परिपत्रक

कार्यालय परिपत्रक प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान विभाग जा. क्र. 191 दि 06-06-2017 अन्वये पुणे मनपा संकेतस्थळ (punecorporation.org किंवा pmc.gov.in) वर स्तलांतरित करण्यात आली आहे. तरी यापुढे परिपत्रके पाहण्यासाठी किंवा अपलोड करण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर करावा. तसेच परिपत्रक अपलोड करणेसाठी उजव्या कोपऱ्यातील लॉगिन बटनवर क्लिक करून लॉगिन करून परिपत्रक अपलोड करावे.
E.g., 09/23/2018
E.g., 09/23/2018
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
2864 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत. 19.09.2018
2863 प्राथमिक शिक्षण विभाग सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 19.09.2018
2862 प्राथमिक शिक्षण विभाग सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 19.09.2018
2861 प्राथमिक शिक्षण विभाग सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 19.09.2018
2860 मुख्यलेखा व वित्त विभाग In & Exp. upto 30.9.18 19.09.2018
2859 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे शहरातील सन २०१८ सार्वजनिक गणपती विसर्जन मिरवणुकीबाबत. 18.09.2018
2858 सामान्य प्रशासन विभाग विकलांग अपत्य असलेल्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत. 18.09.2018
2857 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग कार्यालयीन परिपत्रक 17.09.2018
2856 सामान्य प्रशासन विभाग शारिरीकदृष्ट्या अपात्रतेच्या कारणास्तव म.न,पा. सेवेतून सेवामुक्त करणेबाबत. 17.09.2018
2855 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - चांदणी चौक उड्डाण पुलाच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या जागा तडजोडीने ताब्यात घेण्यासाठी आधिकारी नियुक्तीचे आदेश 17.09.2018
2854 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाची सर्व कार्यालये यांनी कार्यालयीन कामकाजाची वेळ (मध्यंतरासह) दर्शनी भागात लावणे, अभ्यागतांना सोयी सुविधा पुरविणे इ. बाबत मार्गदर्शक सूचना. 15.09.2018
2853 सामान्य प्रशासन विभाग निलंबन आढावा समितीची बैठक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकाची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत 15.09.2018
2852 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामांच्या जागाबदल किंवा निविदा रदद न करणेबाबत 15.09.2018
2851 सामान्य प्रशासन विभाग मा. महापालिका सभेच्या/मा. विधिमंडळाच्या (अधिवेशन कालावधीतील) प्रश्नोत्तरांची क्षेत्रिय कार्यालयांशी संबंधीत माहिती उपलब्ध करून देणेकामी समन्वयक अधिकारी नियुक्त करणेबाबत. 15.09.2018
2850 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य निरीक्षक या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत 14.09.2018
2849 महापालिका आयुक्त कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक 14.09.2018
2848 सामान्य प्रशासन विभाग सतत ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा दीर्घ कालावधीत गैरहजर असणाऱ्या महानगरपालिका सेवकांवर मनपा सेवाविनियम क्र. १८ नुसार पुढील कार्यवाही करणेबाबत. 12.09.2018
2847 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवकांना पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचेकडील कामकाजाबाबत. 11.09.2018
2846 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील गट अ ते ड मधील अधिकारी/कर्मचारी यांना पारपत्र (Passport) मिळणेकामी ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत. 11.09.2018
2845 सामान्य प्रशासन विभाग मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्रे 11.09.2018
2844 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील मराठी व उर्दू माध्यम “मुख्याध्यापक” (पे बॅंड रु ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४३०० + मान्य भत्ते) या हुद्द्यांच्या रिक्त जागांवर तदर्थ बढतीने हंगामी नेमणुका करणेबाबत. 11.09.2018
2843 समाज विकास विभाग प्रबुध्द स्वयंरोजगार सहकारी संस्था व जनहितम स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यांना रक्कम रूपये ३ लाखापर्यंतचे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत निघणारी विविध प्रकारची कामे विना निविदा देणेबाबत. 10.09.2018
2843 समाज विकास विभाग प्रबुध्द स्वयंरोजगार सहकारी संस्था व जनहितम स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यांना रक्कम रूपये ३ लाखापर्यंतचे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत निघणारी विविध प्रकारची कामे विना निविदा देणेबाबत. 10.09.2018
2842 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 10.09.2018
2841 सामान्य प्रशासन विभाग बिगारी हुद्द्यावरील सेवकांचे प्रथम नेमणुकीबाबतचे आज्ञापत्रक व जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून मिळणेबाबत. 10.09.2018
2840 सामान्य प्रशासन विभाग अतित्वर्य /महत्वाचे ,आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणालीच्या कामकाजाबाबत मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालयाने आयोजित केलेली व्हिडीओ कॉन्फरन्स. 07.09.2018
2839 सामान्य प्रशासन विभाग अतित्वर्य /महत्वाचे ,कनिष्ठ अभियंता यांचेकरिता प्रशिक्षण /कार्यशाळेस उपस्थित राहणे बाबत. 07.09.2018
2838 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपा च्या अतिक्रमण विभागामार्फत अतिक्रमण निर्मुलन कारवाई दरम्यान जप्त करणेत येणार्या मालाचा लिलाव करणे बाबत अधिकार सुपूर्ती आज्ञापत्र 06.09.2018
2837 आरोग्य विभाग पुणे शहरातील डुक्कर मुक्त करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 06.09.2018
2837 आरोग्य विभाग पुणे शहरातील डुक्कर मुक्त करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 06.09.2018
2836 सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक - पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील वर्ग १ ते ३ व वर्ग ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि.०१/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 05.09.2018
2835 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता यावी म्हणून महानगरपालिकेतील विविध विभागामधील प्रशासकीय कामकाजाची तपासणी पथक तयार करणेबाबत. 04.09.2018
2834 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील मराठी व उर्दू माध्यम "मुख्याध्यापक" या हुद्द्यांच्या रिक्त पदांवर तदर्थ बढतीने हंगामी नेमणुका करणेबाबत. 04.09.2018
2833 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील वर्ग १ ते ३ व वर्ग ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि.०१/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 04.09.2018
2832 समाज कल्याण विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेश निवड यादी सन २०१८-१९ 04.09.2018
2831 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवकांचे मराठी/इंग्रजी टंकलेखन आणि संगणक अर्हता प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रती सादर करणेबाबत 03.09.2018
2830 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य विभागाकडील "वैद्यकीय अधिकारी/निवासी वैद्यकीय अधिकारी" (वर्ग-२) या पदावरून "सहाय्यक आरोग्य अधिकारी"(वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक करणेबाबत. 03.09.2018
2829 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवकाच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 03.09.2018
2828 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील (आरोग्य आस्थापना) विभागाकडील मोकदम वर्ग - ४ या हुद्द्यावरील सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 01.09.2018
2827 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे सप्टेंबर -२०१८ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 01.09.2018
2826 सामान्य प्रशासन विभाग “ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ” या विभागातील कर्मचा-यांच्या कामकाजाबाबत . 31.08.2018
2825 सामान्य प्रशासन विभाग “ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ” या पदाच्या कामकाजाबाबत . 31.08.2018
2824 सामान्य प्रशासन विभाग “ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ” या पदाच्या कामकाजाबाबत . 31.08.2018
2823 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील “ उप आयुक्त ’’ व “ सहाय्यक आयुक्त ” या पदावर कार्यरत अधिकारी यांच्या बदलीबाबत 31.08.2018
2822 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य ) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील अधिका-यांच्या बदली बाबत. 31.08.2018
2821 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Pension circular 31.08.2018
2820 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील “ शाखा अभियंता (स्थापत्य)’’व “ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/विद्युत)’’ या पदावरील सेवकांच्या बदलीबाबत. 31.08.2018
2819 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील “ शाखा अभियंता (स्थापत्य)’’व “ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)’’ या पदावरील सेवकांच्या बदलीबाबत. 31.08.2018
2818 विधी विभाग Stamp Duty 31.08.2018
2817 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१८ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत 30.08.2018