BHAVAN RACHANA DAPARTMENT

महिना: 
मे, 2019

विभागाचे नाव निवडा:

वर्ग १: 
एकूण कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संख्या: 
2
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी नोंदणी केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
2
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी आप नोंदणी न केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात उशीरा आलेल्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात कार्यालयीन वेळेपूर्वी कार्यालय सोडलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अ.क्र. ५,६ व ७ मध्ये नमुद केलेल्या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील: 
0
वर्ग २: 
एकूण कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संख्या: 
14
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी नोंदणी केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
14
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी आप नोंदणी न केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात उशीरा आलेल्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात कार्यालयीन वेळेपूर्वी कार्यालय सोडलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अ.क्र. ५,६ व ७ मध्ये नमुद केलेल्या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील: 
0
वर्ग ३: 
अहवालाच्या महिन्यात कार्यालयीन वेळेपूर्वी कार्यालय सोडलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
एकूण कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संख्या: 
56
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी आप नोंदणी न केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
0
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी नोंदणी केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
56
अहवालाच्या महिन्यात उशीरा आलेल्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अ.क्र. ५,६ व ७ मध्ये नमुद केलेल्या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील: 
0
वर्ग ४: 
एकूण कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संख्या: 
63
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी नोंदणी केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
64
बायोमेट्रिक उपस्थितीसाठी आप नोंदणी न केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात उशीरा आलेल्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात कार्यालयीन वेळेपूर्वी कार्यालय सोडलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या: 
0
अ.क्र. ५,६ व ७ मध्ये नमुद केलेल्या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील: 
0