OVERVIEW & FUNCTIONING

Coming Soon...

माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.
 

PROPERTY-TAX SERVICES

DEPARTMENT INFORMATION

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकतीना कर आकारणी करणे तसेच कर संकलन करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ८.५ लाखांपेक्षा जास्त मिळकती महानगरपालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडे नोंदवल्या आहेत. मिळकतकरदात्यांच्या सोयीसाठी कर भरण्याकरिता ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन कर भरणा सुविधा दिल्या आहेत. पुणे मनपा क्षेत्रात नागरिकांच्या सोयीसाठी १६ क्षेत्रीय कार्यालय येथे कर भरणा केंद्र आहेत या ठिकाणी नागरिक आपला कर सोयीस्कररित्या भरू शकता.

VIEW MORE

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव:

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री दिपक राऊत

पदनाम: उप अधिक्षक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9822270234

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री प्रकाश कांबळे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 8308842926

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

HOD's Note

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकतीना कर आकारणी करणे तसेच कर संकलन करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ८.५ लाखांपेक्षा जास्त मिळकती महानगरपालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडे नोंदवल्या आहेत. मिळकतकरदात्यांच्या सोयीसाठी कर भरण्याकरिता ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन कर भरणा सुविधा दिल्या आहेत. पुणे मनपा क्षेत्रात नागरिकांच्या सोयीसाठी १६ क्षेत्रीय कार्यालय येथे कर भरणा केंद्र आहेत या ठिकाणी नागरिक आपला कर सोयीस्कररित्या भरू शकता.

VIEW MORE

Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव:

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री दिपक राऊत

पदनाम: उप अधिक्षक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9822270234

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री प्रकाश कांबळे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 8308842926

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

Public Disclosure

Key Documents

image