GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

भवानी पेठ प्रभाग कार्यालय

उद्यानाचे नाव

पत्ता

वेळ

श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ बाल उद्यान 

भवानी पेठ घसेटी पूल, पुणे

स. 6:00 ते 10:00 

सायं - 4:00 ते 8:30 

संत रोहिदास उद्यान

गुरुनानक नगर, पुणे 

स. 6:00 ते 10:00
सायं - 4:00 ते 8:30 

पर्यावरण जागृती उद्यान

घोरपडी पेठ, पुणे

स. 6:00 ते 10:00
​सायं - 4:00 ते 8:30 

डॉ. शामराव कलमाडी उद्यान 

एकबोटे कॉलनी, पुणे 

स. 6:00 ते 10:00
​सायं - 4:00 ते 8:30 

स्व. बापूसाहेब पाटोळे उद्यान 

घोरपडी पेठ, पीएमसी कॉलनी, पुणे

स. 6:00 ते 10:00
​सायं - 4:00 ते 8:30 

श्रीमंत भैरव सिंह घोरपडे उद्यान 

घोरपडी पेठ, पुणे

स. 6:00 ते 10:00
​सायं - 4:00 ते 8:30