CIRCULAR

E.g., 11/12/2019
E.g., 11/12/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
3728 General Administration Department श्री. जयंत भोसेकर, उप आयुक्त, परिमंडळ क्र. ३ यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 08.11.2019
3727 General Administration Department कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय येथील सहाय्यक आयुक्त या पदाचे कामकाजाबाबत. 06.11.2019
3726 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "संगणक ऑपरेटर", वर्ग-३ (५०%पदोन्नती) या पदावर पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 06.11.2019
3725 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. 06.11.2019
3724 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतिच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. 06.11.2019
3723 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त (क्रीडा) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.11.2019
3722 General Administration Department अपंग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता मंजुरीची प्रकरणे एकत्रित सादर करणेबाबत. 05.11.2019
3721 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपातील मुख्य इमारतीमधील सर्व विभागातील जन माहिती अधिकारी यांनी "माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या विषयावर आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेबाबत 05.11.2019
3720 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेचे भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय प्रकल्पाकरिता कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विधी विभागाकडील नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 05.11.2019
3719 General Administration Department श्री. संजय मोरे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 05.11.2019
3718 General Administration Department Subject : श्री. सुरेश जगताप, सह महापालिका आयुक्त (परिमंडळ क्र.४) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 04.11.2019
3717 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून किमान ३ वर्षाचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची "आरोग्य निरीक्षक" वर्ग-३ या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 04.11.2019
3715 General Administration Department श्री.विलास कानडे, सह महापालिका आयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.11.2019
3714 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपातत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. 02.11.2019
3713 General Administration Department मा. स्थायी समितीच्या सभेस संबंधित खातेप्रमुख यांच्या उपस्थितीबाबत. 02.11.2019
3712 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा-सफाईसेवक) 01.11.2019
3711 General Administration Department कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-३, या पदावरील श्री. रासकर विक्रांत विलास, यांचा पुणे महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 31.10.2019
3710 General Administration Department श्री. वाघ समीर तानाजी, कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांचा पुणे महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 31.10.2019
3716 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे नोव्हेबर २०१९ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 04.11.2019
3709 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व उद्यानांमधील कोठीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा रक्षक सेवकांच्या वेतनातून घरभाड्याची कपात न करणेबाबत. 30.10.2019
3708 General Administration Department श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.10.2019
3707 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०१९ व नोव्हेंबर २०१९ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.10.2019
3706 General Administration Department श्री. अविनाश सपकाळ, सहाय्यक आयुक्त (बिबवेवाडी) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 24.10.2019
3705 General Administration Department श्री. शिशिर बहुलीकर, प्र. महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड-बावधन कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 24.10.2019
3704 Central Store Department Circular Regarding Annual Requirement from CSD Dept. 24.10.2019
3703 General Administration Department श्री. गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.10.2019
3702 Health Department कार्यालयीन आदेश –पुणे शहर डुक्कर मुक्त करण्याबाबत. 23.10.2019
3701 General Administration Department जनगणना विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.10.2019
3698 General Administration Department श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, सह महापालिका आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 17.10.2019
3697 General Administration Department अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी वारसांनी केलेल्या मागणीनुसार दि.३१/०८/२०१९ अखेर प्रकरणाची प्रतिक्षा सूची. 16.10.2019
3695 General Administration Department घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील प्र. सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांचे कार्यभार व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.10.2019
3693 General Administration Department सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक २०१९ करिता मतदानाचे दिवशी मतदान करणेकामी सुट्टी देणेबाबत. 15.10.2019
3692 General Administration Department श्री. संतोष तांदळे, प्र. महापालिका सहाय्यक आयुक्त तथा कार्यकारी अभियंता (परिमंडळ क्र.३) यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2019
3690 General Administration Department श्री. विजय दहिभाते, उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. १) यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2019
3694 General Administration Department श्री. नितीन उदास, उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. २) यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2019
3689 General Administration Department जायका प्रकल्पाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.10.2019
3688 Labour Welfare Office सन २०१९ मध्ये राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 10.10.2019
3687 Labour Welfare Office सन २०१९ मध्ये राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 10.10.2019
3686 General Administration Department श्री.विजय लांडगे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त (येरवडा-कळस-धानोरी) यांचे रजा कालावधीतील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 09.10.2019
3682 General Administration Department डॉ. मिता विजय ससे, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ चा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 07.10.2019
3683 General Administration Department श्री. मनोज मनोहर म्हस्के, हुद्दा - शिपाई, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 07.10.2019
3680 General Administration Department विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियंत्रण कक्षात अधिकारी /कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत 07.10.2019
3681 General Administration Department श्री. तानाजी अंकुश जाधव, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 07.10.2019
3679 General Administration Department डॉ. रश्मी अशोकराव भगत, हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग - २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 07.10.2019
3678 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकटीकरण. 07.10.2019
3677 Labour Welfare Office पुणे महानगर पालिकेत ठेकेदारामार्फत नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांना सन २०१८ ते २०१९ या आर्थिक वर्षातील बोनस अदा करणेबाबत 05.10.2019
3676 General Administration Department श्री. रविंद्र थोरात, मुख्य विधी अधिकारी, यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 05.10.2019
3675 Electrical Department कार्यालय परिपत्रक 05.10.2019
3673 General Administration Department श्री. राजेंद्र मुठे, उप आयुक्त, मालमत्ता व व्यवस्थापन यांचे राजा कालावधित त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 04.10.2019
3672 General Administration Department पुणे शहरातील पूरस्थितीमुळे बाधित नागरिकांना मदत वाटप करणेबाबत 03.10.2019