CIRCULAR

E.g., 11/18/2018
E.g., 11/18/2018
Circular No. Department Name Subject Circular date
2970 General Administration Department Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System या बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीचे नवीन Update करण्याबाबतच्या प्रशिक्षणाचे /कार्यशाळेचे आयोजन. 17.11.2018
2970 General Administration Department Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System (AE-BAS) या बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीचे नवीन Update करण्याबाबतच्या प्रशिक्षणाचे /कार्यशाळेचे आयोजन. 17.11.2018
2969 General Administration Department श्री. सुरेश जगताप, सह महापालिका आयुक्त, परिमंडळ क्र. ४ यांचे अर्जित रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत 17.11.2018
2968 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 17.11.2018
2967 General Administration Department महत्वाचे / कालमर्यादा - HRMS प्रणालीमध्ये मनपा प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचा-यांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व मनपा सेवेशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करणेबाबत. 16.11.2018
2966 General Administration Department श्री. स्वप्नील तुकाराम वेताळ, हुद्दा - फायरमन (सेवक क्र. २७७३६) यांचे राजीनामा मंजुरी बाबत. 16.11.2018
2965 Labour Welfare Office रोजंदारी सुधारित दर (दि.०१/०७ /२०१८ चे महागाई भत्तानुसार) 15.11.2018
2964 General Administration Department कार्यालयीन आदेश -माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या विषयावरील आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बाबत 15.11.2018
2963 General Administration Department मा. लाड / पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्र 15.11.2018
2962 General Administration Department श्री. संजय मोरे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाजाबाबत 14.11.2018
2961 District Planning & Development Committee कार्यालयीन परिपत्रक 14.11.2018
2960 General Administration Department मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्रे 13.11.2018
2959 General Administration Department प्रशासन अधिकारी या पदावरील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 13.11.2018
2958 General Administration Department डॉ. विपिन शर्मा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत 12.11.2018
2957 General Administration Department कोथरूड-बावधान क्षेत्रिय कार्यालयाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत 12.11.2018
2956 General Administration Department समाज विकास विभाग या विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 12.11.2018
2955 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांच्या विभागीय परीक्षेबाबत. 12.11.2018
2954 Vehicle Depot पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांना लागणारी टुरिस्ट परवाना असलेली वाहने उपलब्ध करणे बाबत 05.11.2018
2953 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - श्री किशोर पोळ यांचे रजा कालावधीत अधिक्षक अभियंता ( यांत्रिकी ) पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 05.11.2018
2952 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 05.11.2018
2951 Chief Accountant Circular -Lekhaparikshan 05.11.2018
2950 Chief Accountant Circular GST 05.11.2018
2949 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागाकडील विविध विभागाकडील कार्यभार व कामकाजाबाबत. 03.11.2018
2948 General Administration Department दिवाळी सुट्टीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 03.11.2018
2947 General Administration Department वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक व शिपाई हुद्द्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत 03.11.2018
2946 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 03.11.2018
2945 Chief Accountant Outcome Budget 2019-20 01.11.2018
2944 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील सेवकांच्या बदलीबाबत. 31.10.2018
2943 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य ) व कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य)" या पदावरील सेवकांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.10.2018
2942 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत. 31.10.2018
2941 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील सेवकाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.10.2018
2940 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "शाखा अभियंता (स्थापत्य ) या पदावरील सेवकाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.10.2018
2939 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)" या पदाच्या कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत. 31.10.2018
2938 General Administration Department सहाय्यक आयुक्त या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.10.2018
2937 General Administration Department उप आयुक्त या पदावर कार्यरत अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.10.2018
2936 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त वर्ग-१ या पदावरून उप आयुक्त वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 31.10.2018
2935 General Administration Department श्री. विजय भास्कर लांडगे, महापालिका सहायक आयुक्त, येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे अर्जित रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत 31.10.2018
2934 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील कनिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या हुद्द्यावरील कार्यरत सेवकांना मुख्य प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (वर्ग -३) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 30.10.2018
2933 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील "आरोग्य निरीक्षक" (वर्ग - ३) या पदावरून मुळ पदांवर पदावनत करणेबाबत. 30.10.2018
2932 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्षात नियुक्ती माहे नोव्हेंबर 18 30.10.2018
2931 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवापुस्तकाची पडताळणी करणेबाबत. 30.10.2018
2930 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील एल.एस.जी.डी. किंवा एल.जी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण सेवकांची माहिती देणेबाबत. 30.10.2018
2929 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बाबत 30.10.2018
2926 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०१८ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.10.2018
2927 Water Supply Department Time - Table Of Water Supply Pune City 26.10.2018
2928 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'अतिरिक्त आयुक्त' या पदावर डॉ. विपिन शर्मा (भा.प्र.से.) यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीबाबत. 25.10.2018
2925 General Administration Department गर्भपात, गर्भस्त्राव आणि गर्भसमापन अधिनियम, १९७१ अन्वये घडवून आणलेला गर्भपात यांच्याबाबतीत पुणे महानगरपालिका महिला कर्मचाऱ्यांना (मनपा सेवाविनियम क्र. १३४ नुसार) रजा मंजूर करणेबाबत. 25.10.2018
2924 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत. 25.10.2018
2923 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 25.10.2018
2922 General Administration Department 'महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९' या कामकाजासाठी 'संपर्क अधिकारी' म्हणून नियुक्तीबाबत. 25.10.2018