कार्यालयीन आदेश

English
फाईलचे नाव: 
श्री. युनुस पठाण, महापलिका सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Friday, May 22, 2020 - 18:15
अपलोड तारीख: 
Friday, May 22, 2020 - 18:20
गट निवडा: 
नागरिक
कर्मचारी