आज्ञापत्र

English
फाईलचे नाव: 
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Wednesday, September 11, 2019 - 19:30
अपलोड तारीख: 
Wednesday, September 11, 2019 - 19:30
गट निवडा: 
कर्मचारी