CIRCULAR

E.g., 06/22/2019
E.g., 06/22/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
General Administration Department पुणे मनपाकडे ड्रेनेज बिगारी (अभियांत्रिकी विभागाकडे ) नियुक्त झालेल्या सेवकांना अधिक्षक अभियंता (मलनि:त्सारण ) यांचे थेट नियंत्रणाखाली प्रशिक्षण कलावधीत उपलब्ध करून देणेबाबत 22.05.2019
Tender Cell Execution of online tender & auction from Maharashtra States Mahatender webportal on urgent basis 22.05.2019
General Administration Department पुणे महानगपालिका प्रशासनाचे सर्व कार्यालये यांचे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेबाबत (मध्यंतरासह) 22.05.2019
General Administration Department पुणे महानगपालिका प्रशासनाचे सर्व कार्यालये यांचे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेबाबत (मध्यंतरासह) 22.05.2019
General Administration Department मुठा नदीपात्रात राडारोडा टाकणेस प्रतिबंध करणेच्या कामकाजाबाबत 17.05.2019
Labour Welfare Office ध्वजदिन निधी संकलन. 17.05.2019
General Administration Department नानावाडा (जनरल रेकॉर्ड) विभागाकडील कामकाजाकरिता विविध हुद्द्यावरील सेवकांच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 16.05.2019
General Administration Department श्री. राजू राजाराम ओरम, हुद्दा - बिगारी, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 15.05.2019
General Administration Department अभियांत्रिकी सवंर्गातील शाखा अभियंता या पदावरील सेवकाचे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचेकडील कामकाजाबाबत 15.05.2019
General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून लिपिक टंकलेखक (२५%) वर्ग-३ या पदावर बढतीने नेमणुका देणेसाठीचे परीक्षेचा निकाल 15.05.2019
Labour Welfare Office कंत्राटी कामगार विविध औद्योगिक व कामगार अधिनियमातील तरतुदींची अंंमलबजावणीबाबत. 15.05.2019
General Administration Department "अर्थसाक्षरता” विषयावर आयोजित प्रशिक्षणवर्ग / संवाद वर्गास उपस्थित रहाणेबाबत. 14.05.2019
General Administration Department श्री जयंत भोसेकर, उप आयुक्त, परिमंडळ क्र.३ यांचे रजा कालावधीतील त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.05.2019
General Administration Department श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.05.2019
General Administration Department श्री. संतोष तांदळे, प्रभारी महापालिका सहाय्यक आयुक्त, सिंहगडरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.05.2019
General Administration Department दि ०१/०४/२०१९ ते दि.३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ करण्यात आलेल्या अकरा ग्रामपंचायातीक्डील सेवकांची व सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे सेवानिवृत्त यादीत समाविष्ट करणेबाबत. 10.05.2019
Chief Accountant Tasalmat Circular 10.05.2019
General Administration Department श्री. अशोक घोरपडे, मुख्य उद्यान अधिक्षक यांचे प्रवासी आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबाबत. 08.05.2019
3342 General Administration Department श्रीमती प्रतिमा नविंद्र बारिया, हुद्दा - मेहतर, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 07.05.2019
General Administration Department श्री. संजय गावडे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.05.2019
General Administration Department श्री. विलास कानडे, सह महापालिका आयुक्त यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.05.2019
3341 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या ऑनलाईन निविदा आणि लिलाव महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे राबविण्याकरिता प्रशिक्षण 07.05.2019
3340 General Administration Department उपअधिक्षक या पदावरून 'अधिक्षक' या पदावरील तदर्थ पदोन्नतीबाबत. 07.05.2019
3339 Chief Accountant Credit rating circular 07.05.2019
3338 General Administration Department पथ विभागाकडील एच.सी.एम.टी.आर.प्रकल्पाच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र एच.सी.एम.टी.आर. कक्षासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 06.05.2019
3337 Labour Welfare Office अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून राबविण्यात येणारे विविध अभ्यासक्रम 04.05.2019
Additional Municipal Commissioner (General) दि.१ मे २०१९ महाराष्ट्र / कामगार दिन ध्वजारोहण समारंभ उपस्थिती अहवाल. 03.05.2019
3336 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकाचे माहे मे २०१९ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 02.05.2019
3335 Labour Welfare Office पुणे महानगरपालिका विविध विभागांतर्गत ठेकेदारामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाबाबत. 02.05.2019
Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मे २०१९ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 30.04.2019
3334 Information Technology Department वेतन बिल लेखनिकांनी वेतन प्रणालीमधील Gender Male/ Female दुरुस्ती करणे बाबत 30.04.2019
3333 Labour Welfare Office दिनांक १ मे, २०१९ महाराष्ट्र/कामगार दिन ध्वजारोहण समारंभ 30.04.2019
3332 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील संगणकीकरण विषयक कामाबाबत 25.04.2019
3330 General Administration Department सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक -२०१९ करीता मतदानाचे दिवशी मतदान करणेकामी सुट्टी देणेबाबत 20.04.2019
3329 Central Store Department Regarding Deadstock Rujwat 20.04.2019
3326 Disaster Management Department महानगरपालिका मुख्य भवन येथे पूरनियंत्रण केंद्रावरील कामासाठी सेवक वर्ग पाठविण्य बाबत. 16.04.2019
3325 Disaster Management Department झोनल ऑफिसर नेमणुका बाबत. 16.04.2019
3324 Disaster Management Department आपत्कालीन कार्यकेंद्र स्थापन करणे. 16.04.2019
3328 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या सेवकांची सेवापुस्तके परत पाठविणेबाबत 15.04.2019
3327 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत 15.04.2019
3323 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ ग्रामपंचायतीकडील वर्ग -३ व ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि.०१/०५/२०१९ ते ३१/०३/२०२० अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात. त्यांना मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 15.04.2019
3322 General Administration Department श्री. रविंद्र थोरात, मुख्य विधी अधिकारी, यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.04.2019
3321 General Administration Department निवडणूक/महत्वाचे "लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९" मतदान कर्मचा-यांचे आदेश बजावणीबाबत. 12.04.2019
3320 General Administration Department मागासवर्गीय कर्मचा-यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत. 12.04.2019
3319 Electrical Department कार्यालयीन आदेश 10.04.2019
Electrical Department कार्यालयीन आदेश 10.04.2019
3318 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. (विद्युत विभाग, मुद्रणालय विभाग आणि विविध खात्याकडील आरेखक/अनुरेखक) 10.04.2019
3317 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. (उद्यान विभाग,मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग आणि अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग) 10.04.2019
3316 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासन - ४ कडील "विविध" पदावरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी फेरप्रारूप प्रसिद्ध करणेबाबत. 08.04.2019
3315 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वरिष्ठ लिपिक " पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठ्ता यादी फेरप्रारूप प्रसिध्द करणेबाबत. 08.04.2019