परिपत्रक

E.g., 09/29/2020
E.g., 09/29/2020
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
4547 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. मारुती भिमप्पा जाधव, हुद्दा - नर्सिंग ऑर्डली वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 28.09.2020
4546 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उदिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 28.09.2020
4545 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांच्या प्रभाग क्र.४२अ व ४२ब बाबत. 28.09.2020
4544 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग लेखापरीक्षण विभागाकडील ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत श्रीमती वर्षा द. अत्रे  28.09.2020
मुख्य लेखा परीक्षक विभाग लेखापरीक्षण विभागाकडील ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत श्रीमती वर्षा द. अत्रे  28.09.2020
4542 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे स्वयंसेवकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 26.09.2020
4541 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर २०२० व ऑक्टोबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.09.2020
4540 सामान्य प्रशासन विभाग माझे कुटुंब माझी जबाबदारी परिपत्रक 26.09.2020
4539 सामान्य प्रशासन विभाग सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 25.09.2020
4543 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 25.09.2020
4538 सामान्य प्रशासन विभाग कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्देष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील विविध हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.09.2020
4537 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.09.2020
4536 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय COEP जंबो हॉस्पिटल येथील सनियंत्रणाबाबत. 25.09.2020
4535 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग पावसाळ्यापूर्वी विविध खात्यांनी करावयाची कामे व उपाय योजना बाबत बेठकीचे इतिव्रत 25.09.2020
4534 सामान्य प्रशासन विभाग उपआयुक्त या पदावरील अधिकारी यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 24.09.2020
4533 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोविड केअर सेंटरकरिता "मोकादम" सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.09.2020
4532 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१८-१९ व सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षातील वृत्तांत सादर करणे बाबत. 24.09.2020
4532 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१८-१९ व सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षातील वृत्तांत सादर करणे बाबत. 24.09.2020
4531 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागाचे खातेप्रमुख म्हणून मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.09.2020
4530 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. नंदकुमार गजानन ढमाले, हुद्दा - मोकदम वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 23.09.2020
4529 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने शाखा अभियंता व लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 23.09.2020
4528 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१९ अखेर सेवाजेष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 23.09.2020
4527 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड जंबो हॉस्पिटल येथील ऑक्सिजन पुरावठ्याबाबत 22.09.2020
4526 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री. प्रतिक प्रविण जाधव) 21.09.2020
4525 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 19.09.2020
4524 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 19.09.2020
4523 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डाटा एन्ट्रीसाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.09.2020
4522 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 18.09.2020
4521 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ.नितीन बिलोलीकर, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 18.09.2020
4520 दक्षता विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा मार्फत मान्य झालेल्या अर्थसंकल्पातील विविध कामासाठी निविदांची कार्यवाही करणेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतची कार्यवाही. 17.09.2020
4519 दक्षता विभाग कार्यालीन आदेश - पूर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 17.09.2020
4518 दक्षता विभाग कार्यालयीन आदेश - खरेदी उच्चाधिकार समिती रचना व अधिकार 17.09.2020
4517 दक्षता विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेकडील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे, तसेच सल्लागार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 17.09.2020
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय कोविड-१९ ऑक्सिजन सिलेंडर पुरवठा 16.09.2020
4516 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्षेत्रिय स्तरावर पथक तयार करणेबाबत. 16.09.2020
4515 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-कोविड जंबो हॉस्पिटल येथील समन्वयासाठी पुणे मनपा मुख्य इमारतीमध्ये कक्ष स्थापन करणेबाबत. 16.09.2020
4514 सामान्य प्रशासन विभाग कोव्हीड - १९ विशेष रजा मान्य होणेबाबत - श्री. अंबरीश गालिंदे, सह महापालिका आयुक्त (मुख्य लेखापरीक्षक) 16.09.2020
4513 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 16.09.2020
4512 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापना. 16.09.2020
4511 शहर अभियंता कार्यालय शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत 15.09.2020
4510 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयीन आदेश पावसाळी कामान बाबत. 15.09.2020
4509 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.09.2020
4507 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.09.2020
4506 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.Dedicated Covid Hospital (DCH) बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.09.2020
4506 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड-19 उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेडसचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 14.09.2020
4505 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणु आजाराच्या (कोविड-19) अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत 14.09.2020
4505 सामान्य प्रशासन विभाग श्री.संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांच्या अर्जित रजेबाबत. 14.09.2020
4504 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती रंजना गगे, उप आयुक्त यांचे वेतनाबाबत 14.09.2020
4502 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश 14.09.2020
4503 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश 14.09.2020
4501 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.09.2020
4500 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 11.09.2020
4499 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 11.09.2020
4498 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे आरोग्य कार्यालयाकडील कोरोना विषयक कामकाजाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.09.2020
4496 सामान्य प्रशासन विभाग अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 11.09.2020
4497 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे आरोग्य कार्यालयाकडील कोरोना विषयक कामकाजाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.09.2020
4495 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. 11.09.2020
4494 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. रामचंद्र हंकारे, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 11.09.2020
4493 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेडसचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 10.09.2020
4492 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या 'सहाय्यक आयुक्त' (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून पदस्थापना करणेबाबत. 10.09.2020
4491 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 10.09.2020
4490 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. राजकुमार जाधव संचालक (प्राणीसंग्रहालय), स्व. राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 09.09.2020
4489 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.09.2020
4488 प्राथमिक शिक्षण विभाग RTE २५% प्रवेश मुदतवाढ बाबत... 09.09.2020
4487 प्राथमिक शिक्षण विभाग माहिती मिळणेबाबत प्रतीवेदक प्रतिभा जोशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोथरूड पो.स्टे.पुणे शहर 09.09.2020
4486 प्राथमिक शिक्षण विभाग माहिती मिळणेबाबत प्रतीवेदक प्रतिभा जोशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोथरूड पो.स्टे.पुणे शहर 09.09.2020
प्राथमिक शिक्षण विभाग RTE २५% प्रवेश मुदतवाढ बाबत... 09.09.2020
4485 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2020
4484 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केयर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत. 08.09.2020
4483 सामान्य प्रशासन विभाग अधिकार सुपुर्ती आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-ब ते गट-ड मधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबी व प्रकरणाबाबत. 08.09.2020
4481 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Dedicated Covid Hospital (DCH), बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.09.2020
4481 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.09.2020
4480 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय COEP जंबो रुग्णालय येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत सुधारित आदेश. 07.09.2020
4482 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सन २०१९ - २० या प्रतिवेदन वर्षासाठी कार्यमुल्यमापन अहवाल भरणेचे कार्यवाहीबाबत. 07.09.2020
4479 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान शिवाजीनगर येथे कोविड जंबो हॉस्पिटल करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 05.09.2020
4478 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय COEP जंबो रुग्णालय येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत. 04.09.2020
4476 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत. 03.09.2020
4476 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मनपाच्या प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची माहिती मिळणे बाबत. 03.09.2020
4475 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे शहराचे माजी महापौर दत्ता एकबोटे यांचे दुख:द निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये दुपारनंतर बंद ठेवणेबाबत. 03.09.2020
4474 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Dedicated Covid Hospital (DCH), बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.09.2020
4473 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.09.2020
4508 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग विभागीय नियंत्रण कक्ष,पुणे नियुक्ती माहे सप्टेंबर-2020 15.09.2020
4472 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. अनिल मुळे, उप आयुक्त यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 31.08.2020
4471 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.08.2020
4470 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 31.08.2020
4469 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.08.2020
4468 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक : विकास निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक 31.08.2020
4467 आरोग्य विभाग प्लाझ्मा डोनेशन या विषयावर आयोजित चर्चा सत्राबाबत. 28.08.2020
4466 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक 28.08.2020
4465 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर येथील कोविद हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 28.08.2020
4464 सामान्य प्रशासन विभाग डेडिकेटेड कोविड-१९ हॉस्पिटल, बाणेर येथील कोविद हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 28.08.2020
4463 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर व स्वॅब संकलन केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 27.08.2020
4462 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक : विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रस्तावाबाबत बैठक. 27.08.2020
4461 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. राहुल नामदेवराव तायडे, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 27.08.2020
4460 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. विनायक पुंडलिक बावीसकर, हुद्दा- सफाई सेवक वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 27.08.2020
4459 सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री.लोंढे गिरीश मनोहर, यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 27.08.2020
4458 सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री.लोंढे गिरीश मनोहर, यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 27.08.2020
4457 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 27.08.2020
4456 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.08.2020
4477 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "विविध संवर्ग" पदावरील सेवकांची दि. ३१/१२/२०१९ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 27.08.2020
4455 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असतान मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(श्रीमती स्नेहल राकेश भुजबळ) 26.08.2020
4454 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत दळवी हॉस्पिटलकरिता 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
4453 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग एस.आर.ए.स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ,लोहगाव विमानतळ ,पुणे येथे 'मोकदम' व 'बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत . 26.08.2020
4452 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 26.08.2020
4451 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट २०२० व माहे सप्टेंबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 25.08.2020
4450 सामान्य प्रशासन विभाग वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. वर्ग-ड 25.08.2020
4449 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. विलास कानडे, उप आयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 24.08.2020
4448 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी  संवर्गातील  “उप अभियंता (स्थापत्य) व कनिष्ठअभियंता (स्थापत्य)” या पदावरील सेवकांना भामा आसखेड पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे  कामकाजचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत. 24.08.2020
4447 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शान्तनु गोयल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(वि) यांचे वैद्यकीय रजेतील कामकाजाबाबत. 24.08.2020
4446 कामगार कल्याण विभाग कोविड-१९ महापालिका अधिकारी/कर्मचारी उपाययोजना 24.08.2020
4445 कामगार कल्याण विभाग कोविड -१९ माहे मार्च इन एप्रिल २०२० च्या दुसऱ्या व अंतिम टप्यातील वेतन प्रदानाबाबत 24.08.2020
4444 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून पदस्थापना करणेबाबत 21.08.2020
4443 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘अतिरिक्त महापालिका आयुक्त’ या पदावर डॉ. कुणाल खेमनार, (भा.प्र.से.) यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 21.08.2020
4442 सामान्य प्रशासन विभाग वेतन देयकांबाबत. 21.08.2020
4441 सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 20.08.2020
4440 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड १९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता व लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 20.08.2020
4439 सामान्य प्रशासन विभाग " वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३" पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१९ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.08.2020
4438 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 19.08.2020
4437 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.08.2020
4436 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.केंद्र व राज्य शासन अनुदानाची माहिती मिळणेबाबत. 19.08.2020
4436 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.केंद्र व राज्य शासन अनुदानाची माहिती मिळणेबाबत. 19.08.2020
4435 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" नियुक्त करणेबाबत. 18.08.2020
4434 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "नगरसचिव" या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.08.2020
4433 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "माहिती व जनसंपर्क अधिकारी" या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.08.2020
4432 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती रंजना गगे, मुख्याधिकारी (गट-अ) यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘उप आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 18.08.2020
4431 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती जयश्री काटकर-बोराडे, मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 17.08.2020
4430 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केअर सेंटर येथे उपलब्ध करून दिलेल्या सेव्कांबाबत. 17.08.2020
4429 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.08.2020
4428 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १५ ऑगस्ट ,२०२० स्वातंत्र्यदिन राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ 14.08.2020
4427 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम १९२ नुसार करावयाच्या कार्यवाहीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 13.08.2020
4426 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग लेखापारीक्षण विभागाकडील वरिष्ठ लिपिक रिक्त जागा भरणेबाबत कार्यालयीन परिपत्रक 13.08.2020
4425 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग Karyalay Paripatrak 13.08.2020
4424 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत स्वॅब संकलन केंद्राकरिता अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.08.2020
4423 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Finance Committee Minutes 11.08.2020
4423 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Finance Committee Minutes 11.08.2020
4422 सामान्य प्रशासन विभाग लोक प्रशासनातील अनुकरणीय व अत्युकृष्ट कामाकरिता पंतप्रधान पारितोषिक योजना - २०२० 11.08.2020
4421 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री दिपक माळी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
4421 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री दिपक माळी यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
4420 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील उपलब्ध करून दिलेल्या सेवकांबाबत. 10.08.2020
4419 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक संस्था कर आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 10.08.2020
4418 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 10.08.2020
4417 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Participatory budget 21-22 circular 10.08.2020
4417 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Participatory budget 21-22 circular 10.08.2020
4416 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग गणेशोत्सव २०२० - अतिक्रमण निर्मुलन विभागातील अधिकारी/सेवकांची संपर्क क्र. यादी 10.08.2020
4415 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग गणेशोत्सव २०२० - मार्गदर्शक सूचना 10.08.2020
4414 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग गणेशोत्सव २०२० - जाहीर आवाहन 10.08.2020
4413 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील वर्ग १ ते ३ व वर्ग ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दिनांक ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 10.08.2020
4412 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत -कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.08.2020
4411 सामान्य प्रशासन विभाग उपसंचालक प्राणीसंग्रहालय, वर्ग-२ या पदावरील श्री. नवनाथ केशव निघोट यांचा पुणे महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजूर करून सेवामुक्त करणेबाबत. 07.08.2020
4410 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (ऋतुराज क्षितिजल भोसले) 06.08.2020
4409 कामगार कल्याण विभाग किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /७/२०२० ते दिनांक ३१/१२/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 06.08.2020
4408 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 06.08.2020
4407 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - आर्ट ऑफ लिव्हिंग' या संस्थेचे 'आरोग्य व आनंद' या विषयावर मनपा सेवकांसाठी मोफत ऑनलाईन शिबीर आयोजित करणेबाबत 06.08.2020
4406 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 06.08.2020
4406 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे आदेश रद्द करणेबाबत 06.08.2020
4405 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. स्मार्ट सिटी कार्यालयाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.08.2020
4405 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापनासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.08.2020
4403 सामान्य प्रशासन विभाग निवडणूक विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 06.08.2020
4402 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग गणपती स्टॉल विक्रीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या जागा 06.08.2020
4401 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग गणपती स्टॉल विक्रीसाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या जागा 06.08.2020
4400 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री. अक्षय जितेंद्र जोशी) 05.08.2020
4399 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील पर्यायी कर्मचा-यांच्या नियुक्तीबाबत. 05.08.2020
4398 सामान्य प्रशासन विभाग एन.जी.टी.च्या मेट्रो प्रकल्पाच्या दाव्याबाबत पुणे महानगरपालिकेतर्फे सक्षम अधिकारी नेमणूकीबाबत 05.08.2020
4397 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठ्ता यादी अद्ययावत करणेबाबत 05.08.2020
4396 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 04.08.2020
4395 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग-४ चे विविध पदांवरील सेवकांच्या मोकादम वर्ग-४ या पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत 04.08.2020
4394 समाज विकास विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांना/ क्षेत्रीय कार्यालयांकरिता आवश्यक सेवा पुरविनेसाठी बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थाना र. रु. ३ लाखापर्यंतची कामे विना निविदा देनेबाबत 04.08.2020
4393 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय नगररोड वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत Outward No-2110 04.08.2020
4392 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे विविध हुद्द्यावर ६ महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 03.08.2020
4392 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे विविध हुद्द्यावर ६ महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत 03.08.2020
नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाय बबत कनिष्ठ अभियता यांची नेमणूक 02.08.2020
4391 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत एस.आर.ए. स्कीम, विमाननगर, पुणे येथे कोविड केअर सेंटर (CCC) करीता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.08.2020
4390 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापन 01.08.2020
सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 01.08.2020
4389 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत_अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 01.08.2020
4388 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नियंत्रण कक्षात अधिकारी - कर्मचारी नियुक्तीबाबत. माहे ऑगस्ट 2020 31.07.2020
4387 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०२१-२०२२ चे महानगरपालिका अंदाजपत्रक-नागरिकांंचा सहभाग 31.07.2020
4387 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०२१-२०२२ चे महानगरपालिका अंदाजपत्रक-नागरिकांंचा सहभाग 31.07.2020
4386 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महितीचा अधिकार अधि.२००५ अन्वये अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत.pdf 31.07.2020
4385 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 30.07.2020
4385 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 30.07.2020
4384 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 30.07.2020
4383 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 29.07.2020
4384 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य विभागाकडील आरोग्य अधिकारी यांचेकडील कार्यभार व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.07.2020
4382 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - रुग्णालयातील बेड व्यवस्थापनासाठी सेवक वर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
4383 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील आरोग्य विभागाकडील ‘आरोग्य अधिकारी’ या पदावर डॉ. नितीन बिलोलीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2020
4382 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग यांचे कालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.07.2020
4381 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड केअर सेंटर व स्वॅब संकलन केंद्र करिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
4381 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2020
4380 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता नियुक्तीचे आज्ञापत्र 21.07.2020
4380 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता नियुक्तीचे आज्ञापत्र 17.07.2020
4379 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.07.2020
4378 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 27.07.2020
4377 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – विविध कोविड केअर सेंटरकडे अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 27.07.2020
4376 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक वृत्तांत सादर करणेबाबत. 24.07.2020
4376 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक वृत्तांत सादर करणेबाबत. 24.07.2020
4375 निविदा विभाग कार्यालयीन आदेश 24.07.2020

पाने