21.05.2020
4238 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 21.05.2020
4240 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.05.2020
4237 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 20.05.2020
4236 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
4234 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
4235 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
4233 कामगार कल्याण विभाग कोव्हीड-१९ महापालिका अधिकारी / कर्मचार्यांसाठी उपाययोजना 19.05.2020
4233 कामगार कल्याण विभाग कोव्हीड-१९ महापालिका अधिकारी / कर्मचार्यांसाठी उपाययोजना 19.05.2020
4232 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. महेश डोईफोडे, उप आयुक्त, स्थानिक संस्था कर विभाग यांचे वैद्यकीय रजेबाबत 18.05.2020
4231 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पूर नियंत्रण २०२० योजने अतर्गत झोनल ऑफिसर नेमणुका बाबत 15.05.2020
4229 मुख्यलेखा व वित्त विभाग TDS कपातीबाबत 15.05.2020
4230 मुख्यलेखा व वित्त विभाग TDS कपातीबाबत 15.05.2020
4228 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग महानगरपालिका मुख्य भवन येथे पूर नियंत्रण केंद्रवरील कामासाठी सेवकवर्ग पाठवणे बाबत 15.05.2020
4226 कामगार कल्याण विभाग ध्वजदिन निधी संकलनाबाबत. 15.05.2020
4223 प्राथमिक शिक्षण विभाग कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4224 प्राथमिक शिक्षण विभाग कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या बालवाडी शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4225 प्राथमिक शिक्षण विभाग कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या बालवाडी शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4222 प्राथमिक शिक्षण विभाग कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4221 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.05.2020
4220 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Covid-19 अंतर्गत केलेल्या कामाचा तपशील 14.05.2020
4219 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 13.05.2020
4218 समाज विकास विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.क्वारंटाईन सेंटरकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृह, घोले रोड उपलब्ध करणे बाबत. 13.05.2020
4217 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कॉरंटाईन /आयसोएलेशन सेंटर तसेच कोव्हीड सेंटरमध्ये करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक 13.05.2020
4216 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Negative आणि Awaited कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.05.2020
4214 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणारे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम-पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रक व वित्तीय उपयायोजना. 13.05.2020
4213 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१९-२०२० चे अंदाजपत्रकिय कामांचे मुदतवाढी बाबत 13.05.2020
4215 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत 13.05.2020
4211 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – प्रतिबंधित क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यामधील नागरिकांना धान्य किट वितरणाबाबत 13.05.2020
4212 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.05.2020
4210 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त व सदस्य सचिव, वृक्ष प्राधिकरण’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.05.2020
4209 सामान्य प्रशासन विभाग वैद्यकीय तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी व अन्य पदांच्या भरती प्रकरणी संभाव्य निवड कक्षेतील पात्र उमेदवारांची प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे छाननी कामी छाननी समिती नियुक्ती करणेबाबत 12.05.2020
4208 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थावरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत. 12.05.2020
मुख्यलेखा व वित्त विभाग कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थावरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत. 12.05.2020
4207 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ५) 12.05.2020
4206 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ४) 12.05.2020
4204 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. २) 12.05.2020
4203 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. १) 12.05.2020
4205 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ३) 12.05.2020
4202 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 12.05.2020
4201 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 12.05.2020
4200 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 11.05.2020
4199 मध्यवर्ती भांडार विभाग Circular Regarding Mask 11.05.2020
4199 मध्यवर्ती भांडार विभाग Circular Regarding Mask 11.05.2020
4198 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत (आदेश ) 10.05.2020
4197 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4195 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4194 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4196 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत NICMAR एन.आय.ए पोस्ट ऑफिस बालेवाडी ,पुणे येथे व सिंहगड कॉलेज वडगाव बुद्रुक येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4192 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4193 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - श्री. शिव छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी पुणे येथील कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4191 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4190 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 08.05.2020
4189 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4188 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ पासून पुणे महानगरपालिका व खासगी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग सुरु करणे बाबत 08.05.2020
4186 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 08.05.2020
4185 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.05.2020
4184 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - नागरी सुविधा केंद्र येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.05.2020
4183 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Swab Testing केंद्राकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
4182 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. 06.05.2020
4181 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिताकर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
4180 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Swab Testing केंद्राकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
4179 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग १५६ - क्वारंटाईन / आयसोलेशन सेंटर तसेच कोव्हीड केअर सेंटर येथील द्यावयाच्या सुविधेबाबत. 06.05.2020
4178 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग बालेवाडी क्रीडा संकुल येथील क्वारंटाईन / कोव्हीड केअर सेंटर येथील व्यवस्थेबाबत. 05.05.2020
4178 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग बालेवाडी क्रीडा संकुल येथील क्वारंटाईन / कोव्हीड केअर सेंटर येथील व्यवस्थेबाबत. 05.05.2020
4177 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासकीय कामकाज/पत्रव्यवहार यामध्ये सुधारित पदनामांचा वापर करणेबाबत. 05.05.2020
4176 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 05.05.2020
4174 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 05.05.2020
4175 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आरोग्याबाबतची माहिती पाठविनेबाबत. 05.05.2020
4173 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय वर्ग - ड मधील कर्मचारी) 04.05.2020
4172 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील वय वर्ष ५५ व त्यापुढील उप शिक्षक व बालवाडी शिक्षिका यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करणेबाबत 03.05.2020
4171 सामान्य प्रशासन विभाग गरोदर महिला सेवकांना करोना प्रतिबंधात्मक उपायोजानाच्या कामासाठी तसेच पुढील आदेश होईपर्यंत कार्यालयात येण्यापासून सवलत देणेबाबत 03.05.2020
4170 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत 03.05.2020
4168 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2020
4169 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत टपुणे मनपा हद्दीतील झोपडपट्टी(Slum) भागातील खाजगी दवाखाने सुरु करणेबाबत 03.05.2020
4169 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत टपुणे मनपा हद्दीतील झोपडपट्टी(Slum) भागातील खाजगी दवाखाने सुरु करणेबाबत 03.05.2020
4167 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2020
4165 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र सरकारकडून विकसित करण्यात आलेले आरोग्य सेतू अॅप वापरण्याच्या सूचना निर्गमित करणेबाबत 02.05.2020
4164 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.05.2020
4163 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत NICMAR एन. आय. ए. पोस्ट ऑफिसम बालेवाडी, पुणे व सिंहगड कॉलेज, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.05.2020
4162 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 02.05.2020
4160 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.05.2020
4161 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथील क्वारंटाईन कक्षात गैरहजर असलेबाबत 01.05.2020
4159 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
4158 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
4157 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील अधिकारी/सेवक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करणेबाबत. (आदेश) 01.05.2020
4156 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मराठवाडा मित्र मंडळ इंजिनिअरिंग वसतीगृह ,कर्वेनगर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
4155 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.एस एम .जोशी महाविद्यालय वसतिगृह ,हडपसर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
4154 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.04.2020
4153 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १ मे, महाराष्ट्र/कामगार दिन ध्वजारोहण समारंभ. 30.04.2020
4166 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मे २०२० नियुक्ती आदेश 03.05.2020
4152 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वारंटाईन काक्षाचे ठिकाणची माहिती उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
4151 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह कोंढवा सासवड रोड ,पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
4150 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील दिव्यांग कर्मचारी यांची उपस्थिती व इतर अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीचे प्रमाणाबाबत. 29.04.2020
4149 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग अनधिकृतपणे फळे भाजीपाला विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणे बाबत 29.04.2020
4148 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- महापालिका हद्दीतील भाज्यामंड्या बंद करून त्याऐवजी घराजवळ भाजीपाला (तरकारी) उपलब्ध करणेबाबत. 29.04.2020
4147 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- पुणे शहरातील नागरिकांना भाजीभाला व फळे यांचे वितरणाबाबतचे पुणे मनपातर्फे केलेले नियोजन 29.04.2020
4146 कामगार कल्याण विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 29.04.2020
4145 मुख्यलेखा व वित्त विभाग COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
4144 मुख्यलेखा व वित्त विभाग COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
4143 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुणे मनपा भवनातील सर्व विभागामध्ये औषध फवारणी करण्यात येणार असल्याबाबत. 28.04.2020
4142 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4141 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4140 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4139 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4138 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांना खातेनिहाय चौकशी कामी मनपा सेवेतून निलंबित करणेबाबत. 28.04.2020
4137 मध्यवर्ती भांडार विभाग Office Order Regarding Corona 28.04.2020
4136 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.एम.जोशी महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4135 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4134 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जे. एस. पी. एम. महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4133 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4132 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4131 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4130 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - COEP महाविद्यालय वसतिगृह, शिवाजीनगर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4129 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4128 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत रक्षकनगर क्रीडा संकुल येथे कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4127 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4126 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील सहा महिने मुदतीसाठी एकवट मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या गैरहजर राहिलेल्या शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 24.04.2020
4125 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
4124 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
4123 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दरमहा विवरण पत्र सादर करणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 24.04.2020
4122 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 23.04.2020
4121 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4120 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4119 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4118 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4117 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. ज्ञानेश्वर वसतिगृह, समाज कल्याण विभाग, येरवडा, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4116 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4115 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे एप्रिल २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.04.2020
4114 कामगार कल्याण विभाग कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) या साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 23.04.2020
4113 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
4112 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिंहगड कॉलेज वसतीगृह येथे क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
4111 कामगार कल्याण विभाग कामगार कल्याण निधी वार्षिक सभासद वर्गणी कपात करणे 22.04.2020
4110 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन. आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
4109 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
4108 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 21.04.2020
4107 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत 21.04.2020
4106 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना संक्रमणशील क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून दि. २०/०४/२०२० ते दि.२७/०४/२०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशादरम्यान वाहतुकीच्या सवलतीबाबत 21.04.2020
4105 कामगार कल्याण विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजनाबाबत 20.04.2020
4104 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.04.2020
4103 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना संशयित व कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत. 20.04.2020
4102 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सिराज निसार शेख, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 16.04.2020
4101 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-आरोग्य विभागाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत. 16.04.2020
4100 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयामधील अधिकारी/कर्मचारी व अभ्यागतांनी चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणेबाबत. 16.04.2020
4099 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-मोटार वाहन विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.04.2020
4098 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.(पदभाराबाबत.) 15.04.2020
4097 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.04.2020
4096 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत. 14.04.2020
4095 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाकडे अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4094 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिम्बायोसिस (Symbiosis) हॉस्पिटल, लवळे येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4093 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भारती हॉस्पिटल येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4092 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Covid Care Center कडील अहवाल सादर करणेबाबत. 13.04.2020
4091 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोन संशयित व करोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत 10.04.2020
4089 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर प्रसूतिगृह येथे कर्मचारी देणेबाबत 10.04.2020
4090 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत 10.04.2020
4088 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश.शुद्धी पत्रक 10.04.2020
4087 सामान्य प्रशासन विभाग क्वारंटाईन कक्षाच्या अनुषंगाने भवन रचना विभागाकडील कार्यरत असलेल्या सेवकांच्या कामकाजाबाबत 10.04.2020
4086 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश. 09.04.2020
4085 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
4084 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
4083 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 09.04.2020
4082 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. वैशाली जाधव, सहा.आरोग्पय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.04.2020
4081 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोवीड- १९ आजाराच्या अहवालाच्या संदर्भात नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत. 08.04.2020
4080 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहिती संकलनासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत 08.04.2020
4079 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करणेबाबत 08.04.2020
4078 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 08.04.2020
4077 कामगार कल्याण विभाग कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) प्रतिबंधक उपाययोजनेकामी कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना सुरक्षा कवच पुरविणेबाबत 08.04.2020

पाने