परिपत्रक

कार्यालय परिपत्रक प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान विभाग जा. क्र. 191 दि 06-06-2017 अन्वये पुणे मनपा संकेतस्थळ (punecorporation.org किंवा pmc.gov.in) वर स्तलांतरित करण्यात आली आहे. तरी यापुढे परिपत्रके पाहण्यासाठी किंवा अपलोड करण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर करावा. तसेच परिपत्रक अपलोड करणेसाठी उजव्या कोपऱ्यातील लॉगिन बटनवर क्लिक करून लॉगिन करून परिपत्रक अपलोड करावे.
E.g., 03/19/2018
E.g., 03/19/2018
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
2388 मोटार वाहन विभाग कार्यालयीन आदेश 16.03.2018
2387 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular A.G. Audit meeting 14.03.2018
2386 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 15.03.2018
2385 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - लिपिक टंकलेखक) 15.03.2018
2384 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - शिपाई) 15.03.2018
2383 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - बिगारी) 15.03.2018
2382 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १२/०३/२०१८ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील वारसांची प्रतीक्षासुची 15.03.2018
2381 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.03.2018
2380 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने देणेबाबत. 15.03.2018
2379 मध्यवर्ती भांडार विभाग सन 2018-19 च्या विदयुत विषयक साहित्याची वार्षीक मागणीबाबत 15.03.2018
2379 मध्यवर्ती भांडार विभाग सन 2018-19 च्या विदयुत विषयक साहित्याची वार्षीक मागणीबाबत 15.03.2018
2378 मुख्यलेखा व वित्त विभाग P.F. Circular 09.03.2018
2377 निवडणुक विभाग निवडून आलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करणेबाबत 13.03.2018
2376 निवडणुक विभाग पुणे महानगरपालिका प्रभाग क्र.२२ (क) करिता सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूकीबाबत. 12.03.2018
2375 निवडणुक विभाग पुणे महानगरपालिका प्रभाग क्र.२२ (क) करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी, उमेदवार खर्च हिशोब तपासणी कक्ष प्रमुख म्हणून नेमणूकीबाबत. 12.03.2018
2374 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये करणेच्या प्रशिक्षणाबाबत. 09.03.2018
2373 सामान्य प्रशासन विभाग मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्रे 09.03.2018
2371 दक्षता विभाग पुणे मनपाच्या विविध विभागांकडील कामांची अंमलबजावणी करीत असताना मनपा दरपत्रकाव्यतिरिक्त करावयाच्या आयटेम्स बाबत 07.03.2018
2370 दक्षता विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या ऑपरेटिंग व देखभाल दुरुस्तीच्या 07.03.2018
2369 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक टंकलेखक या हुद्द्यावरील सेवकांचे बदलीबाबत. 06.03.2018
2368 आरोग्य विभाग अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजनेंतर्गत पुणे महानगरपालिका सेवानिवृत्त सेवक / सेविकांच्या हयात असलेल्या आई वडिलांची नावे संबंधितांचे सी-एच-एस कार्ड मध्ये समाविष्ट करणेबाबत 05.03.2018
2372 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेम्ध्ये ऑपटीकल फायबर इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग (OFID) स्थापन करणेबाबत 05.03.2018
2367 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील " उप अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत. 05.03.2018
2366 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील 'प्रशासन अधिकारी' (वर्ग-२) या पदावरून 'सहाय्यक आयुक्त' (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीबाबत. 05.03.2018
2365 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकात्मिक सायकल आराखडा राबविणेसाठी सायकल विभाग हा स्वतंत्र विभाग स्थापन करणेबाबत. 05.03.2018
2364 सामान्य प्रशासन विभाग अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), (जनरल), व (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 05.03.2018
2363 सामान्य प्रशासन विभाग मराठा आरक्षणाबाबत 03.03.2018
2362 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनाकरिता समन्वय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 03.03.2018
2361 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता यावी म्हणून महानगरपालिकेतील विविध विभागामधील प्रशासकीय कामकाजाची तपासणी पथक तयार करणेबाबत (मार्च १८) 28.02.2018
2360 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणाबाबत बैठक 27.02.2018
2359 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक टंकलेखक या हुद्यावरील सेवकांचे बदलीबाबत. 27.02.2018
2358 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०१८ व माहे मार्च २०१८ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.02.2018
2357 कामगार कल्याण विभाग ज्येष्ठ कवी वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दि.२७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत 23.02.2018
2356 सामान्य प्रशासन विभाग मराठा आरक्षणाबाबत 23.02.2018
2355 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती संध्या गागरे, प्र. उप आयुक्त, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.02.2018
2354 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग Junior KG Admission (CBSC Board) 20.02.2018
2353 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेमध्ये अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या दिनांक १५.०२.२०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये समितीने दिलेल्या सूचनांची पूर्तता करणेकामी लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.02.2018
2352 सामान्य प्रशासन विभाग मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्रे 23.02.2018
2351 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील लघुलेखक संवर्गातील लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (वर्ग ३) या पदोन्नतीच्या पदावर तदर्थ नेमणुकीबाबत 22.02.2018
2350 सुरक्षा विभाग सुरक्षा कर्मचाऱ्याच्या हजेरी बाबत 22.02.2018
2349 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे शहराचे माजी महापौर मा. माऊली शिरवळकर यांचे दु:खद निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये दुपारनंतर एक तास बंद ठेवणेबाबत 22.02.2018
2348 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) या पदावरील श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणे बाबत. 21.02.2018
2347 सामान्य प्रशासन विभाग PG-Portal वर दाखल झालेल्या प्रलंबित तक्रार अर्जांबाबत. 20.02.2018
2346 सामान्य प्रशासन विभाग आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित अर्जाबाबत 20.02.2018
2346 सामान्य प्रशासन विभाग आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित अर्जाबाबत 20.02.2018
2345 सामान्य प्रशासन विभाग दि. ०१/०४/२०१८ ते दि. ३१/०३/२०१९ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ठ करणेबाबत. 20.02.2018
2344 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय भवानीपेठ कार्यालय प्रभाग समिती बैठक माहे फेब्रुवारी २०१८ 20.02.2018
2343 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. किशोर पांडुरंग पडाळ, हुद्दा - उप अभियंता (स्थापत्य), बांधकाम विभाग यांना कामावर हजर करून घेणेबाबत. 20.02.2018
2342 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. मिलखे ठकाजी सखाराम,हुद्दा - उप अधिक्षक, अग्निशमन विभाग यांना कामावर हजर करून घेणेबाबत. 20.02.2018
2341 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. अमोल विठ्ठल सकट, हुद्दा - बिगारी, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांना कामावर हजर करून घेणेबाबत. 20.02.2018