Committee Decisions

File Name Date
May 2019 Tahakub Sabha Karyaptrika.pdf May 21, 2019
May 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika.pdf May 17, 2019
Standing karyapatrika 21 May 19 May 17, 2019
Standing karyapatrika 14 May 19 May 10, 2019
Standing karyapatrika 6 May 19 May 2, 2019
Standing karyapatrika 24 Apr 19 April 20, 2019
Standing karyapatrika 16 Apr 19 April 20, 2019
Standing karyapatrika 9 Apr 19 April 8, 2019
Standing karyapatrika 2 Apr 19 March 28, 2019
Standing Dakhal Vishay 8 Mar 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 27 Feb 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 21 Feb 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 14 Feb 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 5 Feb 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 30 Jan 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 22 Jan 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 16 Jan 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 8 Jan 19 March 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 2 Jan 19 March 27, 2019
Mukhya Sabha April 2019 Karyaptrika March 26, 2019
Standing karyapatrika 26 Mar 19 March 20, 2019
Standing karyapatrika 19 Mar 19 March 16, 2019
Standing karyapatrika 14 Mar 19 March 12, 2019
Shahar Sudharana Samiti 06-03-2019 March 6, 2019
Standing karyapatrika 8 Mar 19 March 6, 2019
March 2019 Dakhal Kelele Vishay March 5, 2019
Standing karyapatrika 27 Feb 19 February 26, 2019
Budget Tahakub Sabha Pariptrak February 22, 2019
March 2019 February 22, 2019
20 Feb 2019 Dakhal Kelele Vishay February 21, 2019
Standing karyapatrika 20 Feb 19 February 18, 2019
Feb. 2019 Khas Sabha Budget 2019-20 February 16, 2019
FEB 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika February 16, 2019
Standing karyapatrika 12 Feb 19 February 8, 2019
Standing karyapatrika 5 Feb 19 February 4, 2019
Standing karyapatrika 5 Feb 19 February 4, 2019
Standing Dakhal Vishay 11 Dec 18 February 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 24 Dec 18 February 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 17 Dec 18 February 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 4 Dec 18 February 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 27 Nov 18 February 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 22 Nov 18 February 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 5 Nov 18 February 1, 2019
Standing karyapatrika 29 Jan 19 January 28, 2019
Mahila Bal Kalyan Samiti 23 1 2019 January 22, 2019
Standing karyapatrika 22 Jan19 January 21, 2019
Jan 2019 Dakhal Kelele Vishay January 19, 2019
Name Samiti 19.1.2019 January 17, 2019
Jan 2019 Mukhya Sabha Purawani January 15, 2019
Standing karyapatrika 16 Jan 19 January 14, 2019

Pages