CIRCULAR

E.g., 09/20/2020
E.g., 09/20/2020
Circular No. Department Name Subject Circular date
3976 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.- अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणाबाबत. 16.03.2020
3975 General Administration Department कार्यालयीन परिपत्रक- कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत. 16.03.2020
3974 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमॅट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करणेबाबत. 16.03.2020
3973 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 16.03.2020
3971 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत घरात विलगीकरण कक्ष तयार करून जंतुनाशकाची फवारणी करणेबाबत 15.03.2020
3972 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.(प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत) 15.03.2020
3970 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
3970 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
3969 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
3969 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
3968 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 14.03.2020
3967 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
3966 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
3965 General Administration Department शनिवार दि.१४ मार्च २०२० सुट्टीच्या दिवशी विधानमंडळ कामकाजासाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी उपस्थित राहण्याबाबत. 13.03.2020
3964 General Administration Department कोरोना व्हायरस (कोवीड - १९) ला प्रतिबांधत्मक उपाय योजना करणेबाबत 13.03.2020
3963 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.03.2020
3962 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋषिकेश शशिकांत जगदाळे ) 13.03.2020
3961 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - कोरोना वायरस काळजी व कार्यवाही बाबत 12.03.2020
3960 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 12.03.2020
3959 Chief Accountant कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
3959 Chief Accountant कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
3958 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.03.2020
3956 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 11.03.2020
3956 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 11.03.2020
3957 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. बाबुराव सणस मैदान क्येरीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
3957 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
3955 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 11.03.2020
3954 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
3953 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
3952 Disaster Management Department कोरोन विषाणू उपाययोजना व घ्यावयाच्या काळजी बाबत. 09.03.2020
3951 General Administration Department महानगरपालिकेच्या शहर फेरीवाला समितीचे निवडणूक प्रक्रियेबाबत. 09.03.2020
3950 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. जितेश प्रकाश गायकवाड) 06.03.2020
3949 General Administration Department उप आयुक्त यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत.(माहिती अधिकार समन्वयक) 06.03.2020
3948 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दिनांक ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 06.03.2020
3947 General Administration Department शिकाऊ उमेदवाराचे विद्यावेतन वाढविण्याबाबत. 06.03.2020
3946 Legal Department Nodel Officer 06.03.2020
3946 Legal Department Nodel Officer 06.03.2020
3945 General Administration Department श्री. संजय मोरे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.03.2020
3944 General Administration Department निलंबन आढावा समितीचे बैठिक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 06.03.2020
3941 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
3942 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
3940 Labour Welfare Office दिनांक ८ मार्च जागतिक महिला दिनानिमित आयोजित कार्यक्रमाबाबत 05.03.2020
3939 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहन निरीक्षक " वर्ग - ३ या निम्न संवर्गातून " अधिक्षक वाहतूक " वर्ग - ३ या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 04.03.2020
3938 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 04.03.2020
3937 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
3936 Chief Engineer (Project) कार्यालय परिपत्रक 04.03.2020
3935 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
3934 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मार्च २०२० नियुक्ती आदेश 01.03.2020
3933 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 03.03.2020
3932 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत. 03.03.2020
3931 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन)” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन)”, वर्ग-३ (वे.श्रे.रू. ५२००-२०२०० + ग्रेड पे रू. २४०० + मान्य भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.03.2020
3930 City Census Department Order No 198 dt 03 03 2020 03.03.2020
3929 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासकीय सेवेमधील लेखनिकी संवर्गातील सेवकांचे बदलीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 03.03.2020
3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
3927 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. सागर ज्ञानेश्वर जाधव) 03.03.2020
3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
3925 City Census Department Order No 191 dt 02 03 2020 02.03.2020
3924 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) या पदावरून "उप आयुक्त" (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.02.2020
3923 General Administration Department मुख्य विधी अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.02.2020
3922 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.02.2020
3921 General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
3920 Vigilance Department निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामाच्या जगाबद्दल किंवा निविदा रद्द न करणेबाबत. 28.02.2020
3919 Labour Welfare Office सेवापुर्ती समारंभाबाबत. 27.02.2020
3918 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 27.02.2020
3917 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या बैठकीच्या दिनांक व वेळेबाबत. 27.02.2020
3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3915 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 27.02.2020
3914 General Administration Department सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्षेत्रिय कार्यालय) यांना आपल्या विभागाकडील मा. महापालिका आयुक्त यांचे अधिकार प्रदान केल्याची प्रत मिळणेबाबत. 25.02.2020
3913 Chief Accountant आयकराबाबत प्रशिक्षण शिबीर 25.02.2020
3912 General Administration Department पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 24.02.2020
3911 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 24.02.2020
3910 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्वेयरत सेवकांमधूनतनश्रेणी 24.02.2020
3909 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनाबाबत 24.02.2020
3908 Electrical Department परिपत्रक 24.02.2020
3908 Electrical Department circular 24.02.2020
3907 General Administration Department पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील सेवकांच्या पदस्थापना व बदलीबाबत. 20.02.2020
3906 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध ऑनलाईन संगणक प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणेकरीता Master Data Management cell (MDM) कक्षा करीता सेवकांची नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3905 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये IT विषयक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी Master Trainer नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3904 Labour Welfare Office श्री शिवजयंती महोत्सवाबाबत 18.02.2020
3903 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 18.02.2020
3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3901 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त(क्षेत्रिय कार्यालय) यांना मा.महापालिका आयुक्त यांचे कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत, त्याची प्रत दि. २०/०२/२०२० अखेर तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत. 17.02.2020
3900 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा: सफाईसेवक) 13.02.2020
3898 Labour Welfare Office गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ 13.02.2020
3899 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्धापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 13.02.2020
3897 Chief Accountant महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
3897 Chief Accountant महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
Vigilance Department त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
3895 General Administration Department श्री. जयदीप पवार, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 12.02.2020
3894 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
3892 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 11.02.2020
3893 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. चंद्रकांत पिराजी डोलारे) 12.02.2020
3891 Chief Accountant सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
3891 Chief Accountant सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
3890 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /१/२०२० ते दिनांक ३०/०६/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 11.02.2020
3894 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
3889 Vigilance Department त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
3886 Health Department पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
3886 Health Department पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
3884 Information Technology Department ERP Training for all ward offices 07.02.2020
3884 Information Technology Department ERP Training for all ward offices 07.02.2020
3883 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 06.02.2020
3882 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्सांधापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागाबाबत 06.02.2020
3881 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा लेखनिकी संवर्गातील कार्यरत लिपिक टंकलेखक ते अधिक्षक या पदांवरील सेवकांसाठी उजळणी प्रशिक्षण आयोजित करणे बाबत 05.02.2020
3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3879 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 04.02.2020
3878 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीतर्फे आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धाचे समन्वयक कामकाजाबाबत 04.02.2020
3877 Information Technology Department Regarding training of Complaint Management System (Version 2.0) 04.02.2020
3877 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Version 2.0) चे प्रशिक्षणाबाबत. 04.02.2020
3876 Information Technology Department महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलव्दारे पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाईन पध्दतीने निविदा कामकाजामध्ये वापरण्यात येणा-या Digital Signature(Tender Key) च्या वापराबाबत. 04.02.2020
3875 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत पद्निर्देषित अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 03.02.2020
3874 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र.(श्री.विपुल राजाराम कांबळे) 01.02.2020
3873 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे फेब्रुवारी २०२० नियुक्ती आदेश 01.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
3872 Labour Welfare Office शिवभोजन थाळी योजनेबाबत 31.01.2020
3871 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जानेवारी २०२० व फेब्रुवारी २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.01.2020
3870 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3869 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम - २०१३, मधील तरतुदीनुसार "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणेबाबत. 28.01.2020
3868 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्रीमती अरुणा सुनिल ववले) 24.01.2020
3867 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 27.01.2020
3865 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3866 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. प्रसाद गणेश फरांदे ) 24.01.2020
3864 General Administration Department पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय तज्ञ / वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातून किमान ३ वर्षांचा अनुभव धारण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना वैद्यकीय अधिक्षक (प्रसूतिगृह) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.01.2020
3863 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 23.01.2020
3862 General Administration Department श्री. संजय रांजणे, प्र. उप आयुक्त (झोनिपु) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.01.2020
3861 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3861 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3860 General Administration Department महसूल वाढ समिती कक्षाकरिता स्वतंत्र अधिकारी/कर्मचारी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 22.01.2020
3859 General Administration Department मुख्य अभियंता या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.01.2020
3858 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतिच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. (साडेसतरानळी ग्रा.प) 22.01.2020
3856 Labour Welfare Office दिनांक २६ जानेवारी २०२० प्रजासत्ताक दिन-ध्वजारोहण समारंभ 22.01.2020
3857 Labour Welfare Office मकरसंक्रांतीनिमित्त तिळगुळ व हळदी कुंकू कार्यक्रम 22.01.2020
3855 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील विद्युत पर्यवेक्षक, इलेक्ट्रीशियन, असिस्टंट इलेक्ट्रीशियन, बत्ती इन्स्पेक्टर, बत्तीवाला या पदावरील कार्यरत सेवकांची प्रारुप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.01.2020
3854 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीद्वारा अधिकारी/सेवकाच्या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजनाबाबत 17.01.2020
3853 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्ट्याबाबत. 17.01.2020
3852 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धती बाबत. 16.01.2020
3851 Labour Welfare Office कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ ची अंमलबजावणीबाबत. 16.01.2020
3850 City Census Department Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3850 City Census Department Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3849 General Administration Department श्री. अविनाश सकपाळ, सहाय्यक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.01.2020
3848 Department of Social Development हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3847 Department of Social Development हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3846 General Administration Department श्री. राजेंद्र राऊत, अधिक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 15.01.2020
3844 General Administration Department श्री. प्रशांत तुळशीराम शेंडगे, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 15.01.2020
3843 General Administration Department सन २०१९ - २०२० चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत (आज्ञापत्र). 14.01.2020
3842 General Administration Department सन २०१९-२०२० सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत. 14.01.2020
3841 Chief Accountant लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3841 Chief Accountant लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3840 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांंमधून किमान ३ वर्षांचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची आरोग्य निरीक्षक या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 14.01.2020
3845 General Administration Department डॉ. मधुकर जगन्नाथ शिंदे हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग - २ यांचा महानगरपलिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणे बाबत 15.01.2020
3839 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.01.2020
3838 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन), वर्ग-३” या पदावरून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रीशियन), वर्ग-३” या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.01.2020
3837 DMC Zone No. 4 Mahila Takrar Samiti, Zone 4 13.01.2020
DMC Zone No. 4 Mahila Takrar Samiti, Zone 4 13.01.2020
3836 Department of Social Development स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 13.01.2020
3835 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविनेबाबत. 13.01.2020
3834 Department of Social Development स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 10.01.2020
3833 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation चतुर्थ श्रेणी सेवकांच्या मागणीनुसार मनपा वसाहत गंजपेठ कॉलनी कर ६ येथील ११ व १२ व्या मजल्यावरील रिक्त सदनिका प्रतीक्षा यादीतील सेवकांना मिळणेकामी संधी देणेबाबत 10.01.2020
3832 Electrical Department karyalay Paripatak 10.01.2020
3831 General Administration Department डिप्लोमा इन लोकल गव्हर्नमेंट फायनानशियल मॅनेजमेंट शैक्षणिक वर्ष ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० प्रवेश प्रक्रियेची माहिती देणेबाबत. 09.01.2020
3830 General Administration Department श्री. शिशिर बहुलीकर, प्र. सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.01.2020
3829 General Administration Department राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी दि ८ जानेवारी २०२० रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संपाबाबत. 07.01.2020
3828 Labour Welfare Office रोजंदारी सुधारित दर दि.०१ /०७/२०१९ चे महागाई भत्त्यासह. 07.01.2020
3827 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेची "महसूल वाढ सुधारणा कक्ष" स्थापनेबाबत 07.01.2020
3826 General Administration Department श्रीमती मिनाक्षी राऊत, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.01.2020
3824 Information Technology Department ईआरपी(सॅप) कार्यप्रणाली अंतर्गत फाईल ट्रेकिंग सिस्टिम (DMS) व स.सा ४० फॉर्म प्रशिक्षणाबाबत 04.01.2020
3823 Information Technology Department DMS & Generate SASA 40 Training Session for All Department of PMC 04.01.2020
3825 Labour Welfare Office दिनांक १ ते १५ जानेवारी २०२० या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत - विविध स्पर्धाबाबत 04.01.2020
3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3821 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3820 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3819 General Administration Department दुसरे प्रशिक्षण - घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 03.01.2020
3818 Department of Social Development स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3818 Department of Social Development स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3817 Department of Social Development Swach 02.01.2020
3816 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 02.01.2020
3815 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.01.2020
3814 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 01.01.2020
3813 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे जानेवारी २०२० च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 01.01.2020

Pages