WORK ORDER NO 156

English
कामाचे नाव: 
स.नं. 6/8+9/1 सि.स.नं. 439 कोथरूड येथे ड्रेनेज लाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई चार्जेस
रक्कम: 
81240

बजेट वर्ष:

नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता: 
अभिजीत केशव भुजबळ व सारीका केशव भुजबळ भागीरथी टॉवर, कोकण एक्‍सप्रेस लेन, कोथरूड. पूणे.
Workorder upload: 

विभागाचे नाव निवडा: