CIRCULAR

E.g., 01/18/2022
E.g., 01/18/2022
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
140 3932 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत. 03.03.2020
139 3931 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन)” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन)”, वर्ग-३ (वे.श्रे.रू. ५२००-२०२०० + ग्रेड पे रू. २४०० + मान्य भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.03.2020
138 3930 City Census Department Order No 198 dt 03 03 2020 03.03.2020
137 3929 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासकीय सेवेमधील लेखनिकी संवर्गातील सेवकांचे बदलीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 03.03.2020
136 3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
135 3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
134 3927 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. सागर ज्ञानेश्वर जाधव) 03.03.2020
133 3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
132 3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
131 3925 City Census Department Order No 191 dt 02 03 2020 02.03.2020
130 3924 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) या पदावरून "उप आयुक्त" (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.02.2020
129 3923 General Administration Department मुख्य विधी अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.02.2020
128 3922 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.02.2020
127 3921 General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
126 General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
125 3920 Vigilance Department निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामाच्या जगाबद्दल किंवा निविदा रद्द न करणेबाबत. 28.02.2020
124 3919 Labour Welfare Office सेवापुर्ती समारंभाबाबत. 27.02.2020
123 3918 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 27.02.2020
122 3917 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या बैठकीच्या दिनांक व वेळेबाबत. 27.02.2020
121 3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
120 3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
119 3915 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 27.02.2020
118 3914 General Administration Department सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्षेत्रिय कार्यालय) यांना आपल्या विभागाकडील मा. महापालिका आयुक्त यांचे अधिकार प्रदान केल्याची प्रत मिळणेबाबत. 25.02.2020
117 3913 Chief Accountant आयकराबाबत प्रशिक्षण शिबीर 25.02.2020
116 3912 General Administration Department पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 24.02.2020
115 3911 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 24.02.2020
114 3910 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्वेयरत सेवकांमधूनतनश्रेणी 24.02.2020
113 3909 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनाबाबत 24.02.2020
112 3908 Electrical Department परिपत्रक 24.02.2020
111 3908 Electrical Department circular 24.02.2020
110 3907 General Administration Department पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील सेवकांच्या पदस्थापना व बदलीबाबत. 20.02.2020
109 3906 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध ऑनलाईन संगणक प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणेकरीता Master Data Management cell (MDM) कक्षा करीता सेवकांची नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
108 3905 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये IT विषयक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी Master Trainer नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
107 3904 Labour Welfare Office श्री शिवजयंती महोत्सवाबाबत 18.02.2020
106 3903 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 18.02.2020
105 3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
104 3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
103 3901 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त(क्षेत्रिय कार्यालय) यांना मा.महापालिका आयुक्त यांचे कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत, त्याची प्रत दि. २०/०२/२०२० अखेर तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत. 17.02.2020
102 3900 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा: सफाईसेवक) 13.02.2020
101 3898 Labour Welfare Office गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ 13.02.2020
100 3899 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्धापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 13.02.2020
99 3897 Chief Accountant महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
98 3897 Chief Accountant महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
97 Vigilance Department त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
96 3895 General Administration Department श्री. जयदीप पवार, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 12.02.2020
95 3894 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
94 3892 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 11.02.2020
93 3893 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. चंद्रकांत पिराजी डोलारे) 12.02.2020
92 3891 Chief Accountant सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
91 3891 Chief Accountant सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
90 3890 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /१/२०२० ते दिनांक ३०/०६/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 11.02.2020
89 3894 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
88 3889 Vigilance Department त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
87 3886 Health Department पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
86 3886 Health Department पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
85 3884 Information Technology Department ERP Training for all ward offices 07.02.2020
84 3884 Information Technology Department ERP Training for all ward offices 07.02.2020
83 3883 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 06.02.2020
82 3882 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्सांधापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागाबाबत 06.02.2020
81 3881 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा लेखनिकी संवर्गातील कार्यरत लिपिक टंकलेखक ते अधिक्षक या पदांवरील सेवकांसाठी उजळणी प्रशिक्षण आयोजित करणे बाबत 05.02.2020
80 3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
79 3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
78 3879 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 04.02.2020
77 3878 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीतर्फे आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धाचे समन्वयक कामकाजाबाबत 04.02.2020
76 3877 Information Technology Department Regarding training of Complaint Management System (Version 2.0) 04.02.2020
75 3877 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Version 2.0) चे प्रशिक्षणाबाबत. 04.02.2020
74 3876 Information Technology Department महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलव्दारे पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाईन पध्दतीने निविदा कामकाजामध्ये वापरण्यात येणा-या Digital Signature(Tender Key) च्या वापराबाबत. 04.02.2020
73 3875 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत पद्निर्देषित अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 03.02.2020
72 3874 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र.(श्री.विपुल राजाराम कांबळे) 01.02.2020
71 3873 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे फेब्रुवारी २०२० नियुक्ती आदेश 01.02.2020
70 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
69 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
68 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
67 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
66 3872 Labour Welfare Office शिवभोजन थाळी योजनेबाबत 31.01.2020
65 3871 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जानेवारी २०२० व फेब्रुवारी २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.01.2020
64 3870 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
63 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
62 3869 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम - २०१३, मधील तरतुदीनुसार "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणेबाबत. 28.01.2020
61 3868 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्रीमती अरुणा सुनिल ववले) 24.01.2020
60 3867 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 27.01.2020
59 3865 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
58 3866 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. प्रसाद गणेश फरांदे ) 24.01.2020
57 3864 General Administration Department पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय तज्ञ / वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातून किमान ३ वर्षांचा अनुभव धारण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना वैद्यकीय अधिक्षक (प्रसूतिगृह) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.01.2020
56 3863 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 23.01.2020
55 3862 General Administration Department श्री. संजय रांजणे, प्र. उप आयुक्त (झोनिपु) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.01.2020
54 3861 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
53 3861 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
52 3860 General Administration Department महसूल वाढ समिती कक्षाकरिता स्वतंत्र अधिकारी/कर्मचारी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 22.01.2020
51 3859 General Administration Department मुख्य अभियंता या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.01.2020
50 3858 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतिच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. (साडेसतरानळी ग्रा.प) 22.01.2020
49 3856 Labour Welfare Office दिनांक २६ जानेवारी २०२० प्रजासत्ताक दिन-ध्वजारोहण समारंभ 22.01.2020
48 3857 Labour Welfare Office मकरसंक्रांतीनिमित्त तिळगुळ व हळदी कुंकू कार्यक्रम 22.01.2020
47 3855 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील विद्युत पर्यवेक्षक, इलेक्ट्रीशियन, असिस्टंट इलेक्ट्रीशियन, बत्ती इन्स्पेक्टर, बत्तीवाला या पदावरील कार्यरत सेवकांची प्रारुप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.01.2020
46 3854 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीद्वारा अधिकारी/सेवकाच्या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजनाबाबत 17.01.2020
45 3853 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्ट्याबाबत. 17.01.2020
44 3852 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धती बाबत. 16.01.2020
43 3851 Labour Welfare Office कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ ची अंमलबजावणीबाबत. 16.01.2020
42 3850 City Census Department Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
41 3850 City Census Department Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
40 3849 General Administration Department श्री. अविनाश सकपाळ, सहाय्यक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.01.2020
39 3848 Social Development Department हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
38 3847 Social Development Department हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
37 3846 General Administration Department श्री. राजेंद्र राऊत, अधिक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 15.01.2020
36 3844 General Administration Department श्री. प्रशांत तुळशीराम शेंडगे, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 15.01.2020
35 3843 General Administration Department सन २०१९ - २०२० चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत (आज्ञापत्र). 14.01.2020
34 3842 General Administration Department सन २०१९-२०२० सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत. 14.01.2020
33 3841 Chief Accountant लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
32 3841 Chief Accountant लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
31 3840 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांंमधून किमान ३ वर्षांचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची आरोग्य निरीक्षक या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 14.01.2020
30 3845 General Administration Department डॉ. मधुकर जगन्नाथ शिंदे हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग - २ यांचा महानगरपलिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणे बाबत 15.01.2020
29 3839 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.01.2020
28 3838 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन), वर्ग-३” या पदावरून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रीशियन), वर्ग-३” या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.01.2020
27 3836 Social Development Department स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 13.01.2020
26 3835 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविनेबाबत. 13.01.2020
25 3834 Social Development Department स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 10.01.2020
24 3833 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation चतुर्थ श्रेणी सेवकांच्या मागणीनुसार मनपा वसाहत गंजपेठ कॉलनी कर ६ येथील ११ व १२ व्या मजल्यावरील रिक्त सदनिका प्रतीक्षा यादीतील सेवकांना मिळणेकामी संधी देणेबाबत 10.01.2020
23 3832 Electrical Department karyalay Paripatak 10.01.2020
22 3831 General Administration Department डिप्लोमा इन लोकल गव्हर्नमेंट फायनानशियल मॅनेजमेंट शैक्षणिक वर्ष ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० प्रवेश प्रक्रियेची माहिती देणेबाबत. 09.01.2020
21 3830 General Administration Department श्री. शिशिर बहुलीकर, प्र. सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.01.2020
20 3829 General Administration Department राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी दि ८ जानेवारी २०२० रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संपाबाबत. 07.01.2020
19 3828 Labour Welfare Office रोजंदारी सुधारित दर दि.०१ /०७/२०१९ चे महागाई भत्त्यासह. 07.01.2020
18 3827 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेची "महसूल वाढ सुधारणा कक्ष" स्थापनेबाबत 07.01.2020
17 3826 General Administration Department श्रीमती मिनाक्षी राऊत, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.01.2020
16 3824 Information Technology Department ईआरपी(सॅप) कार्यप्रणाली अंतर्गत फाईल ट्रेकिंग सिस्टिम (DMS) व स.सा ४० फॉर्म प्रशिक्षणाबाबत 04.01.2020
15 3823 Information Technology Department DMS & Generate SASA 40 Training Session for All Department of PMC 04.01.2020
14 3825 Labour Welfare Office दिनांक १ ते १५ जानेवारी २०२० या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत - विविध स्पर्धाबाबत 04.01.2020
13 3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
12 3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
11 3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
10 3821 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
9 3820 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
8 3819 General Administration Department दुसरे प्रशिक्षण - घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 03.01.2020
7 3818 Social Development Department स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
6 3818 Social Development Department स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
5 3817 Social Development Department Swach 02.01.2020
4 3816 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 02.01.2020
3 3815 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.01.2020
2 3814 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 01.01.2020
1 3813 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे जानेवारी २०२० च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 01.01.2020

Pages