WORK ORDER NO 161

English
कामाचे नाव: 
लेक टाउन परीसरात (बिबवेवाडी) येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाइप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई
रक्कम: 
364805

बजेट वर्ष:

नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता: 
एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पूणे.
Workorder upload: 

विभागाचे नाव निवडा: