WORK ORDER NO 160

English
कामाचे नाव: 
मानस सोसा. ते कल्पक कल्याण सोसा. व अंतर्गत रस्ते बिबवेवाडी येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई
रक्कम: 
1536640

बजेट वर्ष:

नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता: 
एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पूणे.
Workorder upload: 

विभागाचे नाव निवडा: