परिपत्रक

कार्यालय परिपत्रक प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान विभाग जा. क्र. 191 दि 06-06-2017 अन्वये पुणे मनपा संकेतस्थळ (punecorporation.org किंवा pmc.gov.in) वर स्तलांतरित करण्यात आली आहे. तरी यापुढे परिपत्रके पाहण्यासाठी किंवा अपलोड करण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर करावा. तसेच परिपत्रक अपलोड करणेसाठी उजव्या कोपऱ्यातील लॉगिन बटनवर क्लिक करून लॉगिन करून परिपत्रक अपलोड करावे.
E.g., 06/25/2018
E.g., 06/25/2018
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
2651 सामान्य प्रशासन विभाग विनापरवानगी/वारंवार/तसेच दीर्घकाळ अनुपस्थित राहणाऱ्या महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुद्ध करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 25.06.2018
2650 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. माधव देशपांडे, उप आयुक्त (परिमंडळ क्र.५) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत 25.06.2018
2649 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १६/०४/२०१८ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील वारसांची प्रतीक्षासूची 25.06.2018
2648 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन माहिती अधिकार अधिनियम संबंधी प्रसिध्द झालेल्या बातमीबाबत 25.06.2018
2647 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत 25.06.2018
2646 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सुनिल केसरी, उप आयुक्त, परिमंडळ क्र. ३ यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत 25.06.2018
2645 सामान्य प्रशासन विभाग टेंडर सेल विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 25.06.2018
2644 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "बिगारी" सेविकेच्या वारसाचे घाणभत्ता वारस प्रकरण सादर करणेबाबत. 25.06.2018
2643 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 25.06.2018
2642 कामगार कल्याण विभाग रोजंदारी सुधारित दर (दि.०१/०१/२०१८ चे महागाई भत्तानुसार) 25.06.2018
2641 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सेवेतून/कामावरून कमी करण्याबाबत. 22.06.2018
2640 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना वेतन/एकवट वेतन आदा करणेबाबत. 22.06.2018
2639 सामान्य प्रशासन विभाग निवडणूक विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 22.06.2018
2638 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत माहे जून २०१८ बैठक. 22.06.2018
2637 कामगार कल्याण विभाग पुणे महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी, घर/जागा खरेदी, घर दुरूस्ती, अन्य वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले घरबांधणी अग्रिम परतफेडसाठी अग्रिम देणेबाबत 22.06.2018
2636 सामान्य प्रशासन विभाग उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत. 21.06.2018
2635 क्रीडा विभाग प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय पुणे यांचेवतीने आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पंडीत नेहरू स्टेडियम येथे योग ध्यानाचे कार्यक्रमाबाबत 20.06.2018
2634 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय पावसाळी पूर्व कामे व आपत्ती व्यवस्थापन यावर केलेल्या करावयाच्या उपाययोजना बाबत. 19.06.2018
2633 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्र. 19.06.2018
2631 सुरक्षा विभाग सुरक्ष रक्षक 18.06.2018
2630 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १९/०६/२०१८ रोजीचे बैठकीबाबत पुणे जिल्ह्यातील शासकीय योजनांचा आढावा. 18.06.2018
2629 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचार्यांरमधून किमान ५ वर्षाचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची “कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य)” या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणे कामी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 15.06.2018
2628 सामान्य प्रशासन विभाग शिपाई व बिगारी हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत 15.06.2018
2627 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे अंतर्गत प्रसिद्ध करावयाची माहीती 14.06.2018
2626 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे अंतर्गत प्रसिद्ध करावयाची माहीती 14.06.2018
2625 सामान्य प्रशासन विभाग कु. काजल बाबा गायकवाड यांची मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार शेड्यूलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत. 14.06.2018
2624 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय वॉर रूमचे कामकाजाबाबत साप्ताहिक बैठक 14.06.2018
2623 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील "शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक (२५% पदोन्नती)" (वर्ग-३) या पदावर चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांंमधून नेमणूक देणेबाबत. 14.06.2018
2622 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय तज्ञ / वैद्यकीय अधिकारी या संंवर्गातून किमान ०३ वर्षांचा अनुभव धारण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना "वैद्यकीय अधीक्षक (कमला नेहरू हॉस्पिटल)" (वर्ग-१) या पदावर पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 14.06.2018
2621 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासन - ९ (आरोग्य आस्थापना) विभागाकडील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ वरील कार्यरत सेवकांची विविध हुद्द्यावरील प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 13.06.2018
2620 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "विविध" संवर्गातील सेवकांची प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 13.06.2018
2619 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या मुद्रणमहर्षी मामाराव दाते मुद्रणालयाकडील "ज्युनियर बाईंडर,(वर्ग-४)" पदावरील सेवकांची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 13.06.2018
2618 सामान्य प्रशासन विभाग बहुउद्देशीय पथकाचे नियंत्रण व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.06.2018
2617 सामान्य प्रशासन विभाग लेखनिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक’ गट ‘क’ मधून ‘प्रशासन अधिकारी’ गट ‘ब’ मध्ये पदोन्नती देणेपुर्वी घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षेबाबत. 12.06.2018
2616 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.06.2018
2615 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाकडील "क्षेत्रीय अतिक्रमण निरीक्षक, (वर्ग-३)" या पदावरील प्रारूप सेवाजेष्ठ्ता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 08.06.2018
2614 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग जाहीर प्रकटन { माध्यमिक शाळांमध्ये (मराठी व उर्दू माध्यम )तात्पुरत्या स्वरुपात एकवट मानधनावर करार पद्धतीने सहा महिने मुदतीसाठी शिक्षक नेमणूक } 08.06.2018
2613 सामान्य प्रशासन विभाग लेखनिकी संवर्गातील 'अधिक्षक' गट क मधून 'प्रशासन अधिकारी' गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षेबाबत. 08.06.2018
2612 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - आपले सरकार पोर्टलवरील २१ दिवसांच्या मुदतीत निकाली न काढणाऱ्या / अंतरिम उत्तर न पाठविणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर कारवाई करणेबाबत 07.06.2018
2611 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 07.06.2018
2610 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तत्कालीन अकरा ग्रामपंचायतीपैकी फुरसुंगी ग्रामपंचायतीकडील कर्मचाऱ्यांच्या आज्ञापत्रातील दुरुस्तीबाबत. 06.06.2018
2609 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. शाम पांडुरंग पोळेकर, मोकादम, सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय यांचा निलंबन कालावधी नियामान्वित करणेबाबत. 06.06.2018
2608 सामान्य प्रशासन विभाग अतिक्रमण निरीक्षक, वर्ग - ३ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत 06.06.2018
2607 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग JAHIR PRAKATAN FOR RECRUITMENT OF TEACHING & NON TEACHING STAFF 06.06.2018
2606 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयीन आदेश पावसाळ्या पूर्व कामे. 06.06.2018
2605 सामान्य प्रशासन विभाग उदयान विभागाकडील " उदयान निरीक्षक (गार्डन इन्स्पेक्टर ) ( हॉर्टिकल्चर सुपरवायझर (उदयान ) ) , वर्ग - 3 "या संवर्गातील सहाय्यक उद्यान अधीक्षक बढतीच्या तदर्थ नेमनुकीबाबत . 05.06.2018
2604 आरोग्य विभाग ताणतणाव विरहीत कार्यप्रणाली व कार्यकौशल्ये तसेच आनंदी व यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली या विषयीच्या कार्यशाळेस उपस्थित रहाणेबाबत. 05.06.2018
2603 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग मा.विधानसभा/विधानपरिषद पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 05.06.2018
2602 सामान्य प्रशासन विभाग अतित्वर्य - कार्यालयीन आदेश - पी जी पोर्टल व आपले सरकार या प्रणालीवरील तक्रारींच्या पुर्ततेबाबत 05.06.2018
2601 सामान्य प्रशासन विभाग निलंबन आढावा समितीची बैठक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 04.06.2018