CIRCULAR

E.g., 07/23/2019
E.g., 07/23/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
3489 Primary Education Department प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील इंग्रजी माध्यम शाळांसाठी एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करणेबाबत.... 21.07.2019
3487 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), (जनरल) व (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 20.07.2019
3486 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'अतिरिक्त महापालिका आयुक्त' या पदावर श्री. शांतनू गोयल, (भा.प्र.से.) यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 20.07.2019
3485 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील "लिपिक टंकलेखक" (२५%) वर्ग-३ या पदावरून मूळ पदावर पदावनत करणेबाबत. 19.07.2019
3484 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातील "लिपिक टंकलेखक" (२५%) वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेसाठीचीअंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.. 19.07.2019
3483 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातील "लिपिक टंकलेखक" (२५%) वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची फेर तपासणीनंतरच्या निकालाबाबत. 19.07.2019
3482 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील 'महापालिका सहायक आयुक्त'(वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 18.07.2019
3481 General Administration Department श्री. माधव देशपांडे, उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. ५) यांचे प्रवासी रजेबाबत. 18.07.2019
Encroachment पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागासाठी खालील अस्थायी पदावर सहा महिन्याकरिता करार पद्धतीने एकवट मानधनावर सेवा द्यावयाची पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. 18.07.2019
3480 General Administration Department मा. लाड / पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे - सफाईसेवक 18.07.2019
3479 General Administration Department बिगारी हुद्यावरील सेवकांच्या कामकाजाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 17.07.2019
3478 General Administration Department मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्र (हुद्दा - सफाई सेवक) 17.07.2019
3477 Chief Accountant Vetan ayog circular 16.07.2019
3476 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील त्वचारोग तज्ञ, एड्स नोडल ऑफिसर, हृदयरोग तज्ञ, न्यायवैद्यकशास्त्र तज्ञ, नेत्रतज्ञ, रक्त संक्रमण अधिकारी (सर्व वर्ग-१) या सहा एकाकी पदांवरील नेमणूक रद्द करणेबाबत. 16.07.2019
3475 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "रसायन तंत्रज्ञ (केमिस्ट)" श्रेणी - ३ व "सहाय्यक रसायन तंत्रज्ञ (असिस्टंट केमिस्ट)" श्रेणी - ३ या पदाची वेतनश्रेणी सुधारीत करणेबाबत. 16.07.2019
3472 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - शिपाई) 12.07.2019
3474 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - शिपाई) 12.07.2019
3473 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - सहाय्यक (दवाखाना)) 12.07.2019
3471 Yeravada Kalas Dhanori Ward Office RTI section 4 12.07.2019
3470 Yeravada Kalas Dhanori Ward Office RTI Section 4 12.07.2019
Yeravada Kalas Dhanori Ward Office RTI Section 4 12.07.2019
3469 Chief Accountant पुणे मनपा जमा होणारा महसूल मनपा मुख्य इमारत भवनाकडे जमा होणेबाबत 12.07.2019
3468 General Administration Department डॉ. श्रीमती राजश्री राजा, वैद्यकीय अधिकारी, नाशिक महानगरपालिका यांची पुणे महानगरपालिकेत एकतर्फी बदली करणेबाबत. 12.07.2019
3467 Primary Education Department पुणे महानगरपालिका संचलित इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकवट मानधनावर करारपद्धतीने ६ महिने मुदतीसाठी शिक्षक नियुक्त करणेबाबत... 10.07.2019
3465 Information Technology Department माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील माहिती व तंत्रज्ञान विषयक कामकाजासाठी नियुक्त केलेले समन्वय अधिकारी(नोडल ऑफिसर) यांचे प्रशिक्षण बाबत 10.07.2019
3464 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना ७ वा वेतन आयोग लागु करणेसाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून मिळणेबाबत. 10.07.2019
3463 General Administration Department सेवेत असतांना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत 10.07.2019
Dhole Patil Road Ward Office माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ बाबत 08.07.2019
3462 Dhole Patil Road Ward Office माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ बाबत 08.07.2019
3461 General Administration Department मा. लाड / पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे - सफाईसेवक 08.07.2019
3460 Chief Engineer (Project) Pune Heritel Cycle Rally 06.07.2019
3459 General Administration Department डॉ. हर्षदा दिनेश पाटील, वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य कार्यालय यांच्या राजीनाम्याबाबत 05.07.2019
3458 General Administration Department मा. लाड / पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्र - सफाईसेवक 05.07.2019
3457 General Administration Department सेवेत असतना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत - शिपाई 05.07.2019
3456 General Administration Department मा. लाड कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्र - लिपिक टंकलेखक 05.07.2019
3455 General Administration Department मा. लाड कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्र - लिपिक टंकलेखक 05.07.2019
3454 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकटीकरण. 05.07.2019
3453 General Administration Department महापालिका बिगारी सेवकांच्या ताब्यात या आशयाच्या दै. लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीबाबत. 05.07.2019
3452 General Administration Department मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे - सफाईसेवक 04.07.2019
3451 General Administration Department श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.07.2019
3450 Labour Welfare Office पुणे मनपा कामगार कल्याण निधी इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण पाल्यांचा गुणगौरव समारंभासाठी अर्ज करणेबाबत 03.07.2019
3448 Tender Cell कार्यालयीन परिपत्रक - महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे आपले कार्यालयामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सत्वर निविदा राबवून कामकाज त्वरीत सुरु करणे बाबत. 03.07.2019
3449 Chief Engineer (Project) Cycle Club 03.07.2019
3446 General Administration Department श्री. राजेश बनकर, प्र. महापालिका सहाय्यक आयुक्त, नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे प्रवासी हक्काचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 03.07.2019
3445 Labour Welfare Office सुधारित रोजंदारी दर 02.07.2019
3444 General Administration Department सन २०१८-२०१९ चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत. 02.07.2019
3443 Taxation and Tax Collection Department कार्यालयीन परिपत्रक 02.07.2019
3442 General Administration Department श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे हक्काचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.07.2019
3441 Chief Accountant Budget Circullar 2020-2021 01.07.2019
3440 Taxation and Tax Collection Department मा. खातेप्रमुख आढावा बैठकीच्या अनुशंगाने दि. १/७/२०१९ पर्यंत द्यावयाच्या माहिती बाबत. 29.06.2019