CIRCULAR

E.g., 03/23/2019
E.g., 03/23/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
3281 Legal Department Senior Council Appointment 22.03.2019
3280 General Administration Department अंध, अस्थिव्यंगाने अधु, कण्याच्या विकाराने पीडीत, मुकबधीर तसेच श्रवण शक्तीतील दोष असणाऱ्या महानगरपालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करात सूट देणेबाबत. 22.03.2019
3279 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अभियांत्रिकी संवर्गातील 'अधिक्षक अभियंता (यांत्रिक) व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.03.2019
3278 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.03.2019
3277 General Administration Department पुणे मनपामध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. 20.03.2019
3276 General Administration Department घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त पदभार डॉ. सुर्यकांत देवकर, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य विभाग यांना देणेबाबत. 20.03.2019
3275 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २०(२)नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाई बाबतच्या प्रकरणांची यादी मिळणे बाबत 20.03.2019
3274 General Administration Department निवडणूक/महत्वाचे/आजच पाहावे - लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ - मा.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे यांचे दि.२५.०३.२०१९ रोजीचे निवडणूक कामकाज प्रशिक्षणाबाबत आदेश. 19.03.2019
3273 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम २५(ख)अन्वये विवरणपत्र अहवालाची पूर्तता न केले बाबत 19.03.2019
3272 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation पुणे महानगरपालिकेकडे श्री.विनायक सुधाकर शिरसाट यांचे माहिती अधिकार अन्वये अर्जा बाबत,स्मरणपत्र -१ 19.03.2019
3271 Labour Welfare Office सुधारित गणवेश नियमावलीमध्ये दुरूस्ती करणेबाबत. 19.03.2019
3270 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य )" या पदाचे कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत 18.03.2019
3269 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "शाखा अभियंता (स्थापत्य )" या पदाचे कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत 18.03.2019
3268 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य )" या पदाचे कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत 18.03.2019
3267 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'उप आयुक्त' या पदावर डॉ. वनश्री लाभशेटवार, उप जिल्हाधिकारी यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 18.03.2019
3266 General Administration Department श्रीमती रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.03.2019
3265 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील मोटार वाहन विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.03.2019
3264 General Administration Department दि.३१/१२/२०१८ अखेर अनुकंपा तत्वावरील वारसांची प्रतिक्षासूची 14.03.2019
3263 General Administration Department प्रसूती रजा संदर्भात सेवा कालावधीची अट वगळण्याबाबत. 13.03.2019
3262 Additional Municipal Commissioner (General) Circular - SAP Training 13.03.2019
3261 Primary Education Department शिक्षण विभाग (प्राथमिक) पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षकेतर कर्मचार्याच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची फेर प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत... 13.03.2019
Primary Education Department शिक्षण विभाग (प्राथमिक) पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षकेतर कर्मचार्याच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची फेर प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत... 13.03.2019
3260 Chief Accountant Circular GPF 12.03.2019
3259 Chief Accountant March ending bills 12.03.2019
3258 General Administration Department बेवारस जप्त वाहने यांचे निर्गतीचे अनुषंगाने प्राधिकृत अधिकारी नेमणेबाबत. (श्री. माधव जगताप) 12.03.2019
3257 General Administration Department प्रशिक्षण कार्यक्रम-सीपीटीपी-४/अ, श्रीमती श्वेता सुरेश पवार, परिविक्षाधीन तहसीलदार. 12.03.2019
3256 General Administration Department अग्निशमन विभागाकडील कर्मचारी यांचे विविध सेवा विषयक व सोयी सुविधा याबाबतीत प्रश्नांबाबतचे बैठकीचे इतिवृत्त 11.03.2019
3255 General Administration Department निलंबन आढावा समितीचे बैठकीबाबत 11.03.2019
3254 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे अर्जित रजेबाबत. 11.03.2019
3253 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - १ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 11.03.2019
3252 General Administration Department ¬¬अभियांत्रिकी संवर्गातील “कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)” या पदावरील अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत 11.03.2019
3251 General Administration Department सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका करणेबाबत. 08.03.2019
3250 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील अधीक्षक वर्ग-३ या पदावर बढतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत 08.03.2019
3249 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3248 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3247 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3246 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3245 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3243 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3242 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 08.03.2019
3241 General Administration Department उरुळी व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी संपादित जमीन मालकांच्या एका पात्र वारसास पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याबाबत. 07.03.2019
3240 General Administration Department HRMS (Human Resource Management System ) कामकाज आढावा बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत 07.03.2019
3239 General Administration Department मा. लाड / पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्र 05.03.2019
3238 General Administration Department श्री. कडू रामदास अनंता यांची पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेकडील सेवा वेतन संरक्षित करणेबाबत 05.03.2019
3237 General Administration Department “कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)” पदावरील हंगामी नेमणूकाबाबत - श्री. कडू रामदास अनंता 05.03.2019
3236 General Administration Department उप अधिक्षक, अधिक्षक व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या प्रारूप सेवाजेष्ठ्ता यादीबाबत 05.03.2019
3235 General Administration Department "संगणक ऑपरेटर" या पदाकरिता पदोन्नतीने नियुक्ती देणेसाठी पात्र/अपात्र सेवकांची फेरप्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 02.03.2019
3234 General Administration Department नगरसचिव कार्यालयाकडील खुल्या गटाच्या विविध रिक्त पदांवर पदोन्नतीने नेमणुका देणेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार पात्र/अपात्र सेवकांची प्रारूप स्वरूपात सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 02.03.2019
3232 Labour Welfare Office दिनांक ८ मार्च २०१९ जागतिक महिलादिनानिमित्त विविध कार्यक्रम 02.03.2019
3231 General Administration Department शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग पुणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या पुणे महानगरपालिका संचालित उच्च माध्यमिक विभागाकडे रिक्त असलेल्या शिक्षक या पदावर समायोजनाने नेमणुका करणेबाबत 02.03.2019