CIRCULAR

E.g., 10/19/2021
E.g., 10/19/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
1595 4340 General Administration Department श्री. राजेंद्र मुठे, उपआयुक्त मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2021
1594 4339 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रस्तुत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील तंत्रस्नेही शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग कामकाज करणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 13.10.2021
1593 4338 General Administration Department श्री. सुनिल इंदलकर, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 11.10.2021
1592 Warje - Karvenagar Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत वारजे कर्वेनगर कार्यालय पुणे महानगरपालिका 08.10.2021
1591 4337 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक सहाय्यक सेवक यांना लसीकरण कामकाजाकरिता उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1590 4336 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1589 4335 Chief Accountant Circular Audit para 08.10.2021
1588 4334 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक : स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्र स्थलांतरणाबाबत 08.10.2021
1587 4333 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 08.10.2021
1586 Warje - Karvenagar Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत 06.10.2021
1585 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 06.10.2021
1584 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील ८ वी च्या वर्गाना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना व सदर शाळेच्या मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार असणाऱ्या शिक्षकांना शालेय कामासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत 06.10.2021
1583 City Engineer Office शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहे सप्टेंबर २०२१ अखेरची ६० अ माहितीबाबत 06.10.2021
1582 General Administration Department कोविड-१९ च्या संसर्गाने मयत झालेल्या सेवकांच्या घाणभत्ता / अनुकंपा वारस प्रकरणांच्या आढावा बैठकीबाबत. 06.10.2021
1581 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६०(अ ) 04.10.2021
1580 4332 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी (मा / तां) कार्यालयाकडील मराठी माध्यम 'शालाप्रमुख' वर्ग - २ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 30.09.2021
1579 4331 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील लेखनिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक’ वर्ग-३ या पदावरून ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 30.09.2021
1578 4330 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील उद्यान सेवा संवर्गातील “उद्यान निरीक्षक” वर्ग-३ या पदावरून "सहाय्यक उद्यान अधिक्षक” वर्ग-२ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत (श्री.करडे रत्नाकर महादेव). 30.09.2021
1577 4329 General Administration Department पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील श्रेणी - १ ते श्रेणी - ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि. ०१/०४/२०२२ ते दि. ३१/०३/२०२३ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 29.09.2021
1576 4328 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री कानिफनाथ रमेश जाधव ) 29.09.2021
1575 4327 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अंकित विजय थोपटे ) 29.09.2021
1574 4326 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रथमेश मधुकर जमदाडे 29.09.2021
1573 4325 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.विशाल मारुती घोलप) 29.09.2021
1572 4324 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अक्षय रविंद्र बडबे) 29.09.2021
1571 4322 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर-२०२१ व ऑक्टोबर-२०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.09.2021
1570 4323 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋत्विक विशाल गोरावडे ) 29.09.2021
1569 4321 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रसाद रविंद्र कांबळे) 29.09.2021
1568 4320 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.श्रद्धा भास्कर गडाळे ) 29.09.2021
1567 4319 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अजय भानुदास शिवले ) 29.09.2021
1566 4318 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.अमृता दौलत चोपडे) 29.09.2021
1565 4317 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रविण पोपट गाडे ) 29.09.2021
1564 4316 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (पंकज प्रभाकर गिरी) 29.09.2021
1563 4315 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रमोद बाळासाहेब बागडे) 29.09.2021
1562 4314 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (विकास सुदाम आल्हाट) 29.09.2021
1561 4312 General Administration Department श्रीमती स्मिता ज्ञानेश्वर जाधव, हुद्दा - बिगारी, श्रेणी-४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 27.09.2021
1560 4313 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत . 27.09.2021
1559 4310 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1558 4309 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1557 4308 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक-दि.१/७/२०२१ चे महागाई भत्त्यावर आधारित रोजंदारीतील सुधारित दराबाबत. 23.09.2021
1556 4307 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - कंत्राटी कामांचा व त्यासाठी नेमलेल्या कामगारांचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविणेबाबत. 23.09.2021
1555 4306 Vigilance Department दक्षता विभागाकडे प्रकरणे / निवेदन सादर करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत. 23.09.2021
1554 4305 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 23.09.2021
1553 4304 General Administration Department लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 20.09.2021
1552 4303 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरण एक दिवसीय उदबोधन प्रशिक्षण बाबत 20.09.2021
1551 4302 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1550 4301 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहतूक व्यवस्थापक " या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1549 4300 Chief Accountant Circular regarding Income & Expenditure upto 30th Sep 21 17.09.2021
1548 4299 Jayaka Project (Drainage Project) मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्‍पातील (जायका प्रकल्‍प) कामासाठीच्‍या निविदांचे मूल्‍यमापन करण्‍यासाठी समिती सुधारणाबाबत (Tender Evaluation Committee) 17.09.2021
1547 4298 Skysign & License पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत 17.09.2021
1546 4297 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५%पदोन्नती) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.09.2021
1545 4296 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 16.09.2021
1544 4295 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकांना क्षेत्रीय कार्यालय निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 15.09.2021
1543 4294 General Administration Department आदेश-श्री. संजीव ओहोळ, मुख्याधिकारी यांना महापालिका सहाय्यक आयुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 15.09.2021
1542 4293 Chief Accountant Circular regarding Pension 14.09.2021
1541 4292 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 13.09.2021
1540 4291 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'उप आयुक्त' या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 13.09.2021
1539 4290 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - ३ या पदावरून उप अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1538 4289 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1537 4288 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1536 4286 District Planning & Development Committee सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना खासदार/आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी सन्माननीय लोकप्रतिनिधीना आमंत्रित करणेबाबत 08.09.2021
1535 4287 General Administration Department मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येणारेसेवकसेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने आशा सफाईसेवकांच्या वारसास वारस हक्क करार मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशी नुसार शेड्यूलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.जयेश हस्ते) 09.09.2021
1534 4285 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील पर्यायी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 09.09.2021
1533 4284 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत.१ 09.09.2021
1532 4282 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती नितां राजू बवले) 07.09.2021
1531 4283 General Administration Department मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येणारे सेवक सेवानिवृत्त,मयत,अथवा अपात्र ठरत असलेल्या सेवकांच्या वारस वारस हक्क करार, मा,लाड पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार शेड्युलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत (श्रीमती रोहिणी विजय परमार) 07.09.2021
1530 4281 District Planning & Development Committee जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विविध योजनांच्या कामासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतील विकास कामांचे नियोजन व नियंत्रणासाठी जिल्हा नियोजन विकास विभाग (डीपीडीसी), पुणे मनपाकडून online work monitoring system संगणक प्रणाली (डीपीडीसी software) बाबत 31.08.2021
1529 4280 District Planning & Development Committee आमदार/खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजने अंतर्गत मंजूर कामांबाबत 31.08.2021
1528 4279 District Planning & Development Committee आमदार/खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजने अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च करणेचे मुदतीबाबत 30.08.2021
1527 4278 General Administration Department श्री. संदिप शिवाजी शिंदे, सहायक अभियंता श्रेणी - २ जलसंपदा विभाग यांची पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती बाबत. 03.09.2021
1526 4277 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘महापालिका सहायक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत. 03.09.2021
1525 4276 Legal Department मे. सर्वोच्च व उच्च न्यायलय कायदेशीर बाबीसाठी वकील नेमणेबाबत. 01.09.2021
1524 4275 Legal Department बैठकी बाबतची माहिती सादर करणे बाबत 01.09.2021
1523 4274 General Administration Department पुणे महानगरपालिका वर्ग-क च्या कर्मचाऱ्यांना गट-ब च्या पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी विभागीय परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 01.09.2021
1522 4273 General Administration Department शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय येथील महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.08.2021
1521 4272 General Administration Department आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट २०२१ व सप्टेंबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.08.2021
1520 4271 General Administration Department अधिकार सुपुर्ती : अनाथ लहान मुल दत्तक घेणाऱ्या पुणे महानगरपालिका महिला कर्मचाऱ्यांना “ विशेष रजा ” मंजूर करणेबाबत 27.08.2021
1519 4270 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वॉर रूम येथे उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी बाबत 27.08.2021
1518 Shivajinagar - Ghole Road Ward Office शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत कलम ४ माहिती प्रसिद्धी करणे बाबत 27.08.2021
1517 Shivajinagar - Ghole Road Ward Office शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय जुलै २०२१ कलम ६०( अ) माहिती प्रकटीकरण 27.08.2021
1516 4269 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.08.2021
1515 4268 DMC Zone No. 2 महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी साठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणेबाबत 25.08.2021
1514 4266 Chief Accountant DA Circular 25.08.2021
1513 4267 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यामधील व पी.एम.पी.एम.एल. कडील उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती सादर करणेबाबत 25.08.2021
1512 4265 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-पीएमसी सभासद 2021 - १७४ 25.08.2021
1511 4264 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-पीएमसी सभासद 25.08.2021
1510 4263 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-शिक्षण मंडळ सभासद नावे 2021 25.08.2021
1509 4262 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणेबाबत 2021 25.08.2021
1508 4261 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठित" करणेबाबत.. 24.08.2021
1507 4260 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या पी.एम.पी.एम.एल कडील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 21.08.2021
1506 4259 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 17.08.2021
1505 4258 General Administration Department पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोविड - १९ प्रतिबंधक लसीकरण झालेल्या नागरिकांना रेल्वे प्रवासात युनिव्हर्सल पास देण्याची कार्यवाही करण्याकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.08.2021
1504 4257 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील उप अभियंता (विद्युत) या पदावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत. 13.08.2021
1503 4256 General Administration Department आज्ञापत्र-अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांच्या कामकाजाबाबत. 13.08.2021
1502 4255 General Administration Department आदेश-महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.08.2021
1501 4254 General Administration Department श्री. श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (स्थापत्य), प्रकल्प कार्यालय क्र. १ यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.08.2021
1500 4253 Labour Welfare Office दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२१ स्वातंत्र्यदिन - राष्टध्वजारोहण समारंभ. 12.08.2021
1499 4252 General Administration Department आदेश-श्री. उमाकांत डिग्गीकर, उप अभियंता (स्थापत्य) यांचेकडील महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वर्ग-१ पदाचा कार्यभार कायम ठेवणेबाबत. 11.08.2021
1498 4251 Chief Accountant Circular Participatory Budget 22-23 11.08.2021
1497 4250 Chief Accountant Reminder letter for Local Fund Audit Info 10.08.2021
1496 4248 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1495 4249 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लेखापरीक्षण विभागाकडील " वरिष्ठ लिपिक " पदावर नेमणूक झालेल्या सेवकांचे जागी कोरोना विषयक कामकाजाकरिता पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1494 4247 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत -लसीकरण केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1493 4246 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1492 4245 General Administration Department आज्ञापत्र-अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील सेवकांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 09.08.2021
1491 4244 General Administration Department कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 09.08.2021
1490 4243 General Administration Department आदेश - मध्यवर्ती भांडार विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.08.2021
1489 4242 General Administration Department आदेश - अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 06.08.2021
1488 4241 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /७/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 06.08.2021
1487 4240 General Administration Department आदेश - अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 05.08.2021
1486 4239 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणारे बिलाचे तपासणी (प्री ऑडीट) कारणेकामी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 04.08.2021
1485 4238 General Administration Department श्री. राजेंद्र मुठे, उप आयुक्त, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 03.08.2021
1484 4237 Labour Welfare Office महाराष्ट्रामधील पूरग्रस्तानसाठी पुणे मनपा व शिक्षण विभाग अधिकारी/सेवकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 30.07.2021
1483 4236 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे ‘उप आयुक्त’ या पदावर कार्यरत श्रीमती रंजना गगे यांची सेवा तात्पुरती वर्ग करणेबाबत. 30.07.2021
1482 4234 General Administration Department अतिक्रमण विभागाकडे वरिष्ठ लिपिक या पदावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2021
1481 4232 General Administration Department श्रीमती अस्मिता सुर्यकांत तांबे (धुमाळ), गट विकास अधिकारी (वर्ग-१), पंचायत समिती, लोणार यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2021
1480 4233 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावरून ‘सहाय्यक आयुक्त’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.07.2021
1479 4231 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै २०२१ व ऑगस्ट २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.07.2021
1478 4230 Chief Accountant Citizen participatory budget circular 2022-23 28.07.2021
1477 4228 General Administration Department मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचार्यांच्या वारसांना घाणभत्ता वारस /अनुकंप तत्वावर नियुक्ती प्रकरणातील प्रतिज्ञापत्र व संमतीपत्राबाबत.. 27.07.2021
1476 4229 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेसाठी हरकती / सूचना मागविणेबाबत. 26.07.2021
1475 4227 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 26.07.2021
1474 4226 General Administration Department आज्ञापत्र - घाणभत्ता वारस 23.07.2021
1473 4225 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ओंकार धनंजय घोलप) 23.07.2021
1472 4224 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाबाबत. 23.07.2021
1471 4223 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.07.2021
1470 4222 General Administration Department आदेश-श्री. विजय लांडगे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.07.2021
1469 4221 Chief Accountant Circular Section 72 B 20.07.2021
1468 4220 General Administration Department "घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र" 20.07.2021
1467 4219 Information Technology Department पुणे मनपा सोशल मिडिया कक्षाची व्यापक स्वरूपामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत. 19.07.2021
1466 4218 General Administration Department (घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र.) 19.07.2021
1465 4217 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.तुकाराम ज्ञानेश्वर असवले ) 19.07.2021
1464 4216 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ऋषिकेश प्रदिप खडके) 19.07.2021
1463 4215 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.भुषण वसंत घुले) 19.07.2021
1462 4214 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरभ रमेश कामठे) 19.07.2021
1461 4213 General Administration Department पुणे महानगरपालिका अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर पदस्थापना देणेबाबत. 16.07.2021
1460 4212 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.07.2021
1459 4211 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने अतिरिक्त आयुक्त या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती रुबल अग्रवाल यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.07.2021
1458 4210 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील कामकाज व्यवस्थे बाबत 15.07.2021
1457 4209 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( निम्नश्रेणी ) " वर्ग - ३ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1456 4208 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( उच्चश्रेणी ) " वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1455 4207 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक (निवडश्रेणी)" वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1454 4206 General Administration Department आदेश-मुख्य अभियंता या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.07.2021
1453 4205 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘मुख्य अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.07.2021
1452 4204 Chief Accountant शुद्धी पत्रक पुणे मनपा कडील पुरवठाधारक यांचे बिलातून कपातीबाबत 13.07.2021
1451 4203 Additional Municipal Commissioner (General) पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धतीबाबत. 12.07.2021
1450 4202 Additional Municipal Commissioner (General) महानगरपालिकेतील अधिकारी सेवकांना अन्य विभागामध्ये पदोन्नती अथवा बदली होवून सुद्धा बढतीपूर्व पदाचे बद्लीपूर्व खात्यातील पदाचे भत्ते सुरु असलेबाबत. 12.07.2021
1449 4201 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.( श्री.राकेश धनाजी कदम ) 09.07.2021
1448 4200 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.राजाराम रामदास सणस) 09.07.2021
1447 4199 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.विघ्नेश विनोद दायमे ) 09.07.2021
1446 4198 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक पुणे मनपा कडील पुरवठा धारक यांचे बिलातून कपात करणेबाबत 09.07.2021
1445 4197 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ ) 29.07.2021
1444 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक आयकर विवरण पत्राबाबत 09.07.2021
1443 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - आयकर विवरण पत्राबाबत 09.07.2021
1442 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत TULIP कार्यक्रमाअंतर्गत भवन रचना विभागाकडे BE Civil या इंटर्नशिप ट्रेडसाठी नियुक्त केलेल्या इंटर्न उमेदवारांना इतर विभागामध्ये इंटर्नशिपसाठी वर्ग करणेबाबत. 08.07.2021
1441 General Administration Department श्री. सौरभ विनायक जांभूळकर, लिपिक टंकलेखक, वर्ग - ३ विद्युत विभाग यांचा पुणे मनपा सेवेतील राजीनामा मंजूर करणेबाबत. 08.07.2021
1440 General Administration Department अतित्वर्य/महत्वाचे-लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ३९२२. 08.07.2021
1439 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका भवन येथे म.न.पा. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी कार्यन्वित लसीकरण केंद्राकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.07.2021
1438 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी करोना विषाणू आजाराच्नेया (कोविड-१९) अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका व.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचारी यांचे नियुक्बातीबत. 07.07.2021
1437 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील वैद्यकीय अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 07.07.2021
1436 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दैनंदिन कामकाजाबाबत. 06.07.2021
1435 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. नगररोड वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत कोविड केअर सेंटर, स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्रावर डाटा एन्ट्रीकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.07.2021
1434 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. CSR चे अनुषंगाने कामकाजाबाबत. 06.07.2021
1433 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, बाणेर येथे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 05.07.2021
1432 General Administration Department मुख्य अभियंता (प्रकल्प) या पदाचे वेतनाबाबत. 05.07.2021
1431 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत. 05.07.2021
1430 Social Development Department संस्थांना र. रू. ३ लाखांपर्यंतची कामे विना निविदा देणेबाबत. 05.07.2021
1429 General Administration Department परिपत्रक कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 02.07.2021
1428 General Administration Department श्री. सतेज चंद्रकांत सोनकांबळे वैद्यकीय अधिकारी श्रेणी - ब यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून कमी करणेबाबत. 01.07.2021
1427 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी (वर्ग - १) यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 01.07.2021
1426 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा / विधानपरिषद सन २०२१ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशन काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणेबाबत. 01.07.2021
1425 General Administration Department पुणे महानगरपालिका सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नामनिर्देशन व पदोन्नतीच्या प्रयोजनार्थ निवडसूची तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या खातेनिहाय बढती समितीमधील मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी यांचे नेमणूकीबाबत 01.07.2021
1424 General Administration Department कार्यालय परिपत्रक-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करणेबाबत.(प्रशासन-२) 01.07.2021
1423 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्राच्या दैनंदिन कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.06.2021
1422 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.06.2021
1421 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.06.2021
1420 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 29.06.2021
1419 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जून २०२१ व जुलै २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.06.2021
1418 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सुहास बाळकृष्ण भोंडवे) 28.06.2021
1417 Chief Accountant Smaran patra LFA 28.06.2021
1416 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती.प्रियंका दिपक दुर्गाडे) 24.06.2021
1415 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठित" करणेबाबत. 24.06.2021
1414 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी वॉर रूम २४x७ येथे नेमणूक केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 24.06.2021
1413 Primary Education Department पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षण संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत 24.06.2021
1412 General Administration Department आदेश-महापालिका सहाय्यक आयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.06.2021
1411 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 23.06.2021
1410 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरूपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत. 23.06.2021
1409 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५% पदोन्नती) पदावरील तदर्थ पदोन्नतीच्या रुजू अहवालाबाबत. 22.06.2021
1408 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 22.06.2021
1407 Primary Education Department पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत 22.06.2021
1406 Primary Education Department पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत... 22.06.2021
1405 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्ट व त्यानुषंगाने वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.06.2021
1404 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड -१९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या बिलाची तपासणी (प्री ऑडीट) करणेकामी कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत 21.06.2021
1403 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायायोजनेअंतर्गत कामकाजकरीतअसलेले अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत. 21.06.2021
1402 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) मधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 21.06.2021
1401 General Administration Department निवडणूक विभाग या खात्याच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 21.06.2021
1400 General Administration Department शुद्धीपत्रक - अभियांत्रिकी संवर्गातील “अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)” वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 21.06.2021
1399 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाया योजने अंतर्गत कामकाज करीत असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत 21.06.2021
1398 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. जयदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021
1397 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021
1396 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्रीमती आशा राऊत, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021

Pages