Municipal Commissioner Office

अंदाजपत्रक अमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनेबाबत दुरुस्त कार्यालयीन परिपत्रक

गुरुवार दि. ३०.५.२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता घेण्यात आलेली Revenue Committee बाबतची बैठकीचे इतिवृत्त

कार्यालयीन आदेश

कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपाच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पाच्या संभाव्य पूर्वगणनपत्रकाच्या रक्कमेच्या अनुषंगाने वेळोवेळी तांत्रिक मान्यतेची मर्यादा ठरविण्यात आली असलेबाबत.

abc

English