WORK ORDER NO 155

English
कामाचे नाव: 
प्लॉट क्र. 6 ब प्लॉट क्र. 32 हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट रामटेकडी टि.पी. एस. स्कीम क्र. 2 येथे विद्युत कनेक्‍शन साठी रस्ता खोदाई
रक्कम: 
406200

बजेट वर्ष:

नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता: 
दर्शना इंडस्ट्रीज प्रा. लि. प्लॉट क्र. 6 सब प्लॉट क्र. 32 हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट. पूणे.
Workorder upload: 

विभागाचे नाव निवडा: