परिपत्रक

E.g., 02/29/2020
E.g., 02/29/2020
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
3924 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) या पदावरून "उप आयुक्त" (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.02.2020
3923 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य विधी अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.02.2020
3922 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.02.2020
3921 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
3920 दक्षता विभाग निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामाच्या जगाबद्दल किंवा निविदा रद्द न करणेबाबत. 28.02.2020
3919 कामगार कल्याण विभाग सेवापुर्ती समारंभाबाबत. 27.02.2020
3918 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 27.02.2020
3917 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या बैठकीच्या दिनांक व वेळेबाबत. 27.02.2020
3916 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3916 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3915 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 27.02.2020
3914 सामान्य प्रशासन विभाग सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्षेत्रिय कार्यालय) यांना आपल्या विभागाकडील मा. महापालिका आयुक्त यांचे अधिकार प्रदान केल्याची प्रत मिळणेबाबत. 25.02.2020
3913 मुख्यलेखा व वित्त विभाग आयकराबाबत प्रशिक्षण शिबीर 25.02.2020
3912 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 24.02.2020
3911 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 24.02.2020
3910 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्वेयरत सेवकांमधूनतनश्रेणी 24.02.2020
3909 कामगार कल्याण विभाग कार्यालय परिपत्रक - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनाबाबत 24.02.2020
3908 विद्युत विभाग परिपत्रक 24.02.2020
3908 विद्युत विभाग circular 24.02.2020
3907 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील सेवकांच्या पदस्थापना व बदलीबाबत. 20.02.2020
3906 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध ऑनलाईन संगणक प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणेकरीता Master Data Management cell (MDM) कक्षा करीता सेवकांची नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3905 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेमध्ये IT विषयक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी Master Trainer नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3904 कामगार कल्याण विभाग श्री शिवजयंती महोत्सवाबाबत 18.02.2020
3903 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 18.02.2020
3902 शहर जनगणना कार्यालय Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3902 शहर जनगणना कार्यालय Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3901 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिका सहाय्यक आयुक्त(क्षेत्रिय कार्यालय) यांना मा.महापालिका आयुक्त यांचे कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत, त्याची प्रत दि. २०/०२/२०२० अखेर तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत. 17.02.2020
3900 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा: सफाईसेवक) 13.02.2020
3898 कामगार कल्याण विभाग गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ 13.02.2020
3899 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्धापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 13.02.2020
3897 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
3897 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
दक्षता विभाग त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
3895 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. जयदीप पवार, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 12.02.2020
3894 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
3892 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 11.02.2020
3893 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. चंद्रकांत पिराजी डोलारे) 12.02.2020
3891 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
3891 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
3890 कामगार कल्याण विभाग किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /१/२०२० ते दिनांक ३०/०६/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 11.02.2020
3894 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
3889 दक्षता विभाग त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
3886 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
3886 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
3884 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ERP Training for all ward offices 07.02.2020
3884 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ERP Training for all ward offices 07.02.2020
3883 सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 06.02.2020
3882 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्सांधापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागाबाबत 06.02.2020
3881 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा लेखनिकी संवर्गातील कार्यरत लिपिक टंकलेखक ते अधिक्षक या पदांवरील सेवकांसाठी उजळणी प्रशिक्षण आयोजित करणे बाबत 05.02.2020
3880 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3880 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3879 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 04.02.2020
3878 कामगार कल्याण विभाग कामगार कल्याण निधीतर्फे आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धाचे समन्वयक कामकाजाबाबत 04.02.2020
3877 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Regarding training of Complaint Management System (Version 2.0) 04.02.2020
3877 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Version 2.0) चे प्रशिक्षणाबाबत. 04.02.2020
3876 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलव्दारे पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाईन पध्दतीने निविदा कामकाजामध्ये वापरण्यात येणा-या Digital Signature(Tender Key) च्या वापराबाबत. 04.02.2020
3875 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत पद्निर्देषित अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 03.02.2020
3874 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र.(श्री.विपुल राजाराम कांबळे) 01.02.2020
3873 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे फेब्रुवारी २०२० नियुक्ती आदेश 01.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
3872 कामगार कल्याण विभाग शिवभोजन थाळी योजनेबाबत 31.01.2020
3871 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जानेवारी २०२० व फेब्रुवारी २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.01.2020
3870 दक्षता विभाग कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
दक्षता विभाग कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3869 सामान्य प्रशासन विभाग कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम - २०१३, मधील तरतुदीनुसार "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणेबाबत. 28.01.2020
3868 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्रीमती अरुणा सुनिल ववले) 24.01.2020
3867 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 27.01.2020
3865 दक्षता विभाग कार्यालयीन परिपत्रक एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3866 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. प्रसाद गणेश फरांदे ) 24.01.2020
3864 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय तज्ञ / वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातून किमान ३ वर्षांचा अनुभव धारण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना वैद्यकीय अधिक्षक (प्रसूतिगृह) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.01.2020
3863 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 23.01.2020
3862 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. संजय रांजणे, प्र. उप आयुक्त (झोनिपु) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.01.2020
3861 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3861 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3860 सामान्य प्रशासन विभाग महसूल वाढ समिती कक्षाकरिता स्वतंत्र अधिकारी/कर्मचारी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 22.01.2020
3859 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य अभियंता या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.01.2020
3858 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतिच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. (साडेसतरानळी ग्रा.प) 22.01.2020
3856 कामगार कल्याण विभाग दिनांक २६ जानेवारी २०२० प्रजासत्ताक दिन-ध्वजारोहण समारंभ 22.01.2020
3857 कामगार कल्याण विभाग मकरसंक्रांतीनिमित्त तिळगुळ व हळदी कुंकू कार्यक्रम 22.01.2020
3855 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील विद्युत पर्यवेक्षक, इलेक्ट्रीशियन, असिस्टंट इलेक्ट्रीशियन, बत्ती इन्स्पेक्टर, बत्तीवाला या पदावरील कार्यरत सेवकांची प्रारुप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.01.2020
3854 कामगार कल्याण विभाग कामगार कल्याण निधीद्वारा अधिकारी/सेवकाच्या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजनाबाबत 17.01.2020
3853 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्ट्याबाबत. 17.01.2020
3852 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धती बाबत. 16.01.2020
3851 कामगार कल्याण विभाग कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ ची अंमलबजावणीबाबत. 16.01.2020
3850 शहर जनगणना कार्यालय Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3850 शहर जनगणना कार्यालय Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3849 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. अविनाश सकपाळ, सहाय्यक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.01.2020
3848 समाज विकास विभाग हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3847 समाज विकास विभाग हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3846 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. राजेंद्र राऊत, अधिक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 15.01.2020
3844 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. प्रशांत तुळशीराम शेंडगे, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 15.01.2020
3843 सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१९ - २०२० चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत (आज्ञापत्र). 14.01.2020
3842 सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१९-२०२० सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत. 14.01.2020
3841 मुख्यलेखा व वित्त विभाग लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3841 मुख्यलेखा व वित्त विभाग लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3840 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांंमधून किमान ३ वर्षांचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची आरोग्य निरीक्षक या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 14.01.2020
3845 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. मधुकर जगन्नाथ शिंदे हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग - २ यांचा महानगरपलिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणे बाबत 15.01.2020
3839 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.01.2020
3838 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन), वर्ग-३” या पदावरून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रीशियन), वर्ग-३” या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.01.2020
3837 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ Mahila Takrar Samiti, Zone 4 13.01.2020
उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ Mahila Takrar Samiti, Zone 4 13.01.2020
3836 समाज विकास विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 13.01.2020
3835 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविनेबाबत. 13.01.2020
3834 समाज विकास विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 10.01.2020
3833 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन चतुर्थ श्रेणी सेवकांच्या मागणीनुसार मनपा वसाहत गंजपेठ कॉलनी कर ६ येथील ११ व १२ व्या मजल्यावरील रिक्त सदनिका प्रतीक्षा यादीतील सेवकांना मिळणेकामी संधी देणेबाबत 10.01.2020
3832 विद्युत विभाग karyalay Paripatak 10.01.2020
3831 सामान्य प्रशासन विभाग डिप्लोमा इन लोकल गव्हर्नमेंट फायनानशियल मॅनेजमेंट शैक्षणिक वर्ष ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० प्रवेश प्रक्रियेची माहिती देणेबाबत. 09.01.2020
3830 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. शिशिर बहुलीकर, प्र. सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.01.2020
3829 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी दि ८ जानेवारी २०२० रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संपाबाबत. 07.01.2020
3828 कामगार कल्याण विभाग रोजंदारी सुधारित दर दि.०१ /०७/२०१९ चे महागाई भत्त्यासह. 07.01.2020
3827 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेची "महसूल वाढ सुधारणा कक्ष" स्थापनेबाबत 07.01.2020
3826 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती मिनाक्षी राऊत, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.01.2020
3824 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ईआरपी(सॅप) कार्यप्रणाली अंतर्गत फाईल ट्रेकिंग सिस्टिम (DMS) व स.सा ४० फॉर्म प्रशिक्षणाबाबत 04.01.2020
3823 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग DMS & Generate SASA 40 Training Session for All Department of PMC 04.01.2020
3825 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १ ते १५ जानेवारी २०२० या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत - विविध स्पर्धाबाबत 04.01.2020
3822 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3821 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3820 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3819 सामान्य प्रशासन विभाग दुसरे प्रशिक्षण - घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 03.01.2020
3818 समाज विकास विभाग स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3818 समाज विकास विभाग स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3817 समाज विकास विभाग Swach 02.01.2020
3816 कामगार कल्याण विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 02.01.2020
3815 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती किशोरी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.01.2020
3814 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 01.01.2020
3813 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे जानेवारी २०२० च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 01.01.2020