आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

होय
58% (798 मत)
नाही
42% (575 मत)
एकूण मते: 1373