आज्ञापत्र

English
फाईलचे नाव: 
पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून लिपिक टंकलेखक (२५%) वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेसाठीचे परीक्षेचा निकाल
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Wednesday, May 15, 2019 - 12:00
अपलोड तारीख: 
Wednesday, May 15, 2019 (All day)
गट निवडा: 
कर्मचारी