CIRCULAR

E.g., 09/27/2021
E.g., 09/27/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
757 4495 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. 11.09.2020
756 4494 General Administration Department डॉ. रामचंद्र हंकारे, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 11.09.2020
755 4493 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेडसचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 10.09.2020
754 4492 General Administration Department मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या 'सहाय्यक आयुक्त' (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून पदस्थापना करणेबाबत. 10.09.2020
753 4491 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 10.09.2020
752 4490 General Administration Department डॉ. राजकुमार जाधव संचालक (प्राणीसंग्रहालय), स्व. राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 09.09.2020
751 4489 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.09.2020
750 4488 Primary Education Department RTE २५% प्रवेश मुदतवाढ बाबत... 09.09.2020
749 4487 Primary Education Department माहिती मिळणेबाबत प्रतीवेदक प्रतिभा जोशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोथरूड पो.स्टे.पुणे शहर 09.09.2020
748 4486 Primary Education Department माहिती मिळणेबाबत प्रतीवेदक प्रतिभा जोशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोथरूड पो.स्टे.पुणे शहर 09.09.2020
747 Primary Education Department RTE २५% प्रवेश मुदतवाढ बाबत... 09.09.2020
746 4485 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2020
745 4484 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केयर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत. 08.09.2020
744 4483 General Administration Department अधिकार सुपुर्ती आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-ब ते गट-ड मधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबी व प्रकरणाबाबत. 08.09.2020
743 4481 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Dedicated Covid Hospital (DCH), बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.09.2020
742 4481 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.09.2020
741 4480 Additional Municipal Commissioner (General) COEP जंबो रुग्णालय येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत सुधारित आदेश. 07.09.2020
740 4482 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सन २०१९ - २० या प्रतिवेदन वर्षासाठी कार्यमुल्यमापन अहवाल भरणेचे कार्यवाहीबाबत. 07.09.2020
739 4479 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान शिवाजीनगर येथे कोविड जंबो हॉस्पिटल करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 05.09.2020
738 4478 Additional Municipal Commissioner (General) COEP जंबो रुग्णालय येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत. 04.09.2020
737 4476 Chief Accountant मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत. 03.09.2020
736 4476 Chief Accountant मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत. 03.09.2020
735 4475 General Administration Department पुणे शहराचे माजी महापौर दत्ता एकबोटे यांचे दुख:द निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये दुपारनंतर बंद ठेवणेबाबत. 03.09.2020
734 4474 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Dedicated Covid Hospital (DCH), बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.09.2020
733 4473 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.09.2020
732 4508 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष,पुणे नियुक्ती माहे सप्टेंबर-2020 15.09.2020
731 4472 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. अनिल मुळे, उप आयुक्त यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 31.08.2020
730 4471 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.08.2020
729 4470 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 31.08.2020
728 4469 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.08.2020
727 4468 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक : विकास निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक 31.08.2020
726 4467 Health Department प्लाझ्मा डोनेशन या विषयावर आयोजित चर्चा सत्राबाबत. 28.08.2020
725 4466 Additional Municipal Commissioner (General) विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक 28.08.2020
724 4465 General Administration Department अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर येथील कोविद हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 28.08.2020
723 4464 General Administration Department डेडिकेटेड कोविड-१९ हॉस्पिटल, बाणेर येथील कोविद हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 28.08.2020
722 4463 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर व स्वॅब संकलन केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 27.08.2020
721 4462 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक : विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक. 27.08.2020
720 4461 General Administration Department डॉ. राहुल नामदेवराव तायडे, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 27.08.2020
719 4460 General Administration Department श्री. विनायक पुंडलिक बावीसकर, हुद्दा- सफाई सेवक वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 27.08.2020
718 4459 General Administration Department कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री.लोंढे गिरीश मनोहर, यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 27.08.2020
717 4458 General Administration Department कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री.लोंढे गिरीश मनोहर, यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 27.08.2020
716 4457 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 27.08.2020
715 4456 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.08.2020
714 4477 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "विविध संवर्ग" पदावरील सेवकांची दि. ३१/१२/२०१९ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 27.08.2020
713 4455 General Administration Department सेवेत असतान मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(श्रीमती स्नेहल राकेश भुजबळ) 26.08.2020
712 4454 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत दळवी हॉस्पिटलकरिता 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
711 4453 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
710 General Administration Department एस.आर.ए.स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.08.2020
709 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
708 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
707 4452 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 26.08.2020
706 4451 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट २०२० व माहे सप्टेंबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 25.08.2020
705 4450 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. वर्ग-ड 25.08.2020
704 4449 General Administration Department श्री. विलास कानडे, उप आयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 24.08.2020
703 4448 General Administration Department अभियांत्रिकी  संवर्गातील  “उप अभियंता (स्थापत्य) व कनिष्ठअभियंता (स्थापत्य)” या पदावरील सेवकांना भामा आसखेड पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे  कामकाजचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत. 24.08.2020
702 4447 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शान्तनु गोयल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(वि) यांचे वैद्यकीय रजेतील कामकाजाबाबत. 24.08.2020
701 4446 Labour Welfare Office कोविड-१९ महापालिका अधिकारी/कर्मचारी उपाययोजना 24.08.2020
700 4445 Labour Welfare Office कोविड -१९ माहे मार्च इन एप्रिल २०२० च्या दुसऱ्या व अंतिम टप्यातील वेतन प्रदानाबाबत 24.08.2020
699 4444 General Administration Department मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून पदस्थापना करणेबाबत 21.08.2020
698 4443 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘अतिरिक्त महापालिका आयुक्त’ या पदावर डॉ. कुणाल खेमनार, (भा.प्र.से.) यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 21.08.2020
697 4442 General Administration Department वेतन देयकांबाबत. 21.08.2020
696 4441 General Administration Department अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 20.08.2020
695 4440 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता व लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 20.08.2020
694 4439 General Administration Department " वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३" पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१९ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.08.2020
693 4438 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 19.08.2020
692 4437 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.08.2020
691 4436 Chief Accountant मे.केंद्र व राज्य शासन अनुदानाची माहिती मिळणेबाबत. 19.08.2020
690 4436 Chief Accountant मे.केंद्र व राज्य शासन अनुदानाची माहिती मिळणेबाबत. 19.08.2020
689 4435 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" नियुक्त करणेबाबत. 18.08.2020
688 4434 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "नगरसचिव" या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.08.2020
687 4433 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "माहिती व जनसंपर्क अधिकारी" या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.08.2020
686 4432 General Administration Department श्रीमती रंजना गगे, मुख्याधिकारी (गट-अ) यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘उप आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 18.08.2020
685 4431 General Administration Department श्रीमती जयश्री काटकर-बोराडे, मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 17.08.2020
684 4430 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केअर सेंटर येथे उपलब्ध करून दिलेल्या सेव्कांबाबत. 17.08.2020
683 4429 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.08.2020
682 4428 Labour Welfare Office दिनांक १५ ऑगस्ट ,२०२० स्वातंत्र्यदिन राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ 14.08.2020
681 4427 General Administration Department महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम १९२ नुसार करावयाच्या कार्यवाहीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 13.08.2020
680 4426 Chief Audit Department लेखापारीक्षण विभागाकडील वरिष्ठ लिपिक रिक्त जागा भरणेबाबत कार्यालयीन परिपत्रक 13.08.2020
679 4425 Chief Audit Department Karyalay Paripatrak 13.08.2020
678 4424 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत स्वॅब संकलन केंद्राकरिता अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.08.2020
677 4423 Chief Accountant Finance Committee Minutes 11.08.2020
676 4423 Chief Accountant Finance Committee Minutes 11.08.2020
675 4422 General Administration Department लोक प्रशासनातील अनुकरणीय व अत्युकृष्ट कामाकरिता पंतप्रधान पारितोषिक योजना - २०२० 11.08.2020
674 4421 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री दिपक माळी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
673 4421 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री दिपक माळी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
672 4420 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील उपलब्ध करून दिलेल्या सेवकांबाबत. 10.08.2020
671 4419 General Administration Department स्थानिक संस्था कर आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 10.08.2020
670 4418 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
669 4417 Chief Accountant Participatory budget 21-22 circular 10.08.2020
668 4417 Chief Accountant Participatory budget 21-22 circular 10.08.2020
667 4416 Encroachment गणेशोत्सव २०२० - अतिक्रमण निर्मुलन विभागातील अधिकारी/सेवकांची संपर्क क्र. यादी 10.08.2020
666 4415 Encroachment गणेशोत्सव २०२० - मार्गदर्शक सूचना 10.08.2020
665 4414 Encroachment गणेशोत्सव २०२० - जाहीर आवाहन 10.08.2020
664 4413 General Administration Department पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील वर्ग १ ते ३ व वर्ग ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दिनांक ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 10.08.2020
663 4412 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत -कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.08.2020
662 4411 General Administration Department उपसंचालक प्राणीसंग्रहालय, वर्ग-२ या पदावरील श्री. नवनाथ केशव निघोट यांचा पुणे महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजूर करून सेवामुक्त करणेबाबत. 07.08.2020
661 4410 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (ऋतुराज क्षितिजल भोसले) 06.08.2020
660 4409 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /७/२०२० ते दिनांक ३१/१२/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 06.08.2020
659 4408 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 06.08.2020
658 4407 General Administration Department आदेश - आर्ट ऑफ लिव्हिंग' या संस्थेचे 'आरोग्य व आनंद' या विषयावर मनपा सेवकांसाठी मोफत ऑनलाईन शिबीर आयोजित करणेबाबत 06.08.2020
657 4406 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 06.08.2020
656 4406 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे आदेश रद्द करणेबाबत 06.08.2020
655 4405 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. स्मार्ट सिटी कार्यालयाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.08.2020
654 4405 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापनासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.08.2020
653 4403 General Administration Department निवडणूक विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 06.08.2020
652 4402 Estate & Management गणपती स्टॉल विक्रीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या जागा 06.08.2020
651 4401 Estate & Management गणपती स्टॉल विक्रीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या जागा 06.08.2020
650 4400 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री. अक्षय जितेंद्र जोशी) 05.08.2020
649 4399 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील पर्यायी कर्मचा-यांच्या नियुक्तीबाबत. 05.08.2020
648 4398 General Administration Department एन.जी.टी.च्या मेट्रो प्रकल्पाच्या दाव्याबाबत पुणे महानगरपालिकेतर्फे सक्षम अधिकारी नेमणूकीबाबत 05.08.2020
647 4397 General Administration Department पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठ्ता यादी अद्ययावत करणेबाबत 05.08.2020
646 4396 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 04.08.2020
645 4395 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग-४ चे विविध पदांवरील सेवकांच्या मोकादम वर्ग-४ या पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत 04.08.2020
644 4394 Social Development Department पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांना/ क्षेत्रीय कार्यालयांकरिता आवश्यक सेवा पुरविनेसाठी बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थाना र. रु. ३ लाखापर्यंतची कामे विना निविदा देनेबाबत 04.08.2020
643 4393 Nagar Road - Vadgaonsheri Ward Office नगररोड वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत Outward No-2110 04.08.2020
642 4392 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे विविध हुद्द्यावर ६ महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 03.08.2020
641 4392 Health Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे विविध हुद्द्यावर ६ महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 03.08.2020
640 Nagar Road - Vadgaonsheri Ward Office कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाय बबत कनिष्ठ अभियता यांची नेमणूक 02.08.2020
639 4391 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करीता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.08.2020
638 4390 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापन 01.08.2020
637 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 01.08.2020
636 4389 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 01.08.2020
635 4388 Disaster Management Department नियंत्रण कक्षात अधिकारी - कर्मचारी नियुक्तीबाबत. माहे ऑगस्ट 2020 31.07.2020
634 4387 Chief Accountant सन २०२१-२०२२ चे महानगरपालिका अंदाजपत्रक-नागरिकांंचा सहभाग 31.07.2020
633 4387 Chief Accountant सन २०२१-२०२२ चे महानगरपालिका अंदाजपत्रक-नागरिकांंचा सहभाग 31.07.2020
632 4386 Chief Accountant महितीचा अधिकार अधि.२००५ अन्वये अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत.pdf 31.07.2020
631 4385 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 30.07.2020
630 4385 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 30.07.2020
629 4384 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 30.07.2020
628 4383 General Administration Department श्री. वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 29.07.2020
627 4384 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील आरोग्य अधिकारी यांचेकडील कार्यभार व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.07.2020
626 4382 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापनासाठी सेवक वर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
625 4383 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील आरोग्य विभागाकडील ‘आरोग्य अधिकारी’ या पदावर डॉ. नितीन बिलोलीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2020
624 4382 General Administration Department श्री. वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग यांचे कालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.07.2020
623 4381 General Administration Department कोविड केअर सेंटर व स्वॅब संकलन केंद्र करिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
622 4381 General Administration Department कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
621 4380 General Administration Department घाणभत्ता नियुक्तीचे आज्ञापत्र 21.07.2020
620 4380 General Administration Department घाणभत्ता नियुक्तीचे आज्ञापत्र 17.07.2020
619 4379 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.07.2020
618 4378 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 27.07.2020
617 4377 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – विविध कोविड केअर सेंटरकडे अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 27.07.2020
616 4376 Chief Accountant सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक वृत्तांत सादर करणेबाबत. 24.07.2020
615 4376 Chief Accountant सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक वृत्तांत सादर करणेबाबत. 24.07.2020
614 4375 Tender Cell कार्यालयीन आदेश 24.07.2020
613 4375 Tender Cell कार्यालयीन आदेश 24.07.2020
612 4374 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.07.2020
611 4373 Disaster Management Department कोव्हीड १९ चाचणी सकारात्मक आलेल्या अति सौम्य किंवा लक्षणे नसलेल्या व्यक्तीच्या त्यांच्या घरी करावयाच्या (Home Isolation ) गृह विल्गिकारणाबाबत अतिरिक्त मार्गदर्शन सुचवण्याबाबत 22.07.2020
610 4372 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (NSS) 22.07.2020
609 4371 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 22.07.2020
608 4370 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे शहरातील रुग्णांकरिता रुग्णवाहिका व्यवस्थापन करणेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.07.2020
607 4369 General Administration Department कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 22.07.2020
606 4368 General Administration Department डॉ. रामचंद्र हंकारे, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 21.07.2020
605 4367 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापन 21.07.2020
604 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय -माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकार यांचे नियुक्तीबाबत 21.07.2020
603 4366 Labour Welfare Office शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत . 20.07.2020
602 4365 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – क्वारंटाईन कक्षाकरिता नियंत्रण अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 18.07.2020
601 4364 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 18.07.2020
600 4363 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – स्वॅब संकलन केंद्रा करिता अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 18.07.2020
599 Additional Municipal Commissioner (Special) जा.क्र. अतिमहाआ-वि-८४८ दि.17.०७.२०२० पत्रव्यवहार कार्यपद्धती 18.07.2020
598 4362 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 17.07.2020
597 4361 Labour Welfare Office महापालिका अधिकारी/कर्मचारी आरोग्य सशक्तीकरण योजना - २०१० 17.07.2020
596 4360 Municipal Commissioner Office माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९(१), ५(१) व ५(२) नुसार निर्देशित करावयाचे अपिल अधिकारी , जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत. 17.07.2020
595 4359 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील कामकाज व्यवस्थेबाबत 17.07.2020
594 4358 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता बेड नियंत्रण कक्षासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 17.07.2020
593 4357 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषयक कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक ठिकाणी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 16.07.2020
592 4355 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-DATA ENTRY करिता सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 15.07.2020
591 4354 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 15.07.2020
590 4353 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.07.2020
589 4352 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 15.07.2020
588 4351 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे कोविड केअर सेंटर (CCC) येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.07.2020
587 4356 General Administration Department श्री. अनिल आण्णा अलंकुटे, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 15.07.2020
586 4350 General Administration Department विशेष पोलीस अधिकारी यांची महानगरपालिका स्तरावर कोरोना विषाणू बाधित लोकांचे संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना शोधणे (Contact Tracing) या कामकाजासाठी मदत घेणेबाबत. 14.07.2020
585 4349 DMC Zone No. 2 माहिती अधिकार २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत. 13.07.2020
584 4348 Additional Municipal Commissioner (General) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९(१)व ५(२) नुसार पदनिर्देशित जनमाहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 13.07.2020
583 4347 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.07.2020
582 4346 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील सेवकांना उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.07.2020
581 4345 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 13.07.2020
580 4343 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कृषी महाविद्यालय, शिवाजी नगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.07.2020
579 4342 General Administration Department कोरोना विषाणू रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथमिक )कडील उप शिक्षकांना श्री.प्रशांत वाघमारे,शहर अभियंता (आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष ) बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध करून देणेबाबत 13.07.2020
578 4341 General Administration Department सामान्य प्रशासन विभागाकडील माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम १९(१), ५(१) व ५(२) नुसार पदनिर्देशित करावयाचे अपिल अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 13.07.2020
577 4344 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.07.2020
576 4340 General Administration Department कोरोना विषाणूप्रतिबंधक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 10.07.2020
575 4339 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे कोविड केअर सेंटर (CCC) येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.07.2020
574 4338 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.07.2020
573 4337 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करातून सूट देणेबाबत. 09.07.2020
572 4336 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Death Reporting करिता आरोग्य विभाग (पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय) येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
571 4335 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत 08.07.2020
570 4334 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील सेवकांच्या " मोकादम " वर्ग - ४ या पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 08.07.2020
569 4333 General Administration Department श्री. नितीन उदास, उप आयुक्त (परिमंडळ क्र.२) यांचे वैद्यकीय रजाकालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 08.07.2020
568 4332 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल - म्हाळुंगे बालेवाडी पुणे येथील कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.07.2020
567 4331 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 01.07.2020
566 4330 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेतील वर्ग १ ते ३ मधील मनपा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कार्यमुल्यमापण / गोपनीय अहवाल सादर करणेबाबत 08.07.2020
565 4329 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रा (Micro Containment Zone) मध्ये सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप अभियंता / शाखा अभियंता यांचे नेमणूकीबाबत. 08.07.2020
564 4328 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे आदेश रद्द करून त्याऐवजी पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
563 4327 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील मुख्याध्यापक व उप शिक्षकांना क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
562 4326 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.07.2020
561 4325 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वरिष्ठ लिपिक, वर्ग -३ " पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठ्ता यादी अद्ययावत करणेबाबत. 07.07.2020
560 4324 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "विविध संवर्ग" पदावरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेबाबत. 07.07.2020
559 4323 General Administration Department श्रीमती मिनाक्षी राऊत, प्रशासकीय अधिकारी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 07.07.2020
558 4322 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-एस.आर.ए. स्कीम विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.07.2020

Pages