परिपत्रक

E.g., 06/25/2019
E.g., 06/25/2019
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
निविदा विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने निविदा व लिलाव आपले कार्यालयामध्ये सत्वर राबविणेबाबत 22.05.2019
निविदा विभाग पुणे महानगरपालिकेत महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारेऑनलाईन पद्धतीने निविदा व लिलाव राबविण्याचे प्रशिक्षणा बाबत 15.05.2019
3343 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व आरोग्य विभागाकडील विविध पदावरील कार्यरत अधिकारी/सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 08.05.2019
सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व आरोग्य विभागाकडील विविध पदावरील कार्यरत अधिकारी/सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 08.05.2019
3331 कामगार कल्याण विभाग कामगार कल्याण निधी वार्षिक सभासद वर्गणी कपात करणे 20.04.2019
3329 मध्यवर्ती भांडार विभाग Regarding Deadstock Rujwat 20.04.2019
3323 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ ग्रामपंचायतीकडील वर्ग -३ व ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि.०१/०५/२०१९ ते ३१/०३/२०२० अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात. त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 15.04.2019
3276 सामान्य प्रशासन विभाग घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त पदभार डॉ. सुर्यकांत देवकर, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य विभाग यांना देणेबाबत. 20.03.2019
3272 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन पुणे महानगरपालिकेकडे श्री.विनायक सुधाकर शिरसाट यांचे माहिती अधिकार अन्वये अर्जा बाबत,स्मरणपत्र -१ 19.03.2019
3261 प्राथमिक शिक्षण विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षकेतर कर्मचार्याच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची फेर प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत... 13.03.2019
प्राथमिक शिक्षण विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षकेतर कर्मचार्याच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची फेर प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत... 13.03.2019
3229 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २०(2)नुसार राज्य आयोगाने दिलेल्या शिस्तभंगा च्या करवाई बाबतच्या प्रकरणांची यादी मिळणे बाबत. 01.03.2019
3216 विधी विभाग Masuda Fee 27.02.2019
3202 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सेवकांची सुधारित प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. (उद्यान विभाग,मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग आणि अतिक्रमण विभाग) 22.02.2019
3199 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व आरोग्य विभागाकडील विविध पदावरील कार्यरत अधिकारी/सेवकांची फेरप्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 21.02.2019
3194 महापालिका आयुक्त कार्यालय पुणे मनपाच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पाच्या संभाव्य पूर्वगणनपत्रकाच्या रक्कमेच्या अनुषंगाने वेळोवेळी तांत्रिक मान्यतेची मर्यादा ठरविण्यात आली असलेबाबत. 16.02.2019
3191 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन कार्यालयीन आदेश - झोपडपट्टी सेवाशुल्क वसुलीबाबत 14.02.2019
3185 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील नवनिर्मित "अधिपरिचारिका (ज्युनिअर नर्स)" (वर्ग,३) कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ नुसार वेतन लागू करणेबाबत. 13.02.2019
3179 क्रीडा विभाग दिनांक १५ फेबुवारी २०१९ पुणे महानगरपालिका वर्धापन दिन निमित्त क्रीडा स्पर्धाचे आयोजनाबाबत. 07.02.2019
3176 समाज विकास विभाग राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना अंतर्गत विविध योजना/कार्यक्रम/उपक्रम राबविणे 05.02.2019
3169 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंमलबजावणी बाबत 01.02.2019
3166 मध्यवर्ती भांडार विभाग बकेट बेंचेस ज्युट व इतर बॅग वाटपाचे कार्यप्रणालीबाबत ... 31.01.2019
2052 पाणीपुरवठा विभाग PIO Officer Staff List up to Jan 2019 24.01.2019
3146 विद्युत विभाग Work of Design Construction Supply Erection Testing Commissioning, Start up and performance followed by 5 years of 160 Mld capacity kasba Sewage Pumping Station(SPS) at pune on Turkey basis. 23.01.2019
3137 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग शहर फेरीवाला समिती दि. ०५.०१.२०१९ रोजीचे बैठकीचे इतिवृत्त 05.01.2019
