CIRCULAR

E.g., 12/06/2021
E.g., 12/06/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
262 4042 Municipal Commissioner Office सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
261 Municipal Commissioner Office सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
260 4041 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
259 4040 General Administration Department COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भाव- लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनाबाबत 30.03.2020
258 4039 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.03.2020
257 4038 Health Department देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
256 4038 Health Department देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
255 4037 Health Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
254 4037 Health Department विषय :- कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
253 4036 Disaster Management Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपाय योजना:कामगार निवारा केंद्र पुणे मनपा हद्दी मधील अन्य शहरातील स्तलांतरित कामगार व बेघर व्यक्तींच्या निवार्याची व्यवस्था करणे बाबत. 28.03.2020
252 4035 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
251 4034 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – पुणे शहरातील बेघरांची सोय करणेबाबत. 27.03.2020
250 4033 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
249 4032 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परदेशातून पुणे शहरात आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेण्याबाबत. 27.03.2020
248 4031 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे शहरात असलेल्या परराज्यातील रुग्णांना त्यांचे जिल्ह्यात/राज्यात सोडणेची व्यवस्था करणेबाबत. 26.03.2020
247 4030 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डोअर स्टेप मार्फत नागरिकांना भाजीपाला व तरकारी याची माहिती देण्यासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
246 4029 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.वैशाली जाधव, सहा.वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
245 4028 General Administration Department करोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बागडे मनोज यांचे कामकाजाबाबत. 26.03.2020
244 4027 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय / संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांचे परीक्षा प्रक्रीयेमध्ये सहभागी होणेस मान्यता देणेबाबत. 24.03.2020
243 4026 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये १% सोडियम क्लोराईट ची फवारणी करणेबाबत. 24.03.2020
242 4025 General Administration Department महानगरपालिकेच्या सर्व सन्माननीय सदस्य यांना वेळोवेळी मे. राज्य शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांचेतर्फे प्राप्त होणारी माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.03.2020
241 4024 General Administration Department निवडणूक कार्यालयाकडून मूळ कार्यालयाकडे हजर झालेल्या सेवकांचे वेतन आदा करणेबाबत. 24.03.2020
240 4023 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अधिकारी / सेवक यांच्या सेवा प्रतिबंधात्मक उपायाबाबतच्या कामकाजासाठी परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे वर्ग करणेबाबत. 23.03.2020
239 4022 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उपआयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
238 4022 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील अधीक्षक अभियंता (विद्युत), पाणीपुरवठा या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.03.2020
237 4021 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. जैविक कचऱ्याचे अनुषंगाने प्रशासकीय कामकाजाबाबत 23.03.2020
236 4021 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
235 4020 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत कामकाजाबाबत. 23.03.2020
234 4020 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ. वैशाली जाधव सहा. वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
233 4019 Health Department आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
232 4019 Health Department आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
231 4018 Health Department आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
230 4018 Health Department आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
229 4017 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
228 4016 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
227 4015 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 21.03.2020
226 4014 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्त्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (कार्यालयीन आदेश ) 21.03.2020
225 4013 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे कटक मंडळ हद्दीत करावयाच्या कामाबाबत. 20.03.2020
224 4012 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे शहरतील सर्व क्वारंटाईन कक्षाचे ठिकाणी संपूर्ण नियंत्रणाबाबत. 20.03.2020
223 4011 Chief Accountant सर्व तसलमात यांची वार्षिक तपासणीबाबत 20.03.2020
222 4010 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 19.03.2020
221 4009 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्वारंटाईन सेंटरच्या व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
220 4008 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 19.03.2020
219 4007 General Administration Department समाज विकास विभाग आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी, वर्ग - १ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
218 4005 Skysign & License पुणे शहर हद्दीतील अनधिकृत / विना परवाना जाहिरात फलक, बोर्ड, बेनर, फ्लेक्स इ. वर कारवाई अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत करणे बाबत 19.03.2020
217 4004 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. अभिषेक सतिश पवार ) 18.03.2020
216 4003 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.03.2020
215 4002 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत 18.03.2020
214 4001 General Administration Department कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधत्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 18.03.2020
213 4000 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 18.03.2020
212 3998 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील गर्दीची ठिकाणे बंद करणेबाबत. 17.03.2020
211 3997 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णालय वैद्यकीय व्यवस्थापनेबाबत 17.03.2020
210 3995 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 17.03.2020
209 3999 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विलीनीकरण (Quarantine) कक्ष स्थापन करणेबाबत. 17.03.2020
208 3996 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णांना रुग्णालयातून सोडण्याबाबत 17.03.2020
207 3994 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपाचे दळवी रुग्णालय व बोपोडी येथील संजय गांधी रुग्णालय या ठिकाणी अतिरिक्त कक्ष Quarantine कक्ष सुरु करणेबाबत 17.03.2020
206 3993 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Quarantine कक्षाच्या ठिकाणी मुलभूत गरजांची व्यवस्था होणेबाबत 17.03.2020
205 3992 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वैद्यकीय साहित्याचा साठा (Stock) ठेवणेबाबत. 17.03.2020
204 3991 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णवाहिका व्यवस्थापानेबाबत 17.03.2020
203 3990 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे शहरातील खाजगी दवाखाने Quarantine / Isolation साठी निश्चित करणेबाबत 17.03.2020
202 3989 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोरोना रुग्ण आढळल्यानंतर करणेच्या कार्यवाहीबाबत 17.03.2020
201 3988 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ नायडू हॉस्पिटल येथे रुग्णांना swab चे नमुने तपासणी बाबत 17.03.2020
200 3987 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विमानातून येणाऱ्या प्रवाशावरील कार्यवाहीबाबत. 17.03.2020
199 3985 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहितीचे संकलन करण्याबाबत 17.03.2020
198 3986 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित/संपर्कात असलेल्या व्यक्तीच्या राहणाच्या ठिकाणाबाबत 17.03.2020
197 3984 General Administration Department कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) चा प्रादुभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे लोक प्रबोधन करणेबाबत 17.03.2020
196 3983 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परिसर सर्वेक्षण करण्याबाबत 17.03.2020
195 3982 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत पुणे मनपा हद्दीबाहेर रुग्णांबाबत 17.03.2020
194 3981 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वाहतूक व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
193 3980 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील सर्व खाजगी व शासकीय शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्र बंद ठेवणेबाबत. 17.03.2020
192 3979 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सुरक्षा व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
191 3978 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जैविक कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट याबाबत 17.03.2020
190 3977 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक" वर्ग - ३ (२५%पदोन्नती) या पदावर पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकी बाबत. 17.03.2020
189 3976 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.- अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणाबाबत. 16.03.2020
188 3975 General Administration Department कार्यालयीन परिपत्रक- कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत. 16.03.2020
187 3974 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमॅट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करणेबाबत. 16.03.2020
186 3973 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 16.03.2020
185 3971 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत घरात विलगीकरण कक्ष तयार करून जंतुनाशकाची फवारणी करणेबाबत 15.03.2020
184 3972 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.(प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत) 15.03.2020
183 3970 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
182 3970 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
181 3969 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
180 3969 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
179 3968 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 14.03.2020
178 3967 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
177 3966 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
176 3965 General Administration Department शनिवार दि.१४ मार्च २०२० सुट्टीच्या दिवशी विधानमंडळ कामकाजासाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी उपस्थित राहण्याबाबत. 13.03.2020
175 3964 General Administration Department कोरोना व्हायरस (कोवीड - १९) ला प्रतिबांधत्मक उपाय योजना करणेबाबत 13.03.2020
174 3963 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.03.2020
173 3962 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋषिकेश शशिकांत जगदाळे ) 13.03.2020
172 3961 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - कोरोना वायरस काळजी व कार्यवाही बाबत 12.03.2020
171 3960 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 12.03.2020
170 3959 Chief Accountant कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
169 3959 Chief Accountant कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
168 3958 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.03.2020
167 3956 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 11.03.2020
166 3956 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 11.03.2020
165 3957 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. बाबुराव सणस मैदान क्येरीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
164 3957 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
163 3955 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 11.03.2020
162 3954 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
161 3953 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
160 3952 Disaster Management Department कोरोन विषाणू उपाययोजना व घ्यावयाच्या काळजी बाबत. 09.03.2020
159 3951 General Administration Department महानगरपालिकेच्या शहर फेरीवाला समितीचे निवडणूक प्रक्रियेबाबत. 09.03.2020
158 3950 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. जितेश प्रकाश गायकवाड) 06.03.2020
157 3949 General Administration Department उप आयुक्त यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत.(माहिती अधिकार समन्वयक) 06.03.2020
156 3948 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दिनांक ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 06.03.2020
155 3947 General Administration Department शिकाऊ उमेदवाराचे विद्यावेतन वाढविण्याबाबत. 06.03.2020
154 3946 Legal Department Nodel Officer 06.03.2020
153 3946 Legal Department Nodel Officer 06.03.2020
152 3945 General Administration Department श्री. संजय मोरे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.03.2020
151 3944 General Administration Department निलंबन आढावा समितीचे बैठिक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 06.03.2020
150 3941 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
149 3942 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
148 3940 Labour Welfare Office दिनांक ८ मार्च जागतिक महिला दिनानिमित आयोजित कार्यक्रमाबाबत 05.03.2020
147 3939 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहन निरीक्षक " वर्ग - ३ या निम्न संवर्गातून " अधिक्षक वाहतूक " वर्ग - ३ या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 04.03.2020
146 3938 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 04.03.2020
145 3937 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
144 3936 Chief Engineer (Project) कार्यालय परिपत्रक 04.03.2020
143 3935 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
142 3934 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मार्च २०२० नियुक्ती आदेश 01.03.2020
141 3933 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 03.03.2020
140 3932 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत. 03.03.2020
139 3931 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन)” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन)”, वर्ग-३ (वे.श्रे.रू. ५२००-२०२०० + ग्रेड पे रू. २४०० + मान्य भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.03.2020
138 3930 City Census Department Order No 198 dt 03 03 2020 03.03.2020
137 3929 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासकीय सेवेमधील लेखनिकी संवर्गातील सेवकांचे बदलीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 03.03.2020
136 3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
135 3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
134 3927 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. सागर ज्ञानेश्वर जाधव) 03.03.2020
133 3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
132 3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
131 3925 City Census Department Order No 191 dt 02 03 2020 02.03.2020
130 3924 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) या पदावरून "उप आयुक्त" (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.02.2020
129 3923 General Administration Department मुख्य विधी अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.02.2020
128 3922 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.02.2020
127 3921 General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
126 General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
125 3920 Vigilance Department निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामाच्या जगाबद्दल किंवा निविदा रद्द न करणेबाबत. 28.02.2020
124 3919 Labour Welfare Office सेवापुर्ती समारंभाबाबत. 27.02.2020
123 3918 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 27.02.2020
122 3917 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या बैठकीच्या दिनांक व वेळेबाबत. 27.02.2020
121 3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
120 3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
119 3915 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 27.02.2020
118 3914 General Administration Department सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्षेत्रिय कार्यालय) यांना आपल्या विभागाकडील मा. महापालिका आयुक्त यांचे अधिकार प्रदान केल्याची प्रत मिळणेबाबत. 25.02.2020
117 3913 Chief Accountant आयकराबाबत प्रशिक्षण शिबीर 25.02.2020
116 3912 General Administration Department पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 24.02.2020
115 3911 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 24.02.2020
114 3910 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्वेयरत सेवकांमधूनतनश्रेणी 24.02.2020
113 3909 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनाबाबत 24.02.2020
112 3908 Electrical Department परिपत्रक 24.02.2020
111 3908 Electrical Department circular 24.02.2020
110 3907 General Administration Department पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील सेवकांच्या पदस्थापना व बदलीबाबत. 20.02.2020
109 3906 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध ऑनलाईन संगणक प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणेकरीता Master Data Management cell (MDM) कक्षा करीता सेवकांची नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
108 3905 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये IT विषयक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी Master Trainer नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
107 3904 Labour Welfare Office श्री शिवजयंती महोत्सवाबाबत 18.02.2020
106 3903 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 18.02.2020
105 3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
104 3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
103 3901 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त(क्षेत्रिय कार्यालय) यांना मा.महापालिका आयुक्त यांचे कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत, त्याची प्रत दि. २०/०२/२०२० अखेर तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत. 17.02.2020
102 3900 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा: सफाईसेवक) 13.02.2020
101 3898 Labour Welfare Office गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ 13.02.2020
100 3899 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्धापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 13.02.2020
99 3897 Chief Accountant महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
98 3897 Chief Accountant महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
97 Vigilance Department त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
96 3895 General Administration Department श्री. जयदीप पवार, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 12.02.2020
95 3894 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
94 3892 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 11.02.2020
93 3893 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. चंद्रकांत पिराजी डोलारे) 12.02.2020
92 3891 Chief Accountant सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
91 3891 Chief Accountant सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
90 3890 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /१/२०२० ते दिनांक ३०/०६/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 11.02.2020
89 3894 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
88 3889 Vigilance Department त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
87 3886 Health Department पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
86 3886 Health Department पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
85 3884 Information Technology Department ERP Training for all ward offices 07.02.2020
84 3884 Information Technology Department ERP Training for all ward offices 07.02.2020
83 3883 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 06.02.2020
82 3882 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्सांधापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागाबाबत 06.02.2020
81 3881 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा लेखनिकी संवर्गातील कार्यरत लिपिक टंकलेखक ते अधिक्षक या पदांवरील सेवकांसाठी उजळणी प्रशिक्षण आयोजित करणे बाबत 05.02.2020
80 3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
79 3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
78 3879 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 04.02.2020
77 3878 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीतर्फे आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धाचे समन्वयक कामकाजाबाबत 04.02.2020
76 3877 Information Technology Department Regarding training of Complaint Management System (Version 2.0) 04.02.2020
75 3877 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Version 2.0) चे प्रशिक्षणाबाबत. 04.02.2020
74 3876 Information Technology Department महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलव्दारे पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाईन पध्दतीने निविदा कामकाजामध्ये वापरण्यात येणा-या Digital Signature(Tender Key) च्या वापराबाबत. 04.02.2020
73 3875 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत पद्निर्देषित अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 03.02.2020
72 3874 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र.(श्री.विपुल राजाराम कांबळे) 01.02.2020
71 3873 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे फेब्रुवारी २०२० नियुक्ती आदेश 01.02.2020
70 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
69 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
68 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
67 Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
66 3872 Labour Welfare Office शिवभोजन थाळी योजनेबाबत 31.01.2020
65 3871 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जानेवारी २०२० व फेब्रुवारी २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.01.2020
64 3870 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
63 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020

Pages