CIRCULAR

E.g., 01/23/2019
E.g., 01/23/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
3144 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ पुणे मनपा वर्धापनदिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभाग घेणेबाबत 22.01.2019
3143 Labour Welfare Office दिनांक २६ जानेवारी २०१९ प्रजासत्ताक दिन ध्वजारोहण समारंभ 22.01.2019
3142 General Administration Department मीटर रिडर या हुद्द्यावर कार्यरत सेवकांच्या कालबद्ध पदोन्नतीबाबत 19.01.2019
3141 General Administration Department Training Order for MS-CIT 19.01.2019
3140 General Administration Department Training Order for Typing course 19.01.2019
3139 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील कर्मचा-यांसाठी आयोजित MS-CIT कोर्ससाठी उपस्थित राहणे बाबत. 19.01.2019
3137 Encroachment शहर फेरीवाला समिती दि. ०५.०१.२०१९ रोजीचे बैठकीचे इतिवृत्त 05.01.2019
3136 Encroachment TOWN VENDING COMMITTEE MoM 05.01.2019 05.01.2019
3135 Encroachment नियुक्ती आदेश सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक ६ महिने मुदतीसाठी करारपद्धतीने घेण्याबाबत. 18.01.2019
3134 Encroachment Asst. Encroachment Inspector recruitment list 18.01.2019
3133 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिकारी/ सेवक यांची प्रारुप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 18.01.2019
3132 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 17.01.2019
3131 General Administration Department "खेलो इंडिया युथ गेम्स २०१९" च्या अनुषंगाने श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे बालेवाडी, पुणे येथे समन्वयासाठी कर्मचारी नियुक्त करणेबाबत. 17.01.2019
3131 General Administration Department "खेलो इंडिया युथ गेम्स २०१९" च्या अनुषंगाने श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे बालेवाडी, पुणे येथे समन्वयासाठी कर्मचारी नियुक्त करणेबाबत. 17.01.2019
3130 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 17.01.2019
3129 General Administration Department श्री. तुषार दौंडकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (महसूल) यांचे हक्काचे (अर्जित) रजा कालावधीतील त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 17.01.2019
3128 General Administration Department हज - २०१९ करिता खादिमुल हुज्जाजची निवड करण्याबाबत. 16.01.2019
3127 General Administration Department दि.०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत 15.01.2019
3126 Election Department श्रीमती रुकसाना शमसुद्दीन इनामदार, निर्वाचित सदस्या-प्रभाग क्र.२४ (ब) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यांचे नगरसेवकपद भूतलक्षी प्रभावाने निरर्ह ठरलेबाबत. 15.01.2019
3125 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 15.01.2019
3124 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील "शस्त्रक्रिया सहाय्यक" (वर्ग-३) या पदावर चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने नियुक्ती देणे कामी प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 14.01.2019
3123 General Administration Department समाज विकास विभागाकडील "समाज सेवक" वर्ग - ३ या निम्न संवर्गातून "सहाय्यक समाज विकास अधिकारी," वर्ग - ३ या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर बढतीने नेमणूकीबाबत. 14.01.2019
3122 Primary Education Department सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) पुणे मनपाच्या प्राथमिक क्रीडा निकेतन शाळांसाठी करार पद्धतीने क्रीडा मार्गदर्शक दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने नियुक्तीबाबत 14.01.2019
3121 General Administration Department जिल्हाधिकारी कार्यालय (नगरपालिका शाखा) पुणे येथे कामकाजासाठी लिपिक टंकलेखक व शिपाई संवर्गातील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.01.2019
3120 General Administration Department सेवेत असतना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत 11.01.2019
3119 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सेवकांची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(उद्यान,मालमत्ता व व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण विभाग) 11.01.2019
3118 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सेवकांची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(विद्युत,मुद्रणालय व विविध खात्याकडील आरेखक/अनुरेखक) 11.01.2019
3117 Chief Accountant स्थानिक निधी लेखापरिक्षण सन २०१३-१४ सन २०१४-१५ सन २०१५-१६ चे लेखापरीक्षणाबाबत 09.01.2019
3116 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 08.01.2019
3115 General Administration Department खेलो इंडिया युथ गेम्स २०१९ च्या अनुषंगाने श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल म्हाळुंगे बालेवाडी, पुणे येथे समन्वयासाठी कर्मचारी नियुक्त करणेबाबत 08.01.2019
3114 General Administration Department महापौर चषक २०१८-२०१९ विविध क्रिडा स्पर्धांच्या कामकाजाकरिता नियुक्त लेखनिकी संवर्गातील सेवकांना मुदतवाढ देणेबाबत 08.01.2019
3113 Primary Education Department सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 08.01.2019
3112 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकटीकरण. 08.01.2019
3112 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकटीकरण. 08.01.2019
3111 General Administration Department उरुळी व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी संपादित जमीन मालकांच्या एका पात्र वारसास पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी नियुक्ती देणेबाबत 07.01.2019
3110 Primary Education Department सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रुपये १००००/- एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक पदी नियुक्ती बाबत ... 07.01.2019
3109 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation माहिती अधिकार कलम ४ ची माहिती सर्व विभागांनी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 05.01.2019
3108 Labour Welfare Office दिनांक १ ते १५ जानेवारी २०१९ मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडानिमित्त विविध स्पर्धांचे आयोजन 05.01.2019
3107 General Administration Department मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्रे 04.01.2019
3106 General Administration Department कात्रज-कोंढवा रोड व शिवणे खराडी रोड येथील कामकाजाकरिता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे व त्याकरिता मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत 03.01.2019
3105 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेले अन्न निरीक्षक (वर्ग-३) यांना मे. शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनामध्ये अन्न सुरक्षा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर समावून घेण्यात आल्याने संबंंधित सेवकांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 03.01.2019
3104 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 03.01.2019
3103 General Administration Department कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाचे अतिरिक्त पदभारबाबत 03.01.2019
3102 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य ) " या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत 03.01.2019
3101 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कार्यालयाकडील घाणभत्ता सेवकांची (आरोग्य/घनकचरा विभागाकडील सफाई कामगारां व्यतिरिक्त) माहिती मिळणेबाबत. 02.01.2019
3098 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील (प्रशासन-८) विविध संवर्गातील सेवकांची दि.३१.१२.२०१८ अखेर प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 02.01.2019
General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील "वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक " या पदावरील सेवकांना "आरोग्य निरीक्षक" या मूळ पदावर पदावनत करणेबाबत. 02.01.2019
3097 General Administration Department पुणे मनपा प्रस्शानाकडील नगर अभियंता विभागाकडील वर्ग -३ व वर्ग-४ या विविध तांत्रिक हुद्यावरील सेवकांची प्रारूप सेवाजेस्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 01.01.2019
3096 General Administration Department प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(प्रशासन-२) 01.01.2019
3095 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-१ या पदावर कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-१ या पदावरून तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत 01.01.2019