WORK ORDER NO 157

English
कामाचे नाव: 
ठक्‍कर ग्रीन ते श्री. दत्त व्हिला आंबेगाव बु. येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई
रक्कम: 
1406940

बजेट वर्ष:

नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता: 
एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पूणे.
Workorder upload: 

विभागाचे नाव निवडा: