परिपत्रक

E.g., 12/19/2018
E.g., 12/19/2018
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
3029 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपा क्षेत्रात 'जेष्ठ नागरिक धोरण -२०१३ ची अंबलबजावणी करणेबाबत 18.12.2018
3028 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी सवंर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या कामकाजाबाबत. 17.12.2018
3027 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून “लिपिक टंकलेखक” (२५%)वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणूका देणेसाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणेबाबत. 15.12.2018
3026 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ बिपीन शर्मा ,अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) यांचे अर्जित रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.12.2018
3025 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'अधिक्षक', 'लिपिक टंकलेखक' आणि 'बिगारी' या हुद्द्यावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत. 15.12.2018
3024 सामान्य प्रशासन विभाग अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत 15.12.2018
3023 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका शासकीय कार्यालयांसाठी सन २०१९ करिता सुट्या जाहीर करणेबाबतचे आज्ञापत्र 15.12.2018
3022 सामान्य प्रशासन विभाग ¬¬अभियांत्रिकी संवर्गातील “उप अभियंता (स्थापत्य)” या पदावरील सेवकांच्या कामकाजाबाबत. 15.12.2018
3021 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून " लिपिक टंकलेखक " (२५%) वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेबाबत 15.12.2018
3020 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे मनपा वर्ष २०१५-१६ लेखापारीक्षणाची Entry conference घेणेबाबत 14.12.2018
3019 सामान्य प्रशासन विभाग कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या विशेष वसुली मोहिमेकरिता लेखानिकी संवर्गातील लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत 14.12.2018
3018 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपातील चतुर्थ श्रेणी संवर्गातून लिपिक टंकलेखक (२५%) वर्ग -३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेकामी आयोजित करावयाच्या परीक्षेचे दिनाकाबाबत (शुद्धिपत्रक ) 13.12.2018
3017 मुख्यलेखा व वित्त विभाग 5 वा महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग बाबत माहिती 13.12.2018
3016 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता यांचे हक्काची (अर्जित) रजा कालावधीतील त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 12.12.2018
3015 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातील सेवकांना " लिपिक टंकलेखक " वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेबाबत 12.12.2018
3014 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 11.12.2018
3013 सामान्य प्रशासन विभाग Ease of Doing Business उपक्रमाच्या BRAP २०१८-१९ च्या अनुषंगाने आढावा बैठक. 10.12.2018
3012 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत 07.12.2018
3010 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांना मी-कार्ड ओळखपत्र देणेकामी वेतन पत्रक लेखनिक कर्मचारीवर्गास प्रशिक्षण देणेबाबत. 07.12.2018
3009 क्रीडा विभाग पुणे हाफ मॅरेथॉनमध्ये पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचे कुटुंबीयांसह सहभागी होणेबाबत 07.12.2018
3008 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 07.12.2018
3007 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 07.12.2018
3006 सामान्य प्रशासन विभाग महानगरपालिकेच्या चाळ विभागाकडील वसाहतीत राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांचे दरमहाचे वेतनातून RFQ प्रमाणे वेतनात मिळणारा घरभाडे भत्ता कपात करणेबाबत. 06.12.2018
3005 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग पुणे महानगरपालिकेकडून परवानगी दिलेल्या अधिकृत/ मान्यताप्राप्त जाहिरात फलकाचे जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ नुसार नियामानाबाबत 06.12.2018
3005 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग पुणे महानगरपालिकेकडून परवानगी दिलेल्या अधिकृत/ मान्यताप्राप्त जाहिरात फलकाचे जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ नुसार नियामानाबाबत 06.12.2018
3004 सामान्य प्रशासन विभाग दि. ०१/०४/२०१८ ते दि. ३१/०३/२०१९ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत 05.12.2018
3003 आरोग्य विभाग मुंढवा –केशवनगर या ठिकाणी दि.३१/१२/२०१८ अखेर गोठे स्थलांतरित करणेबाबत . 05.12.2018
3002 सामान्य प्रशासन विभाग अपंग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता मंजुरीची प्रकरणे एकत्रित सादर करणेबाबत. 04.12.2018
3001 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या विविध कार्यालय/विभागाकडील कामास असणारे निलंबित सेवक यांना कामावर हजर करून घेणेबाबत 04.12.2018
3000 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. संतोष कालिदास गायकवाड हुद्दा झाडूवाला, ढोले-पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय यांना पुर्नस्थापित करून निलंबन कालावधी नियमान्वित करणेबाबत. 04.12.2018
2999 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या विविध कार्यालय/विभागाकडील कामास असणारे निलंबित सेवक यांना कामावर हजर करून घेणेबाबत 04.12.2018
2998 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे डिसेंबर -२०१८ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 30.11.2018
2997 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 30.11.2018
2996 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 30.11.2018
2995 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ५६ व महानगरपालिका सेवाविनियम क्र.५६ अन्वये चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे अधिकार सुपूर्त करणेबाबत 30.11.2018
2994 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड, वॅनर, फ्लेक्स, ई. वर कारवाई तसेच गुन्हे दाखल करणे बाबत 29.11.2018
2993 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील उप आयुक्त या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत 29.11.2018
2992 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Budget 2019-2020 meeting timetable 27.11.2018
2991 कामगार कल्याण विभाग प्रशासकीय कामाचे सोयीसाठी उप कामगार अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 27.11.2018
3011 सामान्य प्रशासन विभाग लेखानिकी संवर्गातील "उप अधिक्षक" (वर्ग-३) या पदावरील सेवक यांचे बदलीबाबत. 26.11.2018
2990 सामान्य प्रशासन विभाग वर्ग क मधील रिक्त पदाच्या उपलब्धतेअभावी वर्ग ड मध्ये नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना वर्ग क मधील लिपिक टंकलेखक संवर्गात नियुक्ती देणेबाबत 26.11.2018
2989 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असतना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत - शिपाई 26.11.2018
2988 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असतना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत - बिगारी 26.11.2018
2987 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत - लिपिक टंकलेखक 26.11.2018
2986 प्राथमिक शिक्षण विभाग सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 26.11.2018
2985 कामगार कल्याण विभाग सन २०१८ मध्ये कामगारांना द्यावयाच्या सणांच्या सुट्यानबाबत. 26.11.2018
2984 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 26.11.2018
2983 सामान्य प्रशासन विभाग संविधान दिनानिमित्त संविधानाच्या उद्देशाने दि. २५.११.२०१८ रोजीचे संविधान दौडमध्ये सहभागी होणेबाबत. 22.11.2018
2982 सामान्य प्रशासन विभाग मुद्रण महर्षी मामाराव दाते मुद्रणालय विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.11.2018
2981 कामगार कल्याण विभाग संविधान दिवस साजरा करणेबाबत 22.11.2018