3135 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग नियुक्ती आदेश सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक ६ महिने मुदतीसाठी करारपद्धतीने घेण्याबाबत. 18.01.2019
3131 सामान्य प्रशासन विभाग "खेलो इंडिया युथ गेम्स २०१९" च्या अनुषंगाने श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे बालेवाडी, पुणे येथे समन्वयासाठी कर्मचारी नियुक्त करणेबाबत. 17.01.2019
3124 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य विभागाकडील "शस्त्रक्रिया सहाय्यक" (वर्ग-३) या पदावर चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने नियुक्ती देणे कामी प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 14.01.2019
3122 प्राथमिक शिक्षण विभाग सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) पुणे मनपाच्या प्राथमिक क्रीडा निकेतन शाळांसाठी करार पद्धतीने क्रीडा मार्गदर्शक दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने नियुक्तीबाबत 14.01.2019
3112 कामगार कल्याण विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकटीकरण. 08.01.2019
3110 प्राथमिक शिक्षण विभाग सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 07.01.2019
3109 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन माहिती अधिकार कलम ४ ची माहिती सर्व विभागांनी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 05.01.2019
3105 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेले अन्न निरीक्षक (वर्ग-३) यांना मे. शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनामध्ये अन्न सुरक्षा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर समावून घेण्यात आल्याने संबंंधित सेवकांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 03.01.2019
सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील "वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक " या पदावरील सेवकांना "आरोग्य निरीक्षक" या मूळ पदावर पदावनत करणेबाबत. 02.01.2019
3083 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील क्ष-किरण तंत्रज्ञ या हुद्यावरील कार्यरत सेवकास मुख्य क्ष-किरण तंत्रज्ञ (वर्ग ३) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 01.01.2019
3053 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. कांबळे संजय आनप्पा, आरोग्य निरीक्षक यांचे मा. खातेनिहाय बढती समितीच्या अहवालातील निवडयादीतून तसेच आज्ञापत्राकातून नाव रद्द करणेबाबत. 27.12.2018
3049 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व आरोग्य विभागाकडील विविध पदावरील कार्यरत अधिकारी/सेवकांची प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 26.12.2018
3005 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग पुणे महानगरपालिकेकडून परवानगी दिलेल्या अधिकृत/ मान्यताप्राप्त जाहिरात फलकाचे जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ नुसार नियामानाबाबत 06.12.2018
3003 आरोग्य विभाग मुंढवा –केशवनगर या ठिकाणी दि.३१/१२/२०१८ अखेर गोठे स्थलांतरित करणेबाबत . 05.12.2018
2994 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड, वॅनर, फ्लेक्स, ई. वर कारवाई तसेच गुन्हे दाखल करणे बाबत 29.11.2018
2975 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य विभागाकडील "शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक" (वर्ग-३) या पदावर चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यामधून पदोन्नतीने नियुक्ती देणे कामी प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.11.2018
2974 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय कार्यालयीन आदेश 19.11.2018
2973 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय उप आयुक्त परिमंडळ क्र.१ ते ५ मार्फत १५ क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत स्थापत्य कामासाठी देखरेख करणारया तज्ञ सल्लागार (थर्ड पार्टी) यांची फी बाबत. 19.11.2018
2971 पथ विभाग शहरामधील चौक सुशोभिकरणाबाबत 19.11.2018
2970 सामान्य प्रशासन विभाग Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System या बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीचे नवीन Update करण्याबाबतच्या प्रशिक्षणाचे /कार्यशाळेचे आयोजन. 17.11.2018
2954 मोटार वाहन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांना लागणारी टुरिस्ट परवाना असलेली वाहने उपलब्ध करणे बाबत 05.11.2018
2921 कामगार कल्याण विभाग प्राथमिक शिक्षण विभाग - शाळांच्या पालकत्वाबाबत 23.10.2018
2918 विधी विभाग Court fine 23.10.2018
2904 मध्यवर्ती भांडार विभाग Year 2019-20 Yearly Requirement of stationery hardware etc. material 11.10.2018
2901 कामगार कल्याण विभाग ध्वजदिन निधी संकलन. 09.10.2018