आज्ञापत्र

English
फाईलचे नाव: 
सफाई सेवक, सेवानिवृत्त, मयत अथवा शाररिकदृष्टया अपात्र ठरल्याने म.न.पा. सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाडकमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्ती बाबत. श्री. शैलेश अशोक वाघेला (हुद्दा: लिपिक टंकलेखक)
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Friday, September 13, 2019 - 18:15
अपलोड तारीख: 
Friday, September 13, 2019 - 18:10
गट निवडा: 
कर्मचारी