कार्यालयीन आदेश

English
फाईलचे नाव: 
नानावाडा (जनरल रेकॉर्ड) विभागाकडील कामकाजाकरिता विविध हुद्द्यावरील सेवकांच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Thursday, May 16, 2019 - 14:00
अपलोड तारीख: 
Thursday, May 16, 2019 (All day)
गट निवडा: 
कर्मचारी