CIRCULAR

E.g., 01/17/2021
E.g., 01/17/2021
Circular No. Department Name Subject Circular date
4723 Health Department बर्ड फ्ल्यूच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 15.01.2021
4723 Health Department बर्ड फ्ल्यूच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 15.01.2021
4722 Labour Welfare Office समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना वार्षिक वर्गणी कपात करणेबाबत 15.01.2021
4721 General Administration Department REPUBLIC DAY CELEBRATIONS 2021 : LIVE BAND CONCERT 14.01.2021
4720 Labour Welfare Office मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत 14.01.2021
4719 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या Base Map मध्ये करणेबाबत. 14.01.2021
4718 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या Base Map मध्ये करणेबाबत. 14.01.2021
4716 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(साहिल विनोद कदम) 12.01.2021
4717 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(खंडू अंकुश खंदारे) 12.01.2021
4714 General Administration Department पुणे मनपाच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या तेवीस गावांच्या अनुषंगाने पुणे मनपाच्या विविध विभाग / कार्यालयाकडील अधिक मनुष्यबळ यांची आवश्यकतेनुसार माहिती सादर करण्याबाबत 13.01.2021
4713 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 01.01.2021
4712 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अवधूत अनिल मोरे) 07.01.2021
4708 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या वसाहतींचा पुर्नविकास करणेसाठी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत. 12.01.2021
4715 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(सदाशिव शंकर मोहिते) 12.01.2021
4707 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 11.01.2021
4709 General Administration Department घाणभत्ता वारस करार व अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती प्रकरणी चारित्र्य व पुर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत. 12.01.2021
4711 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 07.01.2021
4710 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 07.01.2021
Additional Municipal Commissioner (Special) कोव्हीड – १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या साहित्य / सामग्री बाबत सद्यस्थिती अहवाल सादर करणेबाबत. 06.01.2021
4705 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहणे व जतन करणेचे कार्यवाहीबाबत 06.01.2021
4704 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, धनकवडी-सहकारनगर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 04.01.2021
4703 General Administration Department श्री. अशोक दिगंबर घोरपडे,मुख्य उद्यान अधिक्षक यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 04.01.2021
4706 General Administration Department श्री. अमित वासुदेव पंडित, हुद्दा.- लिपिक टंकलेखक, वर्ग - ३ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 04.01.2021
4701 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील सर्व एकवट/कंत्राटी कामगारांच्या दरमहा अदा करण्यात येणाऱ्या वेतन व सदर वेतन देताना वारंवार होणार्या विलंबाबाबत. 04.01.2021
4702 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे जानेवारी 2021 - 01.01.2021
4700 Labour Welfare Office सन २०२१ मध्ये कामगारांना द्यावयाच्या सणांच्या सुट्यांबाबत 01.01.2021
4699 General Administration Department श्री.विजय विलास सुतार हुद्दा - अग्निशमन विमोचक (फायरमन), अग्निशामन व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पुणे महानगरपालिका यांना कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर आस्थापनेवर कायमस्वरूपी बदलीने हजर होणेस कार्यमुक्त करणेबाबत. 31.12.2020
4698 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० व जानेवारी - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.12.2020
4697 General Administration Department श्री. अजित देशमुख, उप जिल्हाधिकारी यांची उप आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 30.12.2020
4696 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून " कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) " ( वर्ग - ३ ) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 29.12.2020
4695 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून " कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) " ( वर्ग - ३ ) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 29.12.2020
4694 General Administration Department पुणे शहराचे विद्यमान नगरसेवक कै.महेश नामदेव लडकत यांचे दु:खद निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये (अत्यावश्यक सेवा वगळून) दुपारनंतर अर्धा दिवस बंध ठेवणेबाबत. 29.12.2020
4693 General Administration Department मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशी नुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नेमणूक मान्य (श्री.गणेश वसंत अडागळे) 24.12.2020
4692 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.दत्तात्रय मोहन गाडेकर) 23.12.2020
4690 General Administration Department पुणे शहराचे विद्यमान नगरसेवक कै.विजय बाबुराव शेवाळे यांचे दु:खद निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये दुपारनंतर अर्धा दिवस बंध ठेवणेबाबत. 23.12.2020
4689 General Administration Department पाणीपुरवठा विभागाकडील पंपचालक सेवकांना सेवानिवृत्त करणेबाबत 22.12.2020
4688 General Administration Department कोरोना विषाणू (Covid 19) चे प्रतिबंधासाठी करावयाचे लसीकरणासाठी प्रशासकीय विभागांचे अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत 22.12.2020
4687 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 22.12.2020
4686 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त, वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 21.12.2020
4691 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.नीरज नंदकुमार गुजर ) 24.12.2020
4685 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 18.12.2020
4684 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय,सिंहगड रोड,पुणे येथे शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना उपलब्ध करून देणेबाबत 18.12.2020
4683 General Administration Department पुणे महा मेट्रो प्रकल्पा अंतर्गत मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील सिटी स. नं. १९, फायनल प्लॉट नं.१०९, राजीव गांधी व जुना तोफखाना येथील पुनर्वसन करणेकामी अधिकारी/कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 17.12.2020
4681 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.संजय युवराज गायकवाड)) 16.12.2020
4680 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.महादेव रामचंद्र चव्हाण) 16.12.2020
4682 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.कुणाल नामदेव लोंढे ) 16.12.2020
4679 Vigilance Department पुर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 16.12.2020
4678 Vigilance Department पुर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 16.12.2020
4677 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.12.2020
4676 General Administration Department श्री. गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी तथा महापालिका सहाय्यक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.12.2020
4675 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation क्षेत्रीय कार्यालयाकडील सेवाशुल्क व झोपडी हस्तांतरण प्रक्रिया राबविणेबाबत,आरोग्य निरीक्षक,लिपिक टंकलेखक, कनिष्ठ अभियंता, अधिक्षक यांनी झो.नि.पु. विभागात करावयाचे कामकाज 15.12.2020
4673 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश. 15.12.2020
4674 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश. 15.12.2020
4672 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश. 15.12.2020
4671 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत . शहर अभियंता कार्यालयाकडे डी.पी.सेल विभागामार्फत कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणेसाठी कन्टेन्मेंट झोन करिता GIS आधारित माहितीचे संकलनासाठी उपशिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.12.2020
4670 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शासकीय कार्यालयांसाठी सन २०२१ करिता सुट्ट्या जाहीर करणे बाबत. 14.12.2020
4668 General Administration Department पुणे महानगरपालिका, नगरसचिव विभाग, आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० व जानेवारी - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 14.12.2020
4669 General Administration Department उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत. 14.12.2020
4667 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सेवा अधिग्रहित केलेल्या शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / लिपिक यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 14.12.2020
4666 Chief Accountant LFA circular 14.12.2020
4666 Chief Accountant LFA circular 14.12.2020
4665 General Administration Department उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत 14.12.2020
4664 General Administration Department पुणे महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ भारत अभियानाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.12.2020
4663 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाच्या दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णया नुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत.(श्री.अक्षय वसंत शिंदे ) 11.12.2020
4662 General Administration Department दिव्यांग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करात सूट देणेबाबतची मंजुरीची प्रकरणे सादर करणेबाबत. 10.12.2020
4661 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी सांस्कृतिक केंद्रे व क्रीडा विभागाकडील कर्मचाऱ्याबाबत. 10.12.2020
4660 Disaster Management Department माहे डिसेंबर 2020 अधिकारी - कर्मचारी यांचे नियुक्तीाबाबत. 09.12.2020
4659 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत 08.12.2020
4658 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 04.12.2020
4657 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा/विधानपरिषद हिवाळी आधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 03.12.2020
4656 General Administration Department डॉ. अभिलाषा नितीन बोरकर, क्लिनिकल पॅथॉलॉजिस्ट, वर्ग-१ आरोग्य कार्यालय यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 03.12.2020
4655 General Administration Department कोव्हिड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ उमेदवारांना द्यावयाचे विद्यावेतन व प्रशिक्षण कालावधीची मुदत वाढविणेबाबत. 02.12.2020
4654 Road Department New rate excavation dt 18.11.20 18.11.2020
4653 Legal Department Nodel Officer letter 01.12.2020
4653 Legal Department Nodel Officer letter 01.12.2020
4652 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे नोव्हेंबर - २०२० व डिसेंबर - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 27.11.2020
4650 General Administration Department कोरोना विषाणूप्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.  कोरोनाविषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनकरिता क्षेत्रिय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्यापथकाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाबाबत 27.11.2020
4651 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्यामालकीच्या जागा विकसित करणेकामी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 27.11.2020
4649 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील पुणे महानगरपालिकेत समावेश केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 27.11.2020
4648 General Administration Department श्रीमती छाया श्री. भणगे यांना सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 27.11.2020
4647 General Administration Department सफाई सेवकांच्या रिक्त जागांची माहिती मिळणेबाबत 27.11.2020
4646 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 26.11.2020
4645 General Administration Department श्री. सुनिल पुंडलिक मरळे यांना सह संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित), पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणे, तसेच त्यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 26.11.2020
4644 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 26.11.2020
4643 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 25.11.2020
4642 General Administration Department पुणे महानगरपालिका मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्टकरिता मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 25.11.2020
4641 Skysign & License विधानपरिषद निवडणूक २०२० शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कार्यक्रमाबाबत. 25.11.2020
4640 Chief Accountant Budget 2021-22 meeting timetable 25.11.2020
4639 Chief Accountant Circular Revenue exp.upto30th Sept20 25.11.2020
4639 Chief Accountant Circular Revenue exp.upto30th Sept20 25.11.2020
4638 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकरिता क्षेत्रिय स्तरावर पथक स्थापन करणेबाबत. 24.11.2020
4637 Chief Accountant Circular outcome budget 2021-22 23.11.2020
4637 Chief Accountant Circular outcome budget 2021-22 23.11.2020
4636 Chief Accountant Exp.upto 30th Sept.2020 20.11.2020
4635 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी सांस्कृतिक केंद्रे विभागाकडील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत. 20.11.2020
4634 General Administration Department पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 19.11.2020
4633 Chief Accountant 15th finance commission 12.11.2020
4632 Chief Accountant Smaran Patra Credit rating 12.11.2020
4631 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक - कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने कार्यवाही अहवाल सादर करणेबाबत. 12.11.2020
4630 Skysign & License विधानपरिषद निवडणूक २०२० शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कार्यक्रमाबाबत. 11.11.2020
4629 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 11.11.2020
4628 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. ४)’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 10.11.2020
4627 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.11.2020
4626 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आगामी सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ च्या पूर्व तयारी करिता अधिकारी / कर्मचारी यांची हंगामी नेमणूकीबाबत. 10.11.2020
Water Supply Department Water Supply Jun 2020 4 A 10.11.2020
4624 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील बालवाडी शिक्षिका व बालवाडी सेविकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 09.11.2020
4625 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 09.11.2020
4623 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन आदेश - The proportion of SARS-CoV-2 001 09.11.2020
4622 General Administration Department श्री. संजय दत्तात्रय होळकर, आरोग्य निरीक्षक वर्ग - ३ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 06.11.2020
4621 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे,तसेच सल्लगार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 06.11.2020
4621 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे,तसेच सल्लगार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 06.11.2020
4620 Chief Accountant अनुदानाची माहिती उपलब्ध होणे बाबत 05.11.2020
4619 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत, पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 05.11.2020
4618 General Administration Department श्री. संतोष वारुळे,सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे अर्जित रजेबाबत. 04.11.2020
4617 General Administration Department श्री. विजय लांडगे, सहाय्यक आयुक्त, येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.11.2020
4616 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे नोव्हेंबर 2020 - 04.11.2020
4615 Labour Welfare Office इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करण्याबाबत 04.11.2020
4614 General Administration Department श्री. जयदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त, औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे अर्जित रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.11.2020
4613 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. सुनिल इंदलकर, उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.11.2020
4612 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या Credit Rating ची माहिती मिळणे बाबत. 03.11.2020
4612 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या Credit Rating ची माहिती मिळणे बाबत. 03.11.2020
4611 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 02.11.2020
4610 Chief Accountant माहिती त्वरीत सादर करणे बाबत. 02.11.2020
4610 Chief Accountant माहिती त्वरीत सादर करणे बाबत. 02.11.2020
4609 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी उद्यान विभागाकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांबाबत. 29.10.2020
4608 General Administration Department श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 29.10.2020
4606 General Administration Department कोविड केअर सेंटर, स्वॅब संकलन केंद्र व इतर काक्षाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे प्रशासकीय कामकाजासाठी रद्द करणेबाबत. 29.10.2020
4607 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी यांचेबाबत. 29.10.2020
4605 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.10.2020
4604 General Administration Department राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या शपथेबाबत. 29.10.2020
4603 Health Department शुद्धीपत्रक-कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 29.10.2020
4603 Health Department शुद्धीपत्रक-कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 29.10.2020
4602 Health Department कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 28.10.2020
4602 Health Department कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 28.10.2020
4601 Additional Municipal Commissioner (General) मा.स्थायी समिती बैठकीमध्ये खातेप्रमुख यांचे उपस्थितीबाबत. 28.10.2020
4600 Central Store Department Annual Requirement Circular of Central Stores Dept. 28.10.2020
4600 Central Store Department Annual Requirement Circular of Central Stores Dept. 28.10.2020
4599 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.10.2020
4598 General Administration Department पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 26.10.2020
4597 Solid Waste Management Department Swachh Sarvekshan 2021Competition Jahir Awahan 23.10.2020
4597 Solid Waste Management Department Swachh Sarvekshan 2021Competition Jahir Awahan 23.10.2020
4596 Chief Accountant मा.मंत्री,नगरविकास,सार्वजनिक बांधकाम यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र यांचेकडील प्रपत्र. 26.10.2020
4596 Chief Accountant मा.मंत्री,नगरविकास,सार्वजनिक बांधकाम यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र यांचेकडील प्रपत्र. 26.10.2020
4595 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना सन २०१९-२० या वर्षासाठी सामुग्रह अनुदान अदा करणे बाबत. 26.10.2020
4595 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना सन २०१९-२० या वर्षासाठी सामुग्रह अनुदान अदा करणे बाबत. 26.10.2020
4593 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२० व नोव्हेंबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.10.2020
4592 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - १ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.10.2020
4594 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. सागर ज्ञानेश्वर धाकतोडे ) 26.10.2020
4591 Chief Accountant ठेकेदार (M/s Rutu Enterprises) यांची GST ची माहिती सादर करणे बाबत. 22.10.2020
4591 Chief Accountant ठेकेदार (M/s Rutu Enterprises) यांची GST ची माहिती सादर करणे बाबत. 22.10.2020
4590 Yeravada Kalas Dhanori Ward Office प्रथम अपील अधिकारी व जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत 22.10.2020
4589 Labour Welfare Office पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारांकडील कंत्राटी कामगारांना सन २०१९ ते २०२० या आर्थिक वर्षातील बोनस आदा करणेबाबत 21.10.2020
4588 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (पुनर्विलोकन समिती अहवाल) 20.10.2020
4587 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (पुनर्विलोकन समिती अहवाल) 20.10.2020
4586 General Administration Department वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथील प्रशासकीय कामकाजाकरिता पुणे मनपा येथे कक्ष स्थापन करणेबाबत. 19.10.2020
4585 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कामकाज करित असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 19.10.2020
4584 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्टयांबाबत. 19.10.2020
4583 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-शिक्षण मंडळ सभासद नावे 19.10.2020
4582 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-१७४ सभासद नावे 19.10.2020
4581 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-सभासद नावे 19.10.2020
4580 General Administration Department सुधारित आश्वासित योजने अंतर्गत दिलेला ग्रेड पे शासनाप्रमाणे देणेबाबत.(लेखनिकी संवर्ग) 19.10.2020
4579 General Administration Department पुणे महा मेट्रो प्रकल्पा अंतर्गत मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील सिटी स. नं.१९, फायनल प्लॉट नं.१०९, राजीव गांधी व जुना तोफखाना येथील पुनर्वसन करणेकामी अधिकारी/कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 16.10.2020
4578 Chawl Department पुणे महानगरपालिकेच्या झोनिपु कार्यालया अंतर्गत चाळ विभागाकडे शिल्लक सदनिका प्रतिक्षा यादीतील सेवकांना वाटप करणेबाबत. 16.10.2020
4577 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे नेमणूकीबाबत. 16.10.2020
4576 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.10.2020
4576 General Administration Department कोविड केअर सेंटर, स्वब संकलन केंद्र व इतर कक्षाकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे प्रशासकीय कामकाजासाठी रद्द करणेबाबत. 15.10.2020
4575 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे नेमणूकीबाबत. 15.10.2020
4574 District Planning & Development Committee विधानमंडळ अधिवेशनाशी संबंधित कामकाज प्राधान्यक्रमाने हाताळण्याबाबत 14.10.2020
4573 Health Department 'माझे कुटुंब - माझी जबाबदारी' या मोहिमे बरोबरच 'पुण्याचा निर्धार-कोरोना हद्दपार' ची मोहिमे अंतर्गत दि. १४/१०/२०२० रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे बाबत 13.10.2020
4572 General Administration Department श्री. शिवाजी लंके, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) तथा प्रभारी अधिक्षक अभियंता भवन रचना विभाग यांचे रजाकालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.10.2020
4571 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उदिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.10.2020
4571 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 12.10.2020
4570 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. विमानतळ येथील कोविड-१९ कक्षासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.10.2020
4570 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पद्वरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 12.10.2020
4568 General Administration Department करोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणे बाबत. 08.10.2020
4567 Chief Accountant सन २०१४-१५ च्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुर्ण्वीलोकन अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी निवड केलेल्या परिच्छेेदाबाबत. 09.10.2020
4567 Chief Accountant सन २०१४-१५ च्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुर्ण्वीलोकन अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी निवड केलेल्या परिच्छेेदाबाबत. 09.10.2020
4566 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उपशिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2020
4565 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 08.10.2020
4569 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कडील घाणभत्ता नसलेल्या बिगारी सेवक तसेच घाणभत्ता असलेल्या सेवकांची माहिती मिळणेबाबत. 09.10.2020
4564 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणेबाबत 08.10.2020
4563 Chief Accountant दि.०१/०४/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० अखेर प्रत्यक्ष जमा व खर्च तसेच दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा व खर्च माहिती देणेबाबत. 07.10.2020
4563 Chief Accountant दि.०१/०४/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० अखेर प्रत्यक्ष जमा व खर्च तसेच दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा व खर्च माहिती देणेबाबत. 07.10.2020
4562 Additional Municipal Commissioner (General) मा.स्थायी समितीस अभिप्राय सादर करणेबाबत. 07.10.2020
4561 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ब्रम्हानंद उद्धव गुळवे) 07.10.2020
4560 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती सुमन अर्जुन गायकवाड) 07.10.2020
4559 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरव रामदास वणवे) 07.10.2020
4558 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती रोहिणी गणेश कोळी) 07.10.2020
4557 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘महापालिका सहायक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत 06.10.2020
4556 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर जंबो हॉस्पिटल पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 06.10.2020
4556 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर जंबो हॉस्पिटल पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 06.10.2020
4555 General Administration Department पुणे मनपामध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कडील घाणभत्ता नसलेल्या बिगारी सेवकांची माहिती मिळणेबाबत. 06.10.2020
4554 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीबाबत. 05.10.2020
4553 General Administration Department आरोग्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ती), पुणे महानगरपालिका या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 05.10.2020
4552 Disaster Management Department विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियंत्रण कक्षात अधिकारी - कर्मचारी ऑक्टो २० 01.10.2020
4551 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 01.10.2020
4550 Sports Department कोविड १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत पुणे शहरातील क्रीडा संकुले बंद ठेवण्याचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबधितांवर कारवाई करणेबाबत. 01.10.2020
4549 Additional Municipal Commissioner (General) कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोव्हिड जंबो हॉस्पिटल येथील निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी कक्ष स्थापन करणेबाबत. 30.09.2020
4548 Health Department सन २०२०-२१ सालातील कपडे धुलाईबाबत. 30.09.2020
4548 Health Department सन २०२०-२१ सालातील कपडे धुलाईबाबत. 30.09.2020

Pages