WORK ORDER NO 158 EXTENSION

English
कामाचे नाव: 
खराडी अंतर्गत रस्ते मे.एम.एन.जी.एल. कंपनीची गॅस पाईप लाईन ओपन ट्रेंचिंग व एच.डी.डी. पध्दतीने टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई मुदतवाढ परवानगी देणे बाबत.
रक्कम: 
0

बजेट वर्ष:

नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता: 
मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे.
Workorder upload: 

विभागाचे नाव निवडा